Į PRAEITĮ PAŽVELGUS

MORKUS ŠIMKUS

Baltimores Lietuvių Tautiškas Knygynas 1958 m. spalio mėn. 11 d. paminėjo 50 metų sukaktį. Vieną, kitą senesnį leidinį pavarčius paaiškėja, kad knygyno amžius gerokai ilgesnis.

Knygyno užuomazga glaudžiai susijusi su Lietuvių Mokslo Draugystės pirmos kuopos įsisteigimu Baltimorėje 1889 m. gruodžio mėn.22    d.

Pirmuose įstatuose randame:    “JieszkinysL.  M. Draugystės yra platinti apszvietimą ir mokslus lietuviszkoje kalboje. Savo jieszkinį Draugystė pasiekti tariasi spausdindama ir platindama sziaip naudingas ir moksliszkas kningas prigimtoje kalboje. Kningius turi savo užžiūrėjime draugystės kningyną ir jos rinkliavą”. Pirmoji valdyba: perdėtinis — Jonas Szliupas, vietininkas — Ign. Bubelis, rasztininkas — Sim. Vencius, yždininkas — Jonas Stoczkus, kningius — Mare. Radavyczia.

L. M. D. 1890-1891 metų veikloje pažymėtina: dr. J. Šliupo knygos “Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztininkai” išleidimas ir knygyno įsteigimas. 1890 m. vasario mėn. 13 d. pasiųsta į Prūsus rankraštis “Istorija lietuviszkosios raszliavos” ir 185 markės M. Jankui. Balandžio mėn.23  d. nutarta pasiųsti $30.00. L.M.D. pirmųjų metų apyskaitoje pažymėta, kad spausdinimui “Lietuviszkųjų Rasztų ir Rasztininkų” pasiųstaM.  Jankui $75.00. Jankus knygos spausdinimą uždelsė ir 1891 m. vasario mėn. 1 d. susirinkime “už suvėlinimą spaudos darbų p. Jankui ir p. Mauderodei Prūsuose isztarta tapė papeika”. Rugpiūčio mėn. 30 d. paskaitytas laiškas M. Jankaus “kuris daneszė, jog kninga Lietuviszkieji rasztai ir rasztininkai yra gatava, tik reikia aptaisymo”.

1891 m. rugsėjo mėn. 27 d.: “Sutarta, pagal J. Paukszczio įneszimą, įkurti kningyną ir Paukszcziui už aukavimą Draugystei kningų isztarti savo szirdingą padėką”. Tai ir yra knygyno įsteigimo data, nes sekančiame L.M.D. susirinkime spalio mėn. 25 d. vėl paminėta, kad nuo J. Paukščio gauta knygų į knygyną po vieną egzempliorių. 1891 m. gruodžio mėn. 27 d. pranešama, kad: 1. “Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztininkai” jau yra Baltimorėje ir 2. nutarta nuo kovo mėn. (1892) leisti laikraštį “Apszvietą”.

“Lietuviszkieji Rasztai ir Rasztininkai” viršelyje pažymėta: “Kaszta Baltimorės Md. L.M. Draugystės. Tilžėje 1890. Taigi čia rankraščio ir pinigų gavimo metai, nes iš anksčiau minėto Jankaus laiško aišku, kad knyga buvo išspausdinta prieš 1891 m. rugpiūčio mėn. 30 d.

L.M.D. kuriantis knygynas buvo paminėtas vienu sakiniu. 1891 metų pabaigos įstatuose knygynui skiriamas atskiras skyrius apimąs ištisą puslapį, kur paminėta ir laikraščiai: “Kningynas kuopos ir Draugystės užlaiko visų lietuviszkų laikraszczių po vieną ekzempliorių, ar jie iszeina Prūsuose ar Amerikoje, nežiūrint į linkmę tų laikraszczių”.

