Karys 1957 m. 5-6 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

Nr. 5 (1332)    GEGUŽĖS—MAY    1957 

V. Augustinas — Verpėja, Ateities klišė  Viršelis

Nr. 6 (1333)    BlRŽELIS-LIEPA, JUNE-JULY    1957 

V. Augustinas — Nepr. Lietuvos karo lakūnai .. Viršelis

   T U R I N Y S

Kun. Dr. S. Valiušaitis — Mylėti ir kentėti *

Dr. V. Sruogienė — D. L. K. Algirdas ir Maskva *

C. Oman — Karinės istorijos reikalu *

J.  Tumas — Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse *

Mag. Hist. K. Stalšans — Latgalės praeitis A. Rupainio trilogijoj *

K.  Grigaitytė — Kelio viduryje, novelė *

Kostas Kalinauskas *

Poezija *

P. Alšėnas—Skambėjo anuomet daina Žaliakalny *

P. Bliumas — Rambyno kalnas *

A. Kasakaitis — Suvalkų Trikampis *

O. Urbonas—Šaltųjų ginklų dailinimas ir ženklinimas *

T. Papartis—Kaip žuvo Stasys Varčiūnas *

Pirmieji Nepr. Lietuvos kariniai lėktuvai, nuotr. *

K.  Deveikis — Liepos, novelė *

Tremties Trimitas *

Kariai ir Jaunimas *

SOVIETŲ TANKAI BUDAPEŠTE *

P. Dirkis—A. a. Gen. E. Adamkavičius *

Kuprinės Pabiros *

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. čekienė, P. Dirkis, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, A. Levickis, Marių žuvėdra, Nelė Mazalaitė, Kan. J. Meškauskas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis, V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšans, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, Kun. Dr. S. Valiušaitis. J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris Leidžia Kario Leidykla

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys—Kariai ir Jaunimas, Justinas Liaukus—Karinės Žinios,

L. š. S. T.—Tremties Trimitas.

ATSTOVAI: Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija. Balys Brazdžionis, Chicago, Ill. Andrius Mart, Ciemi-nis, Rochester, N. Y. Vytautas Sederavičius, Omaha, Nebr. Jonas Citavičius, Cleveland, Ohio. V. Šalkūnas, Melbourne, Australija. Morkus Šimkus, Baltimore, Md. Kazys Trečiokas, Newark, N. J,

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas,
Boston, Mass.—“Baltic Florists”, 
Brockton, Mass — A. Kantautas, 
Brooklyn, N. Y.—“Laima”,
Chicago, III. J. Karvelis. “Marginiai”, Ramanauskas, ‘Terra’, A. Urbonas, 
Cleveland, Ohio—V. Rocevičius, 
Detroit, Mich. — VI. Mingėla, 
Detroit, Mich.—-“Neringa”.
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif.—V. Prižgintas,
Omaha, Nebr. — Elz. Ribokienė, 
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius. 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokas, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius, 
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,

London, Ont. -— Vyt. Repšys,

St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas,

Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas, J. Smolskis, Br. žolpys,

Verdun, Montreal, Que. — “Parish Library”.

ANGLIJOJE;

D. Daunoraitė, 49 Thornton Ave., London. West 4, Great Britain.

K.Rożanskas, 4 Bailey St., Old Basford. Nottingham.

Santarvė,46 Aberdare, Gdns, London. N. W. 6. Gt. Britain.


AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,St. Kilda, Vic.

V. Šalkūnas, 131 Bridge St.,Port Melbourne, Vic.

E. Stašys,72 Canterbury Rd.. Sydney, NSW.

Pr. Zenkevičius, 15 Victoria St.,N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias, Apartado 369, Caracas, Venezuela, SA

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, Kaiserslautern, Postfach 556, Germany.

Prenumerata JAV ir užsienyje: Metams — $5.00, pusm. — $3.00 atsk. nr. — 55c. Skelbimai pagal susitarimą.. Pinigus siųsti šiuo adresu:

L. BILERIS, c/o KARYS.

916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.. U. S. A.

Keisdami adresą nedelsdami praneškite KARIUI, pažymėdami naująjį ir senąjį adresą.

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi.

Įvairių autorių straipsniai skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

KARYS išleidžiamas 10 dienų prieš kiekvieno mėnesio pradžią. Jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją dvi savaites prieš išleidimą.