Kariai ir Jaunimas

MŪSŲ TARPE

Rugsėjo 28-29 dienomis Bostone, Mass., įvyko rytinio JAV pakraščio skautų vadų suvažiavimas. Dalyvavo apie 40 atstovų iš Bostono, Brocktono, Worcesterio, Hartfordo, New Britaino, Waterburio ir New Yorko. Iš padarytų veiklos pranešimų paaiškėjo, kad Rajone šiuo metu yra 315 skautų, kad metų bėgyje Rajonas surinko virš 800 dol. Džiamborės Fondui, Worcesteryje buvo gražiai pravesta sporto šventė, New Yorko tuntas ir Worcesterio vietininkija turėjo puikias vasaros stovyklas; atskira stovykla buvo surengta vilkiukams.

Suvažiavimo meut vieton pasitraukiančio Rajono Vadeivos v.s. A. Matonio, buvo paskirtas ps. A. Banevičius. Suvažiavimo dalyviai vieningai pageidavo, kad didžioji Amerikos ir Kanados lietuvių skautų tautinė stovykla, kuri pramatoma sekančiais metais rugpjūčio 16—30 d., įvyktų ne prie Čikagos, bet Niagaros krioklių apylinkėje.

Per Padėkos Dienos savaitgalį New Yorke įvyks Liet. Stud. S-gos JAV-se visuotinis suvažiavimas. Šiam reikalui yra rezervuotos patalpos Hotel New Yorker posėdžiams ir bankietui. Visos Amerikos studentai kviečiami Padėkos Dienos savaitgalį praleisti New Yorke.

Liet. Stud. S-gos New Yorko Skyriui vadovauti šiais mokslo metais yra išrinkta valdyba sekančios sudėties: V. Jakas, K. Paprockaitė,L. Petrauskaitė, V. Ramanauskas ir V. Virbickas.

Jubilėjinė jūrų skautų stovykla, įvykusi rugp. 11—31 d.d. prie Čikagos, praėjo su pasisekimu. Dalyvavo apie 100 skautų bei skaučių iš Čikagos, Detroito, Clevelando, Los Angeles ir Toronto. Stovyklos vadovai buvo VI. Petukauskas, L. Knopfmileris, B. Stundžia, Ig. Petniūnas, B. Michelevičius, S. Makarevičius, dr. K. Aglinskas, kun. J. Raibužis, S. J., E. Vengianskas, R. Mieželis ir L. Slėnys.

Šiuo metu vyksta rinkimai į augščiausius Lietuvių Skautų S-gos valdomuosius ir vykdomuosius organus. Bus išrinkta naujaTaryba, Vyriausias    Skautininkas,-ė ir jųpavaduotojai, Garbės Teismas ir Kontrolės K-ja.

Rugp. 30 — rugs. 2 d. prie Delhi, Kanadoje, puikiai praėjo Akademinio Skautų Sąjūdžio studijų dienos — stovykla. Stovyklavo 76 studentai iš Clevelando, Čikagos, Detroito, Hartfordo, Toronto ir Urbanos. Pašnekesius skaitė V. Stasiškis, B. Vaškelis, Stp. Kairys, V. Kamantas, D. Šeputaitė, I. Čepėnaitė, A. Avižienis ir T. Remeikis. Studijų dienų ruošos darbą atliko ASS Toronto skyrius. Stovyklai vadovavo G. Šernas, R. Stravinskaitė, J. Liu-binskas, A. Banelis, M. Slapšys ir A. Kulys.

Rugp. 24 — rugs. 2 d.d. Catskill kalnuose, Andes, N. Y., puikiai praėjo New Yorko skautų - skaučių stovyklą. Stovyklavo virš 80, iš kurių būrelis skaučių buvo iš Elizabetho, N. J. Vadovai — A. Noakaitė, D. Audėnaitė, L. Petrauskaitė, D. Alytaitė, B. Ulėnaitė, R. Kezvs, J. Ulėnas, R. Klivečka, Br. Nemickas ir kt.

Spalio 12 d. New Yorko skautų tėvų-rėmėių k-tas buvo surengęs sėkminga jaunimo vakara. Programoje pasirodė skautų vyčių oktetas, tautinių šokių grupė, akordeonistas L. Karmazinas, kuris vedė programą, pianistė D. Audėnaitė ir kt.

Stud. Skautų Korn! Vytis CV pirm. senj. A. Mickevičius persikėlė gyventi į 1546 N. LaSalle St., Chicago 10, Ill., tel. SU 7-9008.

Nuo sekančių metų iš savo pareigų žada pasitraukti akademikų skautų bei skautų vadovų žurnalo “Mūsų Vytis” vyr. redaktorius ps. Eg. Vilkas. Jo ir redakcinio kolektyvo tvarkomas “MV” sulaukė naujų bendradarbių, sustiprėjo turiniu ir tapo patrauklus ir populiarus žurnalas.

SPORTAS IŠEIVIJOJE

K. M. JUOZAS ŠARŪNAS

Gražią 1940 m. vasarą, su skaudančiomis širdimis ir užčiauptomis lūpomis, mūsų teritoriniai dragūnai ir šauliai buvo priversti atiduoti savo numylėtus, pabalnotus žirgus, uniformas ir sudėti ginklus po okupantų, su raudonomis žvaigždėmis, kojomis.

Mūsų jaunimo karinį pasiruošimą ir sportą komunistinis režimas norėjo sugriauti iš pagrindų ir iškraipyti idealus. Dabartinis “raudonasis sportas” Lietuvoje yra jaunimo organizacija, nieko bendro neturinti su buvusia skautybe ir sportu — neturinti laisvės. Lietuvoje pasilikę sportininkai privalėjo sutikti ir “pripažinti komunistų partijos vadovavimo rolę” sporte.

O kaip yra su sportu už Lietuvos ribų? Laisvame pasaulyje mūsų jaunimas, matydamas prieš save didelius uždavinius, nori sportuoti ir, kiek įmano, dirba. Visa nelaimė, kad skautų ir sportininkų organizacijos daugumoje prisiglaudė ten, kur jos pilnai neįvertinamos, kur visas dėmesys kreipiamas į kitokias organizacijas. Skautų ir sporto spaudos skiltyse matome, kad jų instruktoriai ir bičiuliai labai sunkiai dirba, kad tas organizacijas kuo daugiau išplėtus. Mūsų skautai ir sportininkai labai dažnai pasigenda visos lietuvių bendruomenės paramos ir globos, kokią jie užtarnauja ar kokią galėtų užtarnauti, garsindami visame pasaulyje lietuvių vardą.

Veltui rašoma ir kalbama apie netinkamą šiame kontinente vaikų auklėjimą ir apie tą liūdną faktą, kad daug vaikų pamiršta lietuvių kalbą, o visai užmirštama skautų ir sporto organizacijos, kurios sėkmingiausiai gali įkvėpti jaunimo sporto pamėgimą ir apsaugoti juos nuo tėvų kalbos užmiršimo.

Mes matome, kad beveik kiekvienais metais mūsų skautai, norėdami atstovauti žymesniuose sąskrydžiuose Lietuvą, nieko iš savo artimiausių globėjų negauna, o tam tikslui, iš bendruomenės sunkiai surenkami vos keli šimtai dolerių. O galėtų ir privalėtų būti lengvai surenkami tūkstančiai dolerių. Nejaugi tie du paminėtieji kilnieji tikslai nėra verti visos lietuvių bendruomenės paramos ir globos?

Išminčiai sako: “Sveikame kūne sveika ir siela”. “Vargas tam, kurio jaunystė prabėgo be reikšmingesnių jaunatvėje užsimojimų ir išgyvenimų”.

Visus tuos žodžius kiekvienas turi atsiminti lygiai taip, kaip kiekvienas buvęs karys, šaulys, skautas ir sportininkas atsimena visus savo išgyvenimus, žodžius, dainuotas dainas, skautiškus ir sportiškus idealus paliktoje ir vis tebekenčiančioje tėvynėje.