ČERVENĖJE SUŠAUDYTUS PRISIMENANT

O. ŽADVYDAS

Ankstyvą birželio 24 d. rytą iš bendros kameros buvo iššaukti: plk. S. Rusteika, av. kpt. Švarplaitis ir Raupys (pensininkas, buv. Šiaulių kalėjimo viršininkas). Jų kameron negrąžino. Žygio metu iš Minsko į Červenę baltgudys -kalinys pasakojo, kad jam su keliais kitais kaliniais teko birželio 24 d. ryte iškasti kalėjimo kieme duobę. Tarp vyrų buvo sušaudyta ir moteris su vaiku. Juos visus jie užkasę prieš kalėjimo bombardavimą. Iš Kauno vežant lietuvius kalinius į Minską, voroje buvo vienintelė moteris V. Pranckonienė. Dabar jos žygyje nebuvo. Gudo pasakojimas buvo teisingas. Minėtieji asmenys buvo pirmosios aukos Minske.

Minsko kalėjimas evakuotas 1941 m. birželio mėn. 25 naktį. Kaliniai buvo varomi bėgte per subombarduotą ir degantį Minsko miestą. Pasiekus laukus pradėjo aušti. Tuo laiku žemai praskrido lėktuvai. Kaliniams buvo įsakyta gulti abipus plento į griovius. Lakūnai matomai pastebėjo, kad margaspalvė vora žmonių yra civiliai ir jos nelietė. Enkavedistams davus įsakymą keltis ir žygiuoti, mjr. Vl. Opulskis kreipėsi į artimiausįjį sargybinį, aiškindamas kad yra šlubas, (koja buvo sužeista Nepriklausomybės kovose) ir prašė paimamas į gurguolę, kuri vežė enkavedistų reikmenis. Tikrumoje enkavedistai gurguolės neturėjo, o buvo pravažiuojantis kitos dalies vežimas. Tuoj atsirado raitas voros sargybos viršininkas. Dviems sargybiniams jis įsakė nuvesti jį į krūmus ir palikti. 

Sargybiniai tikrai paliko, tik prieš tai pasigirdo du šūviai. Iš voros buvo iššauktas Bikinas ir vėl grąžintas. Jis buvo klausiamas, ar neesąs pulkininkas Karosas, Jam neigiamai atsakius buvo grąžintas voron. Kadangi jis drauge žygiavo su Zdanavičiumi kalbėdamas, neužilgo buvo abu iššaukti. Tuo laiku vora žygiavo mišku. Enkavedistai pavedė miško gilumon keletą dešimtų metrų suklupdė ir kažin ką kalbėjos, vėliau voros viršininkas grįžo prie voros, įsakė sargybiniams pagreitinti žygį ir neleisti kaliniams dairytis miško link. Voros gale žygiuojantieji, išgirdę du šūvius, matė, kaip pasviro ir sukniubo Bikinas ir Zdanavičius.

Birželio mėn. iš 26 į 27, naktį, enkavedistai grupėmis varė už Červenės kalinius ir miške masiniai šaudė. Visus sušaudytus pavardėmis išvardinti neįmanoma, nes prieš tai nebuvo pažįstami, o voroje, tarp kelių tūkstančių susimaišę ir buvo galima tik su keletą, greta žygiuojančių, susipažinti. Iš žinomų žuvo: V. Daudžvardas, pl. J. Šarauskas, plk. B. Giedraitis, av. mjr. J. Špokevičius, ltn. Tatarincevas, Vyt. Pėža, dr. Kupčiūnas. Be to, išsigelbėjęs iš šaudymo Adomas Jonaitis vėl pateko milicijai į rankas ir jo likimas nežinomas. Pačioje Červenėje jau po šaudymo kpt. Simanavičius dingo be žinios. Mūsų tautiečių kaulai liko amžiams ilsėtis išmėtyti nuo Minsko kalėjimo iki Červenės miškų.