ŽALGIRIS

JONAS RŪTENIS

Istorinė kronika

(pradžia kovo mėn. KARYJE)

Lenkija. Červinskas ties Vysla. Jungtinės kariuomenės stovykla. 1410 metais. Vasara. Pavakarys.

VYTAUTAS
Zindramai, mes turime
apjot visas stovyklas 
ir pasitikrinti . ..
Man, kaip dedas
tvarkos ten neperdaugiausia!
Turiu žinių, kad tavieji
puotas, kovos dar nelaimėję kelia . . .
Turi atsakymą į tai?

ZANDRAMAS
Aš abejoju . ..

VYTAUTAS
Išblaškykim abejones!
Išjokime
ir patys savo akimis
matysime . . .
Ir aš netikiu plepalams . . .
Dabar geriausias laikas
Karalius su palyda tebus rytoj.

ZINDRAMAS
Kaip liepsi, Vade . . .

Lietuvių stovykla
Lietuvių dalinių vadai:
Manvydas
Čupurna
Lengvenis

MANVYDAS
Ar viskas paruošta,
kas kunigaikščio įsakyta?

ČUPURNA
Jo įsakymai man šventi.

LENGVENIS
tik pasidžiaugti galiu
savaisiais . . .

MANVYDAS
Džiaugiuos ir aš 
bet...
Matot, aš žinau, kad
kunigaikštis, o gal ir pats Jogaila 
bus čia— ir tikrins . ..

ČUPURNA
Ras tvarkoj
Kiekvienas mano vyras
pristatė duoklę kruopų, 
avižų ir rugių statines . . .
Mėsos dalis, Baltvydžio girioj sumedžiota,
statinėse senai sūri
Narevo ir Vyslos upėmis plukdyta
Mozūruos ir Polocke svečiuojas.
O patys vyrai
ginkluoti iki ausų.
Žirgai atrodo puikiai . . .
Nelengva dalis kryžiokams, kaip jaučiu. . .

LENGVENIS
Tik... o gal aš neišmanau? .. .
Sakykit
Ko mes čia lenkų žemėn atsibeldėm?
Juk kryžiokų mušti rengėmėsne lenkų ...

MANVYDAS
Tai paslaptis, Lengveni
Jogailos ir Kunigaikščio paslaptis . . .
Ką žinai
gal tiesiai
Marienburgo sieksim! . . .

ČUPURNA
Kas žino? . . .
Juk slapta rinkomės
Vilniuj ir Trakuos . . .
Paskui, kaip lūšiai, naktimis bildėjom
Gardinan ir Braston . . .
Kas žino?

MANVYDAS
Paaiškės tuoj viskas.
O dabar Jus abu palieku,
ir einu sargybų apžiūrėt .. . (išeina)

LENGVENIS
Man dienos pilkos .. .

ČUPURNA
Tamsios ...

MANVYDAS
     (įšokęs atgal palapinėn)
Pašviesės!
Zindramas su Kunigaikščiu Vytautu
stovykloj!
Sakiau atjos!
      (po valandėlės)
Sveikas, Vytaute
Zindramui pagarba ....

VYTAUTAS
Midų geriat?

ZINDRAMAS
Taigi ar midų?

MANVYDAS
     (Čupurnai ir Lengveniui stovint)
Vandeniu šaltinio
gaivinamės kol kas...

VYTAUTAS
O pulkai?

MANVYDAS
Sotūs, atsigėrę ir 
paruošti.

VYTAUTAS   
Sakai . ..

MANVYDAS
Po tris ir keturis šimtus
pulkuose.
Šarvuoti patys ir jų žirgai,
ilgos jietys, 
sunkūs kalavijai, 
kirviai
buožės ir plaktukai.
Raitųjų palydos įtempti lankai
ir skydai paruošti atremti priešą. 
Pulkų vėliavose 
supas Vytis raudonam dugne:
Baltasis — lengvųjų raitelių pulkuos
Juodasisvėliavas sunkiųjų puošia. 
Pėstieji:
tarnai raiteliams,
ginklanešiai,
prižiūrėtojai žirgų ir vežimų
stiprūs ir nusiteikę.-
Mes pasiruošę, Kunigaikšti!

VYTAUTAS
Tikiu!

MANVYDAS   
Karužos aš garbe
prisiekiu!

VYTAUTAS
Dėkoju tau, Manvydai,
Lengveni ir Čupurna.
Pribus pagalbon dar
Žygimantas Kaributaitis.
Jis su savo vėliava ...
Sėkmės! ...

VISI
Sėkmės!

Lenkų stovykla
Lenkų dalinių vadai:
Zaremba
Tarnovskis
Hinča
Sieščencas


(Zaremba, Tarnovskisgurkšnoja, vis pasipildydami is ąsočio. Hinča traukia dainą. Sieščencas sėdi surūgęs)

HINČA (dainuoja)
Širdie pakilki,
Linksma pabūki
Gal jau rytoj reiks skirtis . . .
    — — — — — — — — —
Nebus dainelių-
Jaunų mergelių
Nebus į laimę ko irtis . . .
    — — — — — — — — —
Daužkim tad taurę
Jaunystę smagią
Daužkim linksmybę 
Jauną melagę . ..
Cha-cha-cha ...
        (Prisėlinęs prie Sieščenco)
Širdie pakilki,
Linksma pabūki
Gal jau rytoj reiks skirtis . . .

SIEŠČENCAS
Velniop!
Jūsų dainos
ir girti pepalai .. .
Jausdami mirtį
giesmes giedotumėt geriau . . .

