Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Karys Antanas Jaruševičius, kuris Čikagoje gyveno 3044 So. Seeley, dabar tarnauja Korėjoje. Kaip laikraščiai praneša, jis šiomis dienomis Korėjoje baigė karininkų akademiją

Išleistuvės

Š. m. vasario 15 d. Philadelphijos studentai at-kai suruošė išleistuves savo draugovės pirm. Kęstučiui Pliuškcniui, išvykstančiam į JAV karinę tarnybą.

Išleistuvėse dalyvavo Filadelfijos studentai ir K. Pliuškonio draugai bei pažįstami, kurie linkėjo jam daug laimės ir pasisekimo karinėje tarnyboje.

Oficialius linkėjimus Filadelfijos Santaros skyriaus vardu perdavė L. Jurskis, skaučių vardu — R. Aleknaitė, SAS CV vardu — A. Gečiauskas ir Filadelfijos studentų pirm. B. Majauskas, kuris visų susirinkusių vardu įteikė dovanėlę p. p. K. Pliuškoniams.

Aleksas Šimkūnas, Westwood Liquor krautuvės savininkas Marquette Parke, Nepriklausomybės kovų savanoris, be galo mylįs lietuvišką dainą, remia visus mūsų muzikinio gyvenimo pasireiškimus. Jis “Rigoletto” operai paskyrė 30 dol. auką. Be to, jis ir pats turi gražų balsą ir dalyvauja Marquette Parko parapijos chore, giedodamas sekmadieniais. Jis nuolat rūpinasi, kad lietuvių chorai būtų stiprūs ir gražiai skambėtų jų giesmės ir dainos.

Balys Brazdžionis vasario 24 d. Brighton Parko lietuvių bažnyčios naujoje parapijos salėje laike Vasario 16 d. minėjimo rodė spalvotus paveikslus iš Čikagos organizacijų gyvenimo ir, be to, filmavo patį minėjimą.

Neuminsterio seniūnijoje mirė Kazys Žulys, gimęs Ukmergės apskrity. Nepriklausomoje Lietuvoje jis tarnavo policijoje.

Toronto Karių Sąjunga,

prieš penketą metų įkurta, bet neparodžiusi žymesnio veikimo, buvo lyg ir mirusi. Iš buv. valdybos bepasiliko tik vienas jos pirm-kas.Į šaukiamus metinius susirinkimus iš apie šimto skaitomų narių atvykdavo toks mažas skaičius, kad nebūdavo iš ko rinkti ir valdomieji organai. Įsikūrus kūr. - savanorių s-gos skyriui ir šaulių klubui ir jiems parodžius aktingą veikimą, Karių S-gos veikimas dar daugiau sušlubavo ir buvo galvojama apie visišką likvidavimą. Tačiau, kovo 31 d. Liet. Namuose įvykęs susirinkimas, kuriame dalyvavo 13 narių, nutarė Sąjungos veikimą atgaivinti, o kad darbas būtų sėkmingesnis ir tame darbe nebūtų paralelizmo, pavesta naujai išrinktai valdybai tartis su kūrėjais - savanoriais ir šauliais susijungti į vieną vienetą. Kūrėjai - savanoriai ir šauliai jau anksčiau susijungimo reikalą gvildeno ir principe pritarė. Dabar tik belieka išdirbti bendras visiems priimtinas sąlygas.

į naują valdybą slaptu balsavimu išrinkti ir pasiskirstė pareigomis: H. Stepaitis — pirm., K. Aperavičius — iždin. ir J. Žilys — sekr.; revizijos komisijon J. Vilkas ir Saulius.

Toronto L. K. Kūrėjų-Savanorių

S-gos skyriaus buvo kreipta didžiausio dėmesio sušelpti Vokietijoje pasilikusius bendrų nepriklausomybės kovų brolius kūrėjus-savanorius ir tų kovų invalidus, kurie yra globojami ten įsteigto k.-savanorių s-gos skyriaus, vadovaujamo maj. J. Krikščiūno. Jo žinioje yra apie 20 k.-sav. ir karo invalidų, reikalingų materialinės paramos, jų tarpe keletas besigydančių TBC sanatorijose bei kitose ligoninėse. Jų padėtis yra apgailėtina. Toronto k.-sav. sk. švenčių proga yra išsiuntęs keletą šimtų dolerių. Praėjusių Velykų švenčių proga vėl yra pasiųsta 100 dol. Gaunantieji paramas — po 20 — 30 DM, savo atsiųstais graudinančiais laiškais dėkoja ir savanoriams ir visuomenei, iš kurios tos lėšos yra gautos.

To skyriaus adresas yra toks: Mr. J. Krikščiūnas, 22b Heidesheim, Kreis Bingen, 4204 Labor Service Company, Germany.

Dr. Juozas Motiejūnas, Biržų kilmės, buvęs Lietuvos Veterinarijos Akademijos rektorius, dirba South Bend, Ind., vienoje skerdykloje, kaip valdžios atstovas, mėsos sveikatingumo tikrintojas. Motiejūnas yra baigęs Panevėžio realinę mokyklą ir gavęs daktaro laipsnį Berno universitete, Šveicarijoje. Jis šiuo laiku taip pat yra Lietuvos savanorių centro garbės teismo narys.

