Gen. P.Plechavičiaus sveikinimas

Mielieji Kariai,

Vėl prabėgo vieneri metai. Vėl stovime ant kitų Naujųjų Metų slenksčio. Ką gi mes laimėjom per tuos pastaruosius metus? Viena tik aišku, kad mūsų senųjų kovotojų gretos praretėjo ir dar retės. Didžiausia nelaimė būtų, jei pasiliktų spragos. Kol gyvens nors vienas senųjų kovotojų, tenelieka spragos!

“Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną iš tų, kurie palaiko jūsų namo sieną, namas negriusiš baimės jūs neišlakstykit, tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną tuoj kitą statykit!” Tais žodžiais V. KUDIRKA prieš 50 metų kėlė tautiečius ryžtingon kovon. Šiandien vėl atgyja tasai mūsų dvasios milžinas su savo ugningais šūkiais.

Tais naujais stulpais tebūnie mūsų jaunimas ir palikuonys. Ko daugiausiai kvėpkim jiems Tėvynės meilės, ryžto, idealizmo ir kovingos dvasios. Juk dorybių netrūko mums kovose dėl savo nepriklausomybės. Dėl to tik ir laimėjom. Tenetrūksta ir mūsų jaunimui. Nėra dar atsitikimo istorijoj, kad kovojanti tauta nebūtų laimėjusi. Pavyzdžių turime daug. Anksčiau ar vėliau ir mes iškovosime tą dieną.

“Be dvasios, be širdiestai griaučių tautos!” — šitokią išvadą padarė Ad. MICKEVIČIUS. Štai kur tragizmas ir tautos nelemtis. Neleiskim, kad taip atsitiktų, kad mūsų jaunimas atitrūktų nuo savo kamieno!

Tai svarbiausia, kas mums turi rūpėti gyvenamuoju momentu. Tai nuoširdžiausi mūsų sveikinimai ir linkėjimai, žengiant įNaujuosius 1958 Metus.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

      P. PLECHAVIČIUS                            M. RĖKLAITIS

Centro Valdybos Pirmininkas                Sekretorius

MIELUS SKAITYTOJUS IR BUVUSIUS LIETUVOS KARIUS IR ŠAULIUS, IŠBLAŠKYTUS PO PLATŲJĮ PASAULĮ, SVEIKINA IR LINKI LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ    KARYS

BOTTICELLI: Karaliai sveikina Kūdikėlį