Kariai ir jaunimas

MŪSŲ ŠEIMOJE

Nuo 1956 m. “KARY?" bus siuntinėjamas nemokamai visoms jaunimo or-joms, kurios turi savo svetaines, buklus, skaitykiėles ar pan. šiuo reikalu rašyti R. KEZIUI, 100 Cook St., Brooklyn 6, N. Y.

LSB Vadija paskelbė gruodžio mėnesį Kalėdų Gerojo Darbelio mėnesiu. Visi skautai nors ir mažute auka prisideda prie Vokietijoje likusių skautų šalpos.

Lapkričio 19 d. New Yorko skautai ir skautės šventė savo būklo atidarymo ir “Tauro” tunto krikštynas Garbės Svečių tarpe buvo ir ateitininkų, Korp! Vytis, santariečių ir šviesiečių skyrių pirmininkai.

Lapkričio 25—26 dienomis Clevelande įvyko visuotinis Liet. Stud. S-gos suvažiavimas. Svarbiausi suvažiavimo darbotvarkės punktai: statuto — rinkiminių taisyklių svarstymas, metraščio reikalai, alumnų organizavimas, skyrių pranešimai, meno ir literatūros vakaras.

Vyriausios Skautininkės Žodis Skautėms

Mielosios Sesės,

Minint taip brangią Lietuvos Skautų S-gos 37 m. sukaktį, sveikinu Jus visas ir kviečiu prisiminti ir susikaupimu pagerbti tuos kilnius, Lietuvos skautijos istorijoje auksu įrašytus vardus, mūsų sesių ir brolių, kurie dirbo ,kūrė ir aukojosi, kad gražusis skautybės idealas suklestėtų mūsų tėvynėje.

Šiandien gi atsiradus mums svečiose šalyse ir atkūrus skautiškus vienetus, ir ryžtantis išlaikyti organizacijos tęstinumą, vienybė yra labiau reikalinga negu bet kada. Neužmirškime, kad čia dirbame ne tik skautybei, bet ir lietuvybei išlaikyti. Šitie idealai tokie dideli ir tokie brangūs, kad prieš juos turi nublukti kiekvienas asmeniškumas, kiekviena nesantaika, kiekvienas nesklandumas.

Kada nesantaikos dvasia įsimaišo į mūsų tarpą, prisiminkime, ką pasižadėjome nakties glūdumoje, prie skaisčiai liepsnojančio laužo, kurio šviesa ir dangop skrendančios kibirkštys sujungė mus seseriškais ryšiais ir įpareigoję tiesti kelius gėriui į mūsų tautą ir į visą pasaulį.

Būkime tos mūsų dainose apdainuotos gerosios, nuoširdžiosios brolių seserys ir tėvų dukros, skleidžiančios aplink jaukumą ir meilę. Pateisinkime visuomenės į mus dedamas viltis, statydamos tiltus, kuriais artėtų lietuvis prie lietuvio. Teneranda kelio į skautišką šeimą nesantaika, neapykanta ir nesugyvenimas. Viešpaties palaima telydi Jus visur ir visada.

Budėkime!

Jūsų v. s. O. Zailskienė Vyriausioji Skautininkė

Gruodžio 4 d. New Yorko Korp! Vytis savo sueigoje susipažino su ryšiais tarp lietuvių dailės ir tarptautinio modernaus meno. Sueigos svečias buvo dail. V. K. Jonynas. Tą pačią dieną N. Y. viesiečiai buvo surengę viešą V. Krėvės minėjimą, jo pirmųjų metinių mirties proga. Kartu įvyko V. Krėvės knygų ir istorinės medžiagos paroda.

Lapkričio 12 d. gražiai praėjo Čikagos jūrų skautų — skaučių tradicinis vakaras “Jūros Dugne”. Salė buvo originaliai išpuošta bei apšviesta jūros dugno motyvais.

Lapkričio 26 d. į Waterburio, Conn., skautų tėvų k-to rengtą kaukių balių suvažiavo daug jaunimo iš viso Atlanto pakraščio. Vyravo jaunatviška nuotaika. Buvo daug puikių kaukių. Premijas už geriausias kaukes laimėjo A. Jankauskaite (plaštakė), V. Strolia (fakiras) ir H. Strolia (indėnas).

New Yorko skautų vyčių oktetas dainuos Lietuvių Bendruomenės rengiamame Naujųjų Metų sutikime Brooklyne.

Šį rudenį Vasario 16 gimnazijos rūmuose buvo Vokietijos rajono skautų vadovų suvažiavimas. Dalyvavo 25 vadovai iš įvairių Vakarinės Vokietijos vietovių. Ryžtingai nuspręsta plėsti skautų veiklą Vokietijoje, steigiant naujus vienetus lietuvių kolonijose. Tuoj po šio suvažiavimo įvyko skautų vyčių sueiga. Jos metu A. Brinkis skaitė referatą “Skautas vytis ir kitos organizacijos”. Vokietijos rajono skautų vadeiva yra A. Venclaus-kas. Vyčių skyriaus pareigūnais išrinkti: vedėjas K. Dikšaitis, sekretorius — A. Brinkis, iždininkas A. Skopas ir narys — V. Raišys.

Stud. ateitininkams šiais metais vadovauja V. Kleiza. Kiti valdybos nariai: J. Končius, J. Kučiauskas, J. Štuopis, E. Orentas, J. Manelis, R. Jonauskaitė, D. Karaliūtė, A. Vedeckas ir V. Vygantas.

Lietuvių skautų uniformos projektui sudaryti yra pakviesta komisija iš V. Pileikos, Č. Kiliulio, A. Alksninio, V. Bliumfeldo ir A. Levano. Gi skautiškų patyrimų laipsnių programoms patobulinti ir sumoderninti komisija sudaryta iš A. Saulaičio, dr. H. Lukaševičiaus ir R. Šilbajorio.

Skautų jambore Kanadoje 1955 m. Lebanono karininkas A. Chaar skauto uniformoje tarp lietuvaičių. Iš kairės: Akad. skautės N. Abraitytė, N. Gudenienė ir R. Sniečkutė.

V. Bacevičiaus nuotr.