Karinė spauda

THE AMERICAN LEGION MAGAZINE, 1955 birželio, liepos ir rugpiūčio men.

Ką GI Bill davė Amerikai,

S. Stavisky. 1944 m. birželio 22 d. Rooseveltas pasirašė GI Bill, padarydamas ji įstatymu. To įstatymo tikslas yra rūpintis visais karo metu tarnavusiais JAV ginkluotose jėgose vyrais ir moterimis.

16 milionų veteranų grįžusių po II Pas. Karo į civilinį gyvenimą gavo paramą, remiantis tuo įstatymu. Veteranų mokymo reikalams buvo išleista 15 bilionų. Tačiau apskaičiuota, kad iki 1970 m. tie išleisti pinigai grįš mokesčių pavidale iš tų pačių veteranų, kurie apmokymo dėka gavo geresnius darbus ir didesnį atlyginimą.

Paskolos įgalino veteranus įsigyti 4 milionus nuosavų namų. Augštesnį mokslą to įstatymo pagalba įgijo 7,800,000 buvusių karių; iš jų 2,200,000 lankė koledžus ir universitetus, 3,500,000 žemesnes mokyklas, kiti buvo mokomi amato ir žemės ūkio.

II Pas. Karui pasibaigus, kai miliona i buvusių karių grižo į civilinius darbus, parama GI Bill teikiama sulaikė galimo milžiniško skaičiaus bedarbių atsiradimą, tuo buvo daug prisidėta išgelbstint Ameriką nuo ekonominės krizės.

Stebuklas greta geležinės uždangos,W. A. Tompkins. JAV okupacinis 24 Constabulary Squadron 1951 metais stovėjo Bad Hersfelde, Hesse provincijoje, prie pat Geležinės Uždangos. Iš kariuomenės vadovvbės buvo gautas įsakymas, jog draudimas draugauti su Vokietijos gyventojais yra panaikintas ir amerikiečiai kariai net skatinami užmegsti kuo draugiškesnius santykius su civiliniais gyventojais. Buvo norima užkirsti kelia komunistų įtakai, kurios dėka vokiečių tame vis dažniau pasigirsdavo šūkiai “Janki eik namo”!

24 eskadrono kariai savo tarpe ir kituose daliniuose surengė loteriją, kad sutelktų didesnę sumą pinigų, kuria būtų galima sušelpti vokiečių našlaičius. Per trumpą laiką loterija davė virš 18,000 dol. pelno.

Pinigai buvo paskirstyti pabėgėliams ir vok. našlaičiams ir taip pat stambi suma paskirta naujam našlaitynui statyti. Akcijai vadovavo maj. R. Miles. Šalpos akcija tuo nesibaigė. Per keletą mėnesių 24 eskadronas surinko ir perdavė vokiečių šalpos įstaigoms40,000 dolerių.

1954 m. įvyko naujosios našlaičių prieglaudos atidarymas. 24 eskadronas jau senai buvo atsargoje ir pik. R. Miles tuo metu dėstė Santa Barbaroje, Calif., atsargos karininkų mokykloje. Rugpiūčio 12 d. 1954 m. jis staiga gavo įsakymą vykti į Bad Hersfeld į našlaityno atidarymo iškilmes atstovauti 24 eskadroną.

Bad Hersfeldo burmistras pasiuntė specialų prašymą JAV Prezidentui, paremtą 100,000 Hesse provincijos gyventojų parašų, kad p'k. R. Miles būtų atsiųstas į tas iškilmes. Savo duosnumu amerikiečiai kariai laimėjo neturtingos vokiečių provincijos gyventojų širdis. Vieton komunistų siūlomo “Janki, eik namo”, jie “išsirašė” jankį iškilmėms.

Ar galima Rusijoj dar viena revoliucija?E. K. Roosevelt. Baltųjų rusų organizacija “Tautinė Rusų Solidaristų Sąjunga”, arba trumpai NTS, kuri turi savo skvrius visame pasaulyje, siekia iš bolševikų paveržti valdžią ir Rusijai duoti naują valdžią paremta krikščioniškais principais.

