P. Plechavičius sveikina karius

Lietuvių Veteranų Sąjunga RAMOVĖ Centro Valdyba    Chicago, 1956 m. lapkričio 3 d.

MIELIEJI KARIAI!

Lapkričio 23-ji yra tikrasis mūsų kariuomenės gimtadienis. Tai šviesi ir garbinga diena. Daugiareikšmė, daugiaprasmė. Toji diena visada simbolizuoja mums laisvės ilgesį, siekimą, atkakliausią kovą ir nuolatinį budėjimą. Laisvė ir kova, karys ir nepriklausomybė — integraliniai, nedalomi dalykai. Tai nėra tik praeitis, bet dabartis ir ateitis. Todėl ir Lapkričio 23-ji yra žuvusių, mirusių, gyvųjų ir tebekovojančių karių diena.

Tad nuoširdžiausiai sveikiname vieni kitus tos dienos proga. Sveikindami žadinkime savo dvasią, ryžtą, glaudžiau junkimės vienon šeimon, mūsų sąjungon, daugiau iniciatyvos, aktyvumo rodykime dirbdami kitose patriotinio nusistatymo organizacijose. Niekad nepamirškime kilniųjų ir šventų įsipareigojimų Tėvynės atžvilgiu. Tatai mus skatina ir šaukte šaukia:

1.    Didinga, graži ir garbinga mūsų protėvių mums palikta istorija,

2.    Mūsų tautos pavergimo laikmečio knygnešių, tautos žadintojų, vargo mokyklos, Aušros ir Varpo vyrų mums įkvėpta lietuvybė ir laisvės dvasia,

3.    Nepriklausomybės kovų dalyvių aukos, sudėtos ant Lietuvos aukuro 1918-20 metais,

4.    Dvidešimt su viršum nepriklausomo gyvenimo metų mūsų tautos pasiekti laimėjimai ir patyrimai, kurių vertė ir prasmė, skaičiai ir apimtis, mastas ir dydis ryškiai sako, kad mūsų Tėvynė, mūsų tauta gali klestėti ir jaustis laiminga tik laisva būdama.

5.    Mūsų tautos kankinių pralietas kraujas nacių kacetuose, Sovietų mirties stovyklose Sibire, o taip pat — Červenėje, Pravieniškėse, Rainiuose, Pagiryje, Panevėžyje ir daugelyje kitų vietų,

6.    Mūsų tautos ir jos partizanų kraujas, pralietas ir liejamas ligi šios dienos.

Šitokia prasme, šitokiais jausmais ir mintimis Lapkričio 23-sios dienos proga Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ramovė” Centro Valdyba nuoširdžiausiai sveikina visus skyrius, savo organą “KARĮ” ir linki visada pasilikti ištikimais ir kovojančiais savo Tėvynės sūnumis ir dukromis.

P. Plechavičius      M. Rėklaitis
        Pirmininkas          Sekretorius