Karys 1957 m. 3-4 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

Nr. 3 (1330)    KOVAS—MARCH    1957 

V. Augustinas    — Lietuvos raiteliai ...... Viršelis

Nr. 4 (1331)    BALANDIS—APRIL  1957 

Steponas Batoras, Didysis Lietuvos Kunigaikštis ir Lenkijos Karalius... Viršelis

   TURINYS

P. Alšėnas — Lietuvos kovotojų ryžtingumas *

O. S. — Esame taip arti tėvynės *

Dr. V. Sruogienė — Lietuva ir Vengrija *

Sibiro brolių gyvenimas, daina ir mirtis, eilėraščiai ir nuotraukos *

Augas — Taip buvo sulikviduota karinė spauda *

Dr. V. Sruogienė — Istorinės nuotrupos *

J. Apyrutis —    Klaipėdos Sporto Sąjunga *

V. Augustinas    — Klaipėdos uostas (nuotrauka) *

A. Žygmantas    — Kovos kirvio laikai  *

J. Tumas — Bolševikų kalėjimuose ir Červenės žudynėse *

K. T. Dubysa — Vaidinimo belaukiant *

Bern-o-tas — Atsitikimas geležinkelio stotyje *

Tremties Trimitas *

Kariai ir Jaunimas *

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje  *

Kuprinės Pabiros *

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, V. Augustinas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, P. Būtėnas, E. čekienė, P. Dirkis, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Jurgėla, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, A. Levickis, Marių Žuvėdra, Nelė Mazalaitė, Kan. J. Meškauskas, J. Mikštas, J. Mikuckis, VI. Mingėla, T. Papartis. V. Perminąs, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skardis, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, Mag. Hist. K. Stalšans, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, J. Tumas, O. Urbonas, Kun. Dr. S. Valiušaitis, J. Vėgelis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, B. Vrublevičius.


Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

Administratorius Leonas Bileris Leidžia Kario Leidykla

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys—Kariai ir Jaunimas, Justinas Liaukus—Karinės Žinios,

L. S. S. T.—Tremties Trimitas.

ATSTOVAI:
Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija.
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart, Ciemi-nis, Rochester, N. Y.
Vytautas Sederavičius, Omaha, Nebr.
Jonas Citavičius, Cleveland, Ohio.
V. Šalkūnas, Melbourne, Australija.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—K. Bradūnas,
Boston, Mass.—“Baltic Florists”, 
Brockton, Mass — A. Mantautas. 
Brooklyn, N. Y.—“Laima”.

Chicago, III. J. Karvelis, “Marginiai”, Ramanauskas, ‘Terra’, A. Urbonas,
Cleveland, Ohio—V. Rocevičius, 
Detroit, Mich. — VI. Mingėla, 
Detroit, Mich.—“Neringa”,
Grand Rapids, Mich.—J. Belinis,
Los Angeles, Calif—V. Prižgintas,
Omaha, Nebr. — Elz. Ribokienė, 
Philadelphia, Pa.—A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—Kazys Trečiokas, 
Rochester, N. Y.—P. Saladžius, 
Waterbury, Conn.—V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys,Z. Orvidas,
London,Ont. — Vyt. Repšys,
St. Catherines, Ont.—J. Vyšniauskas,
Toronto. Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas, J. Smolskis, Br. žolpys,
Verdun, -Montreal, Que. — "Parish Library”.

ANGLIJOJE;

D. Daunoraitė, 49 Thornton Ave., London, West 4, Great Britain.

K. Rožanskas, 4 Bailey St., Old Basford, Nottingham.

Santarvė,46 Aberdare, Gdns, London. N. W. 6, Gt. Britain.

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas, 9 Cowper St.,St. Kilda, Vic.

V. Šalkūnas.131 Bridge St.,Port Melbourne. Vic.

E. Stašys, 72 Canterbury Rd.. Sydney, NSW.

Pr. Zenkevičius, 15 Victoria St.,N. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Tėvų Kelias,Apartado 369, Caracas, Venezuela, SA

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, Kaiserslautern. Postfach 556, Germany.

Prenumerata JAV ir užsienyje: Metams — $5.00, pusm. — $3.00 atsk. nr. — 55c. Skelbimai pagal susitarimų. Pinigus siųsti šiuo adresu:

L. BILERIS, c/o KARYS.

916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y., U. S. A.

Keisdami adresą nedelsdami praneškite KARIUI, pažymėdami naująjį ir senąjį adresą.

*

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi.