Karys 1958 m. 7-8 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

Nr. 7 (1344)    RUGPJŪTIS-RUGSĖJAS, AUGUST-SEPTEMBER  1958 

V. Augustinas —Vytauto Didžiojo paminklas A. Panemunėje ... Viršelis

Nr. 8 (1345)    SPALIS — OCTOBER    1958 

V. Augustinas   — Poligono sargyboje ... viršelis

  T U R I N Y S

V. Perms. — Erdvių Sakalai *

Dr. V. Sruogienė — Iš Panevėžio praeities *

J. Rūtenis — Ąžuolai prie Nemuno *

V. Augustinas — Kariuomenės ir Visuomenės diena Kaune, nuotr.*

A. Novaitis — Spalio Revoliucijos dienomis *

E. L. — Iš pavergtos Tėvynės *

P. Alšėnas — Pareigos *

K. Uoginius — Dar niekeno nepaminėtas “sukilimas” *

A. Eglitis — Aš nebuvau didvyris *

Tremties Trimitas *

Šaulė Tremtyje *

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris *

L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Romas Kezys Kariai ir Jaunimas,
Justinas Liaukus Karinės žinios, 
L. S. S. T. Tremties Trimitas. 
Kunigunda Kodatienė Šaulė Tremtyje

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Čekicnė, P. Dirkis, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, J. Kiaunė, A. Levickis, Marių Žuvėdra, Nelė Mazalaitė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšanas, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

ATSTOVAI:
Albinas Baranauskas, Vokietija.
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart, Cieminis, Rochester, N. Y.
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.
Jonas Citulis, Cleveland, Ohio.
V. Šalkūnas, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas,
Boston, Mass.—“Baltic Florists”,
Brockton, Mass.—A. Mantautas, 
Chicago, III.—J. Karvelis, “Marginiai”, J. Memėnas.
Cleveland, Ohio—V. Ročiūnas,
Detroit, Mich.—Vl. Mingėla, “Neringa”, V. Perminas,
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Omaha, Nebr.—Elz. Ribokienė, 
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokas, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius,A. Sabalis,
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,
St. Catherines, Ont.-—J. Vyšniauskas,
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Parish Librery”, J. Smolskis, Br. Žolpys,
Montreal, Que.—“Parish Library”,A. Žukas.

ANGLIJOJE:

J. Bružinskas, 46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.
D. Daunoraitė, 49 Thomton Avė., London, West 4, Great Britain.
Santarvė, 46 Aberdare, Gdns., London, N. W. 6, Gt. Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St..St. Kilda, Vic.
A. Kubilius, 131 Crozier Ave., Ed-wardstown, So. Australia.
E. Stašys, 72 Canterbury Rd., Canterbury, Suburb, NSW.
Pr. Zenkevičius, 181 Victoria St.,N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias, Apartado 369,Caracas, Venezuela, SA.

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, Kaiserslautern, Postschliessfach 232, W. Germany.


THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Pub-I'shed monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $5.00 per year. Single copy 60 cents. Entered as second-class matter at the Post Office, Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 916 Willoughby Ave.. Brooklyn 21. N. Y.