Karys 1960m. 3-4 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919 — Nepriklausomybės kovų — metais

Nr. 3 (1360)  KOVAS –MARCH 1960 

V. Augustinas — Lietuvos policijos dalinių vyrai 1942 m.... Viršelis

Nr. 4 (1361)  BALANDIS –APRIL1960 

V. Augustinas — Gusarai ir jaunieji ūkininkai ... Viršelis

   TURINYS

T. Daukantas — Šaltasis karas

E. Šulaitis — Ginklų instruktorius Kazimieras Semenavičius

T. Papartis —Kaip žuvo J. Dagelis ir P. Meinorius

J. Vėgėlis — Mogilionai

Z. R. — Karaliaučiaus žlugimas

A. Rėklaitis — L.V.S. Ramovė dešimtmečio proga

J. Apyrubis — M. S. O. tarnybos daliniai

Dr. V. Sruogienė — Archeologas T. Daugirdas

Balys Sruoga — T. Daugirdui paminėti

J. Rūtenis — Žalgiris

P. Alšėnas — Gusaro atsiminimai

V. Šventoraitis — Lakvėrės miškų vilkas

Tremties Trimitas

      Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

      Mūsų mirusieji

Šaulė Tremtyje

Redaktorius Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus
Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas
Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas
Administratorius Leonas Šileris

*

Leidžia L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis— Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje 
Justinas Liaukus— Karinės žinios 
V. A. Mantautas— Tremties Trimitas 
Kunigunda Kodatienė—šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas,J.    Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, T. Daukantas, P. Dirkis, S. Dirmantas,K.    Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių žuvėdra, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:
Balys Brazdžionis,Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Lioginas Leknickas, Cleveland, Ohio.
Vladas Rušas, Toronto, Canada.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas,Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass.— “Baltic Florists’’
Brockton, Mass.— A. Mantautas 
Chicago, III.— J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas 
Cleveland, Ohio— V. Ročiūnas 
Detroit, Mich.— “Neringa”, V. Perminas
Grand Rapids, Mich.— J. Belinis
Los Angeles, Calif.— V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius 
Newark, N. J.— Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y.— P. Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont.— J. Pleinys, Z. Or-vidas
Toronto, Ont.— V. Aušrotas, Aug. Kuolas, V. Rusas, J. Smolskis
Montreal, Que.— “Parish Library”

ANGLIJOJE:

J. Bružinskas,46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks
“Dainora”,49 Thornton Ave.London W. 4.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper Street, St. Kilda, Vic.
A. Kubilius,131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.
P. Mažylis,22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E. Stašys,174 Prince’s Highway Arncliffe, N.S.W.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, Seminario Salesiano Altamira, Caracas


THE WARRIOR, magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription 56.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN. N. Y.