BENDRUOMENĖS TARYBOS ŽODIS LIETUVIAMS

Bendruomenės Taryba, 1955 m. liepos 2—3 d. susirinkusi pirmosios sesijos New Yorke, jausdama visą atsakingumą ryšium su Tarybai atitenkančiais uždaviniais ir rinkikų pareikštu pasitikėjimu, su dideliu dėkingumu prisimena mūsų mokslo, meno, švietimo, spaudos, radijo veikėjus ir visus tuos lietuvius, kurie savo gabumus, darbą ir jėgas skiria lietuvių tautos gerovei ir ateičiai, o ypačiai mūsų brolius Lietuvoje, kurie už tautos likimą aukoja savo gyvybę ir laisvę.

Didžiuodamasi Amerikos lietuvių nuopelnais lietuvybei, Bendruomenės Taryba ateina organizuotai tęsti ir plėsti jų ilgamečio darbo.

Bendruomenės Taryba nuoširdžiai dėkoja visiems bendruomeninės minties pradininkams Amerikoje, rūpestingai tą mintį ugdžiusiems.

Amerikos lietuviams Taryba skelbia šiuos pagrindinius savo nutarimus:

1)    steigti LB Kultūros Fondą, telkiantį lėšas lietuviškos kultūros, švietimo ir auklėjimo reikalams;

2)    steigti LB Kultūros Tarybą kultūriniams klausimams ir uždaviniams;

3)    steigti LB švietimo ir Auklėjimo Tarybą.

Amerikos Lietuvių Bendruomenės Taryba džiaugiasi galėdama įsijungti į pasaulio lietuvių bendruomenės gretas. Mūsų tikslas: Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!

PATVIRTINTA BENDRUOMENĖS VALDYBA

Bendruomenės Taryba liepos 3 Bendruomenės Valdybos pirmininku išrinko Stasį Barzduką ir pavedė jam sudaryti visą Valdybą. Valdyba Bendruomenės Tarybos prezidiumui buvo pristatyta rugpj. 10. Rugpjūčio 23 Tarybos prezidiumas oficialiai pranešė Tarybos balsavimo duomenis (buvo balsuota paštu): už pristatytą Valdybą pasisakė 20 Tarybos narių, 7 nariai nebalsavo.

BENDRUOMENĖS VALDYBOS SUDĖTIS YRA TOKIA;

Pirmininkas St. Barzdukas, 7509 Lawnview Ave., Cleveland 3, Ohio;

Vicepirmininkas Dr. Alg. Nasvytis, 1380 Ansel Rd., Cleveland 6, Ohio;

Iždininkas J. Staniškis, 7513 Lawnview Ave., Cleveland 3, Ohio;

Narys švietimui Ig. Malėnas, 1333 E. 84 St., Cleveland 3, Ohio;

Narys kultūros reikalams Alf. Mikulskis, 10400 Brighton Rd., Bratenahl - Cleveland 8, Ohio;

Narys kult. informacijai J. Stempužis, 1203 E. 74 St., Cleveland 3, Ohio.

Sekretorius K. Augulis, 7517 Myron Ave., Cleveland 3, Ohio;