Karys 1957 m. 7-8 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1334)    RUGPJŪTIS - RUGSĖJAS, AUGUST - SEPTEMBER    1957 

V. Augustinas — Raiteliai Lietuvos vieškeliu .... Viršelis

Nr. 8 (1335)    SPALIS - OCTOBER    1957 

Žygimantas Vaza, D. L. K. ir Lenkijos karalius  .... Viršelis

  T U R I N Y S

P. Dirkis — Lietuvių jaunimas ir jo kongresas *

O. Urbonas — Lietuvių-lenkų karas su švedais 1600-1611 *

Z. Rumša — Padauguvį prisiminus *

J. Tumas — Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse *

B. Gražulis — Baladė apie poetą *

E. Šulaitis — Lietuvis JAV kariuomenėje, foto montažas *

J. Skardis — Kaip Sovietai išsunkia savo vergų smegenis *

P. Bliumas — Ar teisingos 1939 m. Vokietijos sienos? *

O. Žadvydas — L. K. M. IX laidos sukaktis *

Karinė Spauda *

Tremties Trimitas *

Lietuviai kariai laisv. pasaulyje *

Kariai ir Jaunimas *

Kuprinės Pabiros *

 

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, A. Levickis, Marių žuvėdra, Nelė Mazalaitė, Kan. J. Meškauskas, J. Mikštas, J. Mikuckis, VI. Mingėla, T. Papartis, V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšans, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, Kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas
Administratorius Leonas Bileris
Leidžia Kario Leidykla
Redaktorius Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus
Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,
Romas Kezys—Kariai ir Jaunimas,
Justinas Liaukus—Karinės Žinios,
L. š. S. T.—Tremties Trimitas.

ATSTOVAI:

Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija.
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart, Cieminis,
Rochester, N. Y.
N. Cininas, Sydney, Australija.
Vytautas Sederavičius, Omaha, Nebr.
Jonas Citavičius, Cleveland, Ohio.
V. Šalkūnas, Port Melbourne, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N.J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas,
Boston, Mass.—“Baltic Florists”, 
Brockton, Mass — A. Mantautas, 
Chicago, III. J. Karvelis, “Marginiai”, Ramanauskas, “Terra”.
Cleveland, Ohio—V. Rocevičius,
Detroit, Mich. — VI. Mingėla, 
Detroit, Mich.—-“Neringa”,
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Omaha, Nebr. — Elz. Ribokienė, 
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokas, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius, 
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys, Z. Orvidas,
London, Ont. — Vyt. Repšys,
St. Catherines, Ont.— J. Vyšniauskas,
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Parish Library”, J. Smolskis, Br. Žolpys,
Montreal, Que.—“Parish Library”.

ANGLIJOJE;

D. Daunoraitė, 49 Thornton Ave., London, West 4, Great Britain.
K. Rožanskas, 35 Storer St., Nottingham.
Santarvė, 46 Aberdare, Gdns., London. N. W. 6, Gt. Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda, Vic.
N. Cininas, 97 Boyd St., Cabramatta, NSW.
E. Stašys, 72 Canterbury Rd., Cantenrbury, Suburb, NSW
Pr. Zenkevičius, 181 Victoria St., N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias,Apartado 369,Caracas, Venezuela, SA

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, Kaiserslautern, Postfach 556, Germany.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U.S.A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.