Iš Apszvieta 3 Nr. 237 p. paaiškėja tolimesnis knygyno likimas. Reikaluose ‘Lietuvių Mokslo Draugystės” rašoma: “Balt. kuopa L.M. Dr-ės laikė savo mėnesinį susiėjimą 26 d. birželio 1892 m. Tapė sutarta kningyną perkelti į svetainę, kur susirinkimai yra laikomi, beje 1012 E. Baltimore Str... Iszdavimai gi tokie: už transportą “Liet. Rasztų R.” isz Prūsų dol. 37.70”. 1890 m. L.M.D. veikė tiktai viena kuopa Baltimorėje. Kurion įstodavo iš kitur, siųsdavo nario mokestį ir rašydavo laiškus jiems rūpimais klausimais.

Sumanius (rugsėjo 28 d.) atspausdinti Didžiųjų Lietuvos Kunigaikščių atvaizdus, gautas laiškas iš V. Rutkausko, Ansonijos Conn., kuris spalio mėn. 26 d. susirinkime buvo paskaitytas, ištrauka: “gyvendamas dar Lietuvoje macziau Senapilėje pas notarą paveikslą Gedimino, maliavonėje ant medžio. Medis tasai perstoto Didį Kunigaiksztį Gediminą, paskui labai daug iszsiszakojusis, ką kiekviena szakutė perstoto tolymesnę jo gentę. Asz tada buvau dar per jaunas ir taip-jau-gi buvau lenkpalaikis, tai ant tos maliavonės žiurėjau kaip ant abrozėlio, vienok sziandien praneszu, kad nors kiti apžvalgytų tokį abrozą. Norintysis matyti tą paveikslą, nereikalauja eiti pas notarą, nėsa gali jį gauti dėl peržiūrėjimo jo rasztinyčioje nuo rasztininko”.

1891 m. Vytauto Didžiojo atvaizdas jau buvo apyvartoje.

Dr. J. Basanavičius, tuo metu gyvenęs Lom Polanka Bulgarijoje, pirmasis L.M.D. narys iš Europos. Apie jo įstojimą pranešta 1890

m. rugsėjo men. 28 d. susirinkime. Metinėje apyskaitoje paminėta, kad 100 frankų, kuriuos dr. J. Basanavičius siuntė per Jankų dar negauta.

Lietuviškų mokyklų Amerikoje klausimas iškilo 1890 m. spalio mėn. 26 d., nurodoma, kad Varpo 8 Nr. apie mokyklų reikalą buvo rašyta, Vienbalsiai nutarta įstoti į “Susivienijimą Lietuvių Katalikų”, kuris, tarp kitko, rūpinosi mokyklų steigimu. Ir vėliau kituose miestuose įsisteigusių L.M.D. kuopų nariai įstodavo į S.L.K. 1891 m. birželio mėn. 7 d. nutarta išleisti “The Bestiality of the Russian Czardom toward Lithuania”. Rugpiūčio mėn. 30 d. pranešama, kad jau atspausdinta ir pardavinėjama.

L.M.D. prisidėjo kun. Mykolo Miežinio Žodyną leidžiant.

Knygynams steigti akstinas, tai J. Paukščio pasižadėjimas dovanoti po vieną egzempliorių jo išleistų knygų kiekvienam L.M.D. įsteigtam knygynui iki 1892 liepos mėn.

L.M.D. protestuodama prieš rusų persekiojimus 1891 m. sušaukė tris visuotinus susirinkimus. Gegužės mėn. 5 d. Baltimorėje, dalyvių apie 500. Angliškai kalbėjo M. Cohn, lietuviškai: kun. Burba, dr. J. Šliupas. Deklamavo: Nik. Želvys, V. Karalius, Ant. Niamura, S. Vencius. Susirinkimą užbaigė Ig. Bubelis.

Gegužės mėn. 7 d. Philadelphijoje. Susirinkimą pravedė M. Valinčius. Kalbėjo tie patys asmenys. Gegužės mėn. 11 d. Pittston’e, Pa., dalyvių apie 400. Susirinkimą pravedė kun. Kolesinskas. Pagrindiniai kalbėtojai: dr. J. Šliupas, kun. Abromaitis.