Darius ir Girėnas kongreso rekorduose. Liepos 17 d. atstovų rūmuose kongresmanas Emmet F. Byrne iš Illinois valstybės paprašė pirmininko leisti kongreso rekorduose paskelbti jo pareiškimą, kuriuo jis prisiminė kapitono Stepono Dariaus ir leitenanto Stasio Girėno didvyrišką ir tragingą kelionę iš New Yorko į Kauną.

Pradžioje savo pareiškimo kongresmanas E. F. Byrne nurodė, kad jis pats dalyvaus Amerikos legiono Dariaus-Girėno posto No. 271 Čikagoje parade, kuriuo paminimas 1933 metų įvykis, kada kapitonas Steponas Darius ir leitenantas Stasys Girėnas pradėjo savo kelionę, kuri, “kaip visiems gerai žinoma, pasibaigė tragiškai”, pažymėjo kongresmanas.

Darių ir Girėną kongresmanas sugretino su Charles Lindbergu. Jie visi trys buvo pionieriai lakūnai. Jie mylėjo laisvę, jie turėjo tikros drąsos.

Kęstutis Vaičius, atlikęs karinę prievolę JAV armijoje, sugrįžo pas savo tėvus, gyvenančius Ciceroje. Jis ilgesnį tarnybos laiką praleido Europoje.

Telefonavo iš Turkijos. Laurynas Vilkas, kuris dabar tarnauja JAV kariuomenėje, Turkijoje, liepos 21 d. telefonu iš Turkijos sostinės Ankaros pašaukė savo 72 m. amžiaus močiutę Rozaliją Vilkienę, sveikindamas ją su gimtadieniu. Jo močiutė su tėvais gyvena 3638 So. Lowe Ave., Čikagoje. Kalbėjo daugiau kaip 3 minutes. Girdėjosi neblogai. Pasakojo, kad ten labai karšta — daugiau kaip po 100 laipsnių dienomis; naktimis atvėsta. Kariai, kalbėdami telefonu, jeigu šaukia sekmadienių vakarais, gauna specialias nuolaidas —kainoja apie 3—4 dol. už šaukimą į Čikagą. Kai Ankaroje buvo vakaras, čia buvo antra vai. po pietų. Pasakojo taipgi, jog Turkijoje sutikęs du lietuvius iš Pennsylvanijos, tarnaujančius JAV kariuomenėje. Juos sutiko Istambule. L. Vilkas, baigdamas savo karinę tarnybą, dar aplankys įdomesnes Europos vietas. Grįš namo apie spalio mėnesį.

Vyt. Keršulis, JAV kariuomenės karininkas, tarnauja kariuomenėj nuo 1950 m. Neseniai atlikęs Texas šaudymo pratybas, pasinaudodamas trumpomis atostogomis, aplankė Čikagą. Vytautas Vokietijoje gyvenęs Flensburge, JAV kariuomenėj tarnauja pačių moderniausių raketų daliny.

Liorencas Mikolaitis, Cicero gyventojos Teklės Mikolaitienės sūnus, aviacijos seržantas, tarnauja JAV aviacijoj ir su savo daliniu išgyvenęs Anglijoj 4 m., grįžo į Ameriką.

Naujuoju Don Varnas posto komanduotoju yra išrinktas J. Stanaitis. Adjutanto pareigos atiteko N. Girdvainiui, o adjutanto padėjėjo — Vyt. Paškauskui. Iždininku buvo perrinktas J. Karklys, o istoriku — Ed. Šulaitis. Kiti naujosios valdybos nariai: J. Shulmistras, K. Savickus, kun. A. Švedas, B. Mikėnas, P. Butkus, S. Samoška, M. Mosteika ir kt.

Leitenantas Algirdas Ostrauskas buvo atvykęs atostogų į Čikagą pas savo tėvus V. ir M. Ostrauskus. Jie yra naujųjų ateivių šeima. Lt. A. Ostrauskas, baigęs inžinerijos mokslus Maryland (Md.) koledže, dabar atlieka karinę prievolę oro pajėgų dalyse ir už pavyzdingą tarnybą pakeltas į pirmojo leitenanto laipsnį.

Mary Dzimidas neseniai dalyvavo Clevelande, Ohio, vykusioje Gold Star Mothers konvencijoje, kurioje buvo paliestas ir JAV bei Sovietų Sąjungos nusiginklavimo klausimas. Tuo klausimu pasisakė ir p. M. Dzimidas. II Pasaulinio karo metu p. Dzimidų sūnus žuvo Ivo Jima kovose. P. Mary Dzimidas yra buvusi Don Varnas Amerikos Legiono Moterų skyriaus pirmininkė ir American Gold Star Mothers pirmininkė. Ji daug dėmesio kreipia prieglaudoms, veteranams ir pan. reikalams.

