Karys 1959m. 1-2 - Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1348) SAUSIS – JANUARY  1959 

Vilnius žiema ... Viršelis

Nr. 2 (1349)    VASARIS - FEBRUARY    1959 

Didžioji Tautos Šventė .... Viršelis

  T U R I N Y S

Z. Raulinaitis — Kario kelias *

K. Tautkus — J. T. Tryliktosios metinės *

St. Dirmantas — Mums prikiša o patys... *

S. Butkus — Augino tėvas savanorį *

J. Mikuckis — Milžinkapio pasaka *

K. Širvinta — Raudonojo teroro naguose *

E. Čekienė — Ji vėl prisikels  *

D. Tvarkūnas — Iš Lietuvos Laisvės Kovų Invalidų Draugijos praeities *

V. Sruogienė — Pasvalys *

O. Urbonas — Senovės Lietuvos kariuomenės vėliavos *

B. Auginas — Lietuvos karžygio dvasia *

p. Dirkis — Prisiminkime karius kovotojus *

Tremties Trimitas, Veteranų veikla *

Šaulė Tremtyje *

E. Šulaitis — Jie turi tarnauti pavergėjams *

V. Mingėla — Klemensas Popeliučka  *

 

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris*

Leidžia L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Justinas Liaukus — Karinės Žinios,
V. A. Mantautas— Tremties Trimitas 
Kunigunda Kodatienė —Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Aiženas, J. Apy-rubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dir-kis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jū-ragis, Dr, K. Jurgėla, J. Kiaunė, A. Levickis, Marių žuvėdra, Nelė Ma-uolaitė, J. Mikštas, J. Mikuckis, VI. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis. V. Raulinai-tis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšanas, J. Šarūnas, E. sukutis, V. švento-raitis, J. Tumas, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vil-kutaitytė-Gedvilienė. B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:    Balys Brazdžionis, Chicago, Ill. Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y. Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr. Jonas Citulis, Cleveland, Ohio. V. Šalkūnas, Australija. Morkus Šimkus, Baltimore, Md. Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas,
Boston, Mass.—“Baltic Florists",
Brockton, Mass.—A. Mantautas, 
Chicago, Ill.—J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas.
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas.
Detroit, Mich. — “Neringa“, V. Perminas.
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Philadelphia, Pa.—A, Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokos, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius,A. Sabalis,
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.


KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvida",
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Parish Library”, J. Smolskis,
Montreal, Que.—“Parish Library”,

ANGLIJOJE:

J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.

D. Daunoraitė, 49 Thomton Ave., London, West 4, Great Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,St. Kilda, Vic.

A. Kubilius,131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.

E. Stašys, 72 Canterbury Rd., Canterbury, Suburb, NSW.

P. Mažylis. 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas,SDB Seminario Salesiano Altamira. Caracas.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave.. Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.