L.M.D. kuopos 1891 m.: Plymouthe, Pa., vasario mėn 22 d.; steigėjas kun. Burba; Shenandoah, Pa., gegužės mėn. 21 d.; Pittstone, Pa., gegužės mėn. 28 d.; Mahanoy Plane, Pa., birželio mėn. 14 d. pirmas susirinkimas, valdyba išrinkta birželio mėn. 21 d.; Philadelphijoje, Pa., rugpiūčio mėn. 23 d.

“Kaimiška Artojų Draugystė” Lietuvoje priimta į L.M.D. 1890 m. spalio mėn. 26 d. Maža žinių buvo gaunama apie K.A.D. veiklą. Valdybą sudarė: vadovas, raštininkas ir knygius, raštininkas ėjo iždininko pareigas. Visuotini susirinkimai buvo šaukiami kas trys mėnesiai, valdyba rinkosi kas mėnesį. Platino tarp kitko “Vienybę” ir “Ūkininką”. Priimant naują narį, kurio patikimumas dar neaiškus, jam nieko nesakoma apie draugystę, bet tikrasis narys priima iš jo pinigus už laikraščius bei knygas ir vėliau pristato.

Marinettė’je, Wise., kuopa įsisteigė 1892 m. liepos 4 d.; Carmelyje, Pa., — 1892 m. birželio mėn. 18 d.; Chicago, Ill. — 1892 m. vasario mėn. 12 d. Ir šių kuopų valdybos sąstate buvo knygius.

Lietuvių Mokslo Draugystės seimo įvykusio 1891 m. lapkričio mėn. 24 d., Plymouthe, Pa., kai kurie nutarimai:

a)    sueiti į sąlytį su ukrainiečiais, kurių laikraščiai lietuviams palankūs. Taip pat su prancūzų “Apšvietos Lyga” ir su “Society of Friends of Russian Freedom” Londone.

b)    atspausdinti atvaizdus D.L.K.: Vytenio, Mindovės, Gedimino ir Algerdo.

c)    kad visos kuopos įsteigtų savus knygynus.

d)    švęsti tautiškus paminėjimus: lapkričio mėn. 24 d. kaipo dieną mirimo Simano Daukanto ir kovo 4 d. baudžiavos panaikinimą.

e)    lietuviško teatro reikalas pavesta centriniam komitetui, kuris, kiek sąlygos leidžia, turi skelbti dramos veikalų konkursus.

Į centrinį komitetą išrinkta: dr. J. Šliupas — prezidentu, T. Astramskas — vice prezidentu, V. Daukšys — sekretoriumi, Selv. Paukštys -—iždininku, J. Paukštys — knygiumi.

Lietuvių Mokslo Draugystės Baltimorės kuopa veikė iki 1897 m.

Naudotasi:

Metinis Praneszimas “Li-tuviu Mokslo Draugystės” Baltimorėje, Md. (U.S. of America, Pirmas Metas) Spausdinta kaszta;s “L.M. Draugystės”. Spaustuvėje Juozo Paukszczio, Plymouth, Pa. 1881 m. 46 pusl.

Metinis Praneszimas “Lietuviu Mokslo Draugystės” Amerikoje (Antras Metas). Spausdinta kasztais “Lietuvių Mokslo Draugystė”. Spaustuvėje Juozo Paukszczio, Plymouth, Luz. Co. Pa. 1892 m. 64 psl.

American Edition. 1892. Nr. 3. Metas pirmas. Apszvieta. Literatūros ir mokslo mėnesinis laikrasztis. Iszleidžiamas “Lietuvių Mokslo Draugystės Amerikoje”. Entered at Plymouth Pa. Post Office as Second Class matter. Tilžėje (Prūsuose) ir Plymouth Pa. (Amerikoje). Spausdinta pas Otto v. Mauderodę. 1892. 161-240 pusl.

Vienybė Lietuvninkų 22 Nr. 1893 m.