ZRAEMBA
Taigi. Gerai sakai.
Litanijas, anot tavęs . . .
Bet, vyre,žinok ir tai
įmirtį ruošiantis 
velniai kelius pastoja 
į Dievo Amžino buveinę.
Tad leisk dabar pareikšti
krūtinėje kas liko . ..
Gal dulkių nuosėdom
aprūkusios
tos visos aistros ir kliedėjimai,
bet, žmogau, jie gi visą amžių 
mano,
o skirtis su savu nelengva
oi, brolau, nelengva ...

TARNOVSKIS
O je,nelengva, 
jei dar spėkos jauti savyje, 
o našlauti liks žmona jauna 
ir pulkas dailių merginų .. .

HINČA
      (Sieščencui)
Nebus dainelių.
Jaunų mergelių
Nebus į laimę ko irtis ...

SIEŠČENCAS
      (supykęs)
Sakau, velniop!
Jei vadai taip darom
ir plepam apie mergas girti— 
kas kareiviams tada belieka?
O ir iš mūsų kas tada?!
Nejaugi Lenkijos vajauna 
su savo riteriais garbingais 
ir Karaliumi Jogaila 
girti į žygį ruošias?

HINČA
Et, juokai . . .
Tu juokų, Sieščencai, nesupranti
ir tuoj į ugnį 
garbę riterių pili . ..
Juokai, sakau juokai, tai viskas . . .
Mes tai tik liežuviais malam, 
o jie . . . jaučiu, kareiviai mūsų, 
vežimuos tai tikrai ūlioja . ..

SIEŠČENCAS
Jūs burnas išsiplaukite
kai kalbat
Žmuidzianai sužinoję juoksis,
o beto atsiminkite 
gal rytoj jau paskutinė 
gyvenimo diena!....

HINČA
        (vėl pildamas taures)
Daužkim tad taurę
Jaunystę smagią
Daužkim linksmybę 
Jauną melagę . . .

(Sieščencas pasiklausęs trenkia taurę ir išeina)

( Svirdinėdamas)
Nepatiko.
Jūs visi matot, kad nepatiko 
Bandzino Vaitui ...
Litanijų prieš mirtį vaitas užsimaė.
Stebėtis reikia šventumu
ir jo viso dvaro prakilnybe . ..
Man širdy šiandien pasiutiška kaitra.
Ar galiu gi aš šventas giesmes
dabar giedoti tokiam ūpe?

ZAREMBA
Spjauk barzdon 
ir trauk savaip.
Išgirdę dainą
Žmuidzianai šoks
ne tik tu vienas . ..

HINČA
Širdie pakilki
Linksma pabūki
Gal jau rytoj reiks skirtis . . .

(palapinės angoje pasirodo Sieščencas su Zindramu ir Vytautu). Hinča dar nemato ir traukia toliau)

Daužkim tad taurę
Jaunystę smagią
               (pamatęs)
Daužkim ... linksmybę . . .
Jau. . .ną . . . melagę .. .

SIEŠCENCAS
Neklauso!
Nesuvaldomi visi. . .

ZANDRAMAS
Matau, Sieščencai.
Visi jūs pliauškantys botagai.
Kareiviai palaidi, kaip avys
Vadai girti.
Dainuškas traukia.
Tauzija niekus . . .
Gėda man!
Gėda!
Akių neturiu kur dėti,
kunigaikšti . . .

VYTAUTAS
Pranykit!
Girtų kalbavapaliojimas tiktai.
Karaliaus vardą ir garbę niekinat tik tuo.
Karalius jūsųnegi mano, 
o jūs degli jam patarnaujat . . .

ZINDRAMAS
Matytumėt lietuviai, 
vyrs į vyrą pečius surėmę, 
kaip karžygiai kovos lauke.

HINČA
Žmuidzianai?
Ar gi jie žino kas yra gyvenimas?!
Ar daug išmano degla iš kur tos gilės? .. .

ZINDRAMAS
Nutilk!
Atleisk jam kunigaikšti.
Girtas . .
          — — — — — — —.
Palik mane
vienas aš parjosiu . ..
          — — — — — — —.
Prisiekiu!
Kaip Manvydas tau sakė,
garbe sava prisiekiu, Vytaute!
Bus čia patvarkyta . . .

VYTAUTAS
Tikiu, Zindramai,
padarysi viską, tik garbės Lenkijos vajaunos
nebeatpirksi mano akyse ...
O jūs, kurie niekus prisrėbę drebiat
ir išmanot iš kur tos gilės-
būkit pasiruošę.
Įrodysit miklumą ugnyje . ..

     (išeina)

HINČA
Jis šiaušias . . .
Jis pučias . . . Didysis Vadas cha-cha . . .
Už Karalių vyresniu dedas ...

ZINDRAMAS
Žinotum . . . tylėtum, kaip akmuo.
Be Vytautomes avys.
Karalius tai tik ženklas ...

HINČA
Tu jo burtais apžolėtas ...

ZINDRAMAS
Liautumeis krikščioniu būdamas
tikėti burtams . . .
Ir mane siutinti.
Įkalinsiu!Tylėk! . ..
Aš esu Karaliaus skirtas tau vadu,
nutilk negargaliavęs.
Atsipeikėk!
Dūlėtu protu tešneki niekus . . .

HINČA
Ei, Zindramai, velniai sulindo
į tave.
Matau kad apžolėtas
vadyste,
Karalium iš Žmuidzianų,
ir Vytautu Didžiuoju tavo — 
tarei gi taip:
Jis avinas, o mes tik avys . . .

ZINDRAMAS
Nutilt prašau— 
žinau ne tu kalbi ...
                      (sviesdamas į kampą ąsotį)
Ąsotis kalbatai ne Hinča . . .
Rytoj gailėsies, verksi ir atsiprašinėsi.
Žinau tave, gudruoli, nelaimingas,
priuostęs kvapo kurs apnuodijo 
tau protąjuokdariu darais . ..

(bus daugiau)