Karys 1959 m. 3-4 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

Nr. 3 (1350)    KOVAS - MARCH    1959 

Lietuvos kariūnai pavasariui auštant ...Viršelis

Nr. 4 (1351)    BALANDIS - APRIL    1959 

   TURINYS

P. Bliumas — Kristus kėlės — mirtis krito *

M. Šimkus — Į praeitį pažvelgus  *

A. Bernotas — Proklamacijos *

Dr. V. Sruogienė — Antanas Vydas *

P. Alšėnas — Laiko ir darbo reikšmė *

A. Ringys — Žygiuojame Dauguvos link *

S. Dirmantas — Katras yra didesnis? *

A. G. — Gusaru pulke *

R. Kisielius — Naktis ant Nemuno *

J.Mac. — Nereikalingi popiergaliai *

S. Butkus — Augino tėvas savanorį *

Tremties Trimitas *

Šaulė Tremtyje *

Veteranų Veikla *

P. Dirkis — Karys ir mes *

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Redaktorius Zigmas Rauiinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris *

Leidžia L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis— Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Justinas Liaukus— Karinės žinios,
V. A. Mantautas— Tremties Trimitas 
Kunigunda Kodatienė—šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J, Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, Marių Žuvėdra, Nelė Mazalaitė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Reklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšanas, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:    
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Jonas Citulis, Cleveland, Ohio.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass.—“Baltic Florists”,
Brockton, Mass.—A. Mantautas, 
Chicago, III.—J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas. 
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas,
Detroit, Mich. — “Neringa”, V. Perminas.
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokos, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius,A. Sabalis,
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Parish Library”, J. Smolskis,
Montreal, Que.—"Parish Library”,

ANGLIJOJE:

J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.

“Dainora”, 49 Thornton Ave. London, West 4, Great Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,St. Kilda, Vic.
A. Kubilius, 131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.
P. Mažylis. 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.
E.Stašys, 72 Canterbury Rd., Canterbury, Suburb, NSW.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB Seminario Salesiano Altamira, Caracas.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.