Tam tikslui ši organizacija, kurios centras yra vak. Vokietijoje, apmoko agentus, kurie yra siunčiami už Geležinės Uždangos, ten skleidžia atitinkama literatūra, prikalbina komunistinius pareigūnus bėgti i vakarus ir kelia žmonėse išsilaisvinimo viltį. Pabėgęs komunistas Chochlovas pareiškė, kad bolševikai labai susirūpinę NTS darbu, kuris ardo komunistinės tvirtovės pamatus.

ORDNANCE, 1955 m. liepos — rugpiūčio mėn.

Pasiruošimas Karui Jūrose,vice adm. F. S. Low. Jūrų karo laivynas yra nuolatos tobulinamas. Marinų korpas iš 3 divizijų ir 3 oro sparnų (eskadrųi yra nuolatinėje parengtyje ir gali vykdyti amfibinius puolimus bet kuriuo metu.

Du patobulinimai vėl iškėlė lėktuvnešių vertę:    garinė katapulta,kuri yra geresnė už anksčiau turėtas ir pasviręs denis, įgalinantis lėktuvus nusileisti mažu kampu nuo laivo centrinės linijos, tuo išvengta, praeityje daug kaštavusių, susidūrimų su užtvara. Abu išradimai padaryti britų.

Pramonė ir Nauji Ginklai,W. H. Martin, šių dienų svarbiausia problema yra pasirinkti ginklus ateičiai. Jų pasirinkimas pareina nuo tyrinėjimų išdavų, pramonės pajėgumo išspręsti gamybos problemą ir pagaliau nuo kaštų reikalingų pagamintas priemones išlaikyti. šiame darbe JAV gynybos organizavimui pirmaeilė pagalba ateina iš privačios pramonės, kuri rodo nepaprasta iniciatyvą, išvys-tvdama vis naujas ir naujas gynybai reikalingas priemones.

Šiandieninė Aviacijos Ugnies Galia,brig. gen. E. P. Mechling. Orinių jėgų ginklavimo centras, kur yra bandomi naujausi aviacijos ginklai ir priemonės yra Eglin Aviacijos Bazė, Floridoje.

Daviniai pasiekti tų tyrimų ir bandymų paskutiniu metu yra nepaprasti. Jei pirmykščiam dvisparniui su 90 m/val. greičiu, nuskristi 5000 mylių reikėdavo 21/dienos, tai bombonešis B-17 atlikdavo tokį atstumą per vieną su viršum, B-47 nuskrisdavo per 9 val. Tuo tarpu šiandien tą atstumą lėktuvas X-1A atliktų per 3 val. ir 12 min., Mach — 3 raketa per 21/2val., o balistinis sviedinys, su 12,000 mylių per val. greičiu, netruktų ir pusvalandžio.

Panašūs daviniai yra pasiekti ir lėktuvų krūvio kėlime. I Pas. Karo dvisparnis nešdavo 1/2 to bombų 3000 pėdų augštyje 250 mylių. B-17 darydavo 200 m/val. su 4 to krūviu

25.000    pėdų augštyje, galėdamas skristi 2100 mylių, B-47 su 600 m/val. greičiu neša 5 to bombų

40.000    pėdų augštyje, siekia 3000 mylių atstumą.

B-52 naujausias bombonešis rodo dar geresnius davinius, tačiau kurie yra neskelbtini.

Ugnies galia auga taip pat nepaprastai. Prieš šimtą metų juodas parakas buvo stipriausias sprogalas. 1900 m. atrastas TNT yra dvigubai galingesnis sprogalas už juodąjį paraką. Pirmoji atominė bomba išvystė sprogimą lygų

20,000 to TNT galiai, po jos sekė Eniwetoke sprogdintas termo branduolinis užtaisas žymiai pranešęs atominės bombos galią.

Šiandien vienas lėktuvas gali panešti kiekį sprogalų galingesnį už II Pas. Kare visų lėktuvų neštus sprogalus kartu sudėjus!

Mobilizacinis Planavimas,brig, gen. O. J. Gatchell. Taikos metas yra laikas sudaryti planus pramoniniam pasirengimui karui. Nuo to pareis tautos išlikimas. Galinga ir paruošta pramonė daugiau reiškia kaip skaitlingos kariuomenės.

Ginklavimo Technologija: Raketų Svaidytojas XM 289; Vairuojamų Sviedinių Tarnybos Apmokymas ir kt.    Z. R.