Dr. F. V. Kaunas, neseniai grįžęs iš kariuomenės, labai gražiai reiškiasi Cicero lietuvių visuomeniniame gyvenime.

Dariaus-Girėno postas, suorganizuotas prieš 25 m., iki II Pasaulinio karo turėjo apie 380 I Pas. karo veteranų. Iki šiol, jau po II karo, postas turi daugiau 1,100 narių, daugumoje II karo veteranų.


Amerikos Legiono Dariaus-Girėno Moterų skyrius naują valdybą įvesdino kartu su Dariaus-Girėno posto valdybos įvesdinimu rugsėjo 9 d. 6:30 val. vak. posto salėje, 4416 S. Western Avenue.

Darbščioji Irena Giedraitienė buvo įvesdinta skyriaus pirmininke 1957-1958 metams. Kitos pareigūnės buvo šios: I vicenirmininkė — Helene Ambrose (6418 S. Kildare), II vicepirmininkė — Adelė Milz (5943 S. Richmond), iždininkė — Mary Kareiva (6219 S. Justine) , raštininkė — Teresa Rastutis (2647 W. 69 St.), korerpondentė — Sophia Stanton (6818 S. Talman), kapelione — Eva Zubas (6046 S. Kostner) istorikė — Dorothy Lee (6322 S. Washtenaw), tvarkdarė — Josephine Davidonis (7145 S. California), vėliavos globėjos Stelle Misewich (4818 S. Hermitage) ir Florence Patocka (4220 S. Washtenaw) .

D. L. K. Birutės d-.ios centrinis Chicagos sk. š. m. lapkričio 23 d. 3504 S. Western, Western Ballroom salėje rengia tradicinį koncertą-ba-lių, kurio pelnas skiriamas sušelpti vargstančius Sibire ir Lietuvoje, pirmoje eilėje artimuosius pasilikusių Vokietijoje karių, kurie patys, kęsdami didžiausius trūkumus, nepajėgia saviesiems už geležinės uždangos pagelbėti.

Inž. studentas A. Šakalys, kuris šiuo laiku atlieka karinę tarnybą JAV kariuomenėj, po apmokymo sugrįžo pas tėvus (6423 So. Francisco Ave.) 2 sv. atostogų. Po atostogų bus siunčiamas į užjūrį tolimesniam apmokymui inžinerijos daliniuose.

Leit. John W. Pachankis, lietuviškųjų paminklų dirbtuvės savininko Jono W. Pachankio, gyv. 5819 South Troy St., sūnus, susilaukė sūnaus, kuriam buvo suteikti William-Richard vardai.

Povilas Dirkis, L.V.S. Ramovės Čikagos sk. p-kas kartu su sūnum Kęstučiu skautų akademiku ir L. V.S. Ramovės nariu, kelioms dienoms buvo nuskridę lėktuvu į Wa-shingtoną ir Baltimorę, kur aplankė giminaičio inž. Volerto šeimą ir kitus gimines bei pažįstamus. Be to, apžiūrėjo įvairias kultūrines bei istorines vietas. Vieną gražią popietę praleido Atlanto pakrantėje poeto Bradūno įsigytoje vasarvietėje, kurioje savaitgalius praleisti suvažiuoja nemažas skaičius iš Baltimores naujų lietuvių ateivių.

DLK Birutės karių šeimų dr-jos Čikagos skyriaus valdyba jau įteikė Balfui savo auką sumoje $150.00, kurią prašo paskirti Sibiro lietuvių šelpimui. Pageidaujama, kad už minėtus pinigus būtų nupirkti siuntinėliai ir pasiųsti per Šveicarijos Raud. Kryžių, per kurį galima siųsti po ketverius siuntinėlius per metus vienam asmeniui.

Omahos LSK Lituanica suruošė savo nariui Stasiui Mickevičiui, išvykstančiam į kariuomenę, išleistuves. Išleistuvių puoton buvo pakviesti ir Stasio Mickevičiaus tėvai.

DU BROLIAI KARIAI

Sfc. Vytautas F. Mikolaitis iš Brooklvn, N. Y., tarnauja USA priešlėktuvinėje artilerijoje. Korėjoje jam teko būti karo lauke nuo 1952 m. ligi paliaubų pasirašomo. Po paliaubų perkeltas Japonijon. Išbuvo ten beveik tris metus, šiemet parvykęs iš Japonijos, buvo nusiųstas į Fort Bliss, Texas, į antiaircraft Artillery and Guided Missile School, kurioj po 4 mėnesių sėkmingai (93 1/2%) baigė kursą. Vytautas dabar tarnauja Fort Tutton, N. Y.

St. Sgt. Leonardas Mikolaitis (Vytauto brolis), ištarnavęs USA aviacijoj keturis metus Havajų salose, parvyko pas savo tėvus į Brooklyną, N. Y., ir dabar žiūrinėja sau tinkamo darbo. Jis yra pareiškęs, jeigu nepavyktų susirasti pageidaujamo darbo, grįžtų atgal karinėn tarnybon.    J. M,

Sfc. Vytautas F. Mikolaitis