J.A.V. PĖSTININKŲ BATALIONO IR KUOPOS ORGANIZACIJA

M. RĖKLAITIS

PĖSTININKŲ B-NO PASKIRTIS

Pėstininkų b-nas yra pagrindinis pėstininkų taktinis vienetas. Jo uždavinys yra suartėti su priešu ir jį sunaikinti ugnimi, manevru ir smūgiu. Pėstininkų b-nas gali kovoti atskirai, arba pėst. pulko sudėty. Normaliai jis būna remiamas mortyrų, tankų, artilerijos, inžinerijos dalinių ir aptarnaujamas medicinos personalo. Jis gali veikti bendradarbiaujant oro pajėgoms. Kai pėstininkų b-nas yra aprūpintas transporto priemonėmis, jis gali veikti kaip motorizuota pajėga.

PĖSTININKŲ B-NO ORGANIZACIJA

Pėstininkų b-ną sudaro: bataliono štabas, bataliono štabo kuopa, trys šaulių kuopos, sunkiųjų ginklų kuopa.

Pėstininkų b-nai turi vienodą organizaciją. Batalionai ir kuopos ženklinami numeriais ir raidėmis, būtent: b-nai ženklinami arabiškais numeriais — 1 b-nas, 2 b-nas, 3 b-nas. B-no štabas ir b-nų štabų kuopos vadinamos b-nų numeriais, pav.: 2-no štabas, 3 b-no štabo kuopa. Šaulių ir sunkiųjų ginklų kuopos ženklinamos raidėmis taip: 1 — b-no šaulių kuopos turi raides A, B ir C, sunkiųjų ginklų kuopa turi raidę D. 2 b-no šaulių kuopos turi raides E, F ir G, 2 b-no sunkiųjų ginklų kuopa turi raidę H. 3 b-no šaulių kuopos turi raides I, K ir L, 3 b-no sunkiųjų ginklų kuopa turi raidę M.

BATALIONO ŠTABAS

Pėstininkų bataliono vadas yra pulkininkas leitenantas. B-nas yra mažiausias pėstininkų vienetas, kuris turi savo štabą. Bataliono štabą sudaro:

1.    Bataliono vado pavaduotojas (executive officer),

2.    Adjutantas (S-l) ir jo padėjėjas,

3.    Žinių (intelligence) karininkas (S-2) ir jo padėjėjas,

4.    Operacijų ir mokymo karininkas (S-3) ir jo padėjėjas,

5.    Tiekimo karininkas (S-4) ir jo padėjėjas.

Bataliono štabo pareigūnus prižiūri b-no vadopavaduotojas (executive officer). Štabo skyrių karininkai su savo padėjėjais b-no vadui pataria ir padeda detalių vykdymą. Jie neturi galios išleisti b-no vado nepatvirtintą įsakymą. Visi patvarkymai išleidžiami b-no vado vardu. Jie laiku paruošia padėties įvertinimą ir pranešimų santraukas. Štabas informuoja b-no vadą apie vienetų pajėgumą, judesius bei jų išdėstymą ir apie aprūpinimo stovį. Informuoja apie priešo aktyvumą ir jo galimumus.

SPECIALUS ŠTABAS

Specialų štabą sudaro b-no štabo karininkai ir specialinių vienetų vadai drauge su savo padėjėjais. Šio štabo karininkai b-no vadui padeda panaudoti specialinius dalinius ir derinti jų veiklą b-no ribose. Iš specialinių vienetų šio štabo sudėčiai priklauso:

1. B-no komendantas (jis yra ir štabo kuopos vadas),

2. Ryšių karininkas (jis yra b-no štabo kuopos ryšių būrio vadas),

3.    Motorinio transporto karininkas (jis yra b-no štabo kuopos executive officer),

4.    Municijos karininkas (jis yra b-no št. kuopos municijos ir pionierių būrio vadas),

5.    Chirurgas (surgeon, jis yra sanitarijos būrio vadas),

6.    Prie b-no priskirtų bei jį remiančių dalinių vadai.

PAREIGOS

Bataliono vadas vadovauja b-nui ir yra atsakingas už jo operacijas. Jis daro sprendimus ir įsakymais juos perduoda b-no vienetams vykdyti. Savo štabą jis naudoja sau pagelbėti, surinkti žinias, paruošti planus ir detalizuoti įsakymus.

Bataliono vado pavaduotojas (executive officer) yra majoras. Jis yra svarbiausias b-no vado patarėjas ir padėjėjas. Jis prižiūri ir derina operatyvines ir administracines smulkmenas, tuo įgaliodamas b-no vadą pasišvęsti platesniems vadovavimo darbams. Jo pagrindinis uždavinys yra b-no štabo valdymas ir derinimas. Jis tikrina, kad išleidžiami įsakymai bei nurodymai atitiktų b-no vado nusistatymus ir jo planus. B-no vadui laikinai pasitraukus, jis jį atstovauja ir vadovauja veiksmams. Jis yra visada pasiruošęs bet kuriuo laiku perimti b-no vadovavimą.

Adjutantas (S-l) yra kapitonas. Jis rūpinasi b-no personalo planavimo, derinimo, prižiūrėjimo ir jo lavinimo funkcijomis. Išleidžia b-no vado įsakymus. Informuoja b-no vadą apie b-no administraciją ir sudėties (personalo) stovį. Ypatingos adjutanto S-l pareigos:

a)    asmeninės sudėties atžvilgiu:

1.    Ruošia pranešimus apie pajėgas, nuostolius ir dalinių išdėstymą.

2.    Priima pakaitas ir jas paskirsto į b-no dalinius.

3.    Grąžina nuo voros atsilikusius Į jų dalinius ir tikrina išvykusius be leidimų.

4.    Veda karo belaisvių sąrašus vadovybės informacijai ir paruošia jų evakuaciją.

5.    Vykdo žuvusiųjų atpažinimą.

6.    Užtikrina priemones moralei palaikyti ir ją kelti. Paruošia pažymėjimus (citations), garbės ženklų, atžymėjimų ir apdovanojimų rekomendacijas. Prižiūri pašto išdavimą ir surinkimą. Tvarko atostogų programą. Derina religinę veiklą su kapelionu. Planuoja, derina ir prižiūri atletiką ir poilsį.

7.    Tvarko civilius reikalus b-ne.

8.    Derindamas su S-3, tvarko dalinių sutalpinimą ir patalpų paskirstymą stovykloje bei susibūrimų vietovėse.

9.    Rūpinasi civilinių tarnautojų panaudojimu, aprūpinimu ir juos administruoja.

10. Ruošia asmeninės sudėties pranešimus.

b)    administracijos atžvilgiu:

1.    Veda b-no žurnalą,

2.    Veda oficialią korespondenciją, išskyrus kautynių įsakymus ir instrukcijas,

3.    Tvirtina įsakymus ir instrukcijas, išskyrus kautynių įsakymus ir instrukcijas.

JAV kariuomenės pėstininkų kuopos ginklai: 132 šautuvai M1, 37 karabinai, 3 beatatrankiniai šautuvai, 3 raketiniai svaidytojai, 1 sunk. kulkosvaidis 50 kal., 3 lengv. kulkosv. 30 kal., 9 automat, šautuvai ir 33 automat. pistoletai.

4.    Prižiūri štabo dokumentus.

5.    Atlieka kitus darbus, kuriems nėra specialių pareigūnų.

Žinių (intelligence) karininkas (S-2) yra kapitonas. Jo pirmoji pareiga yra informuoti b-no vadą ir kitus reikalingus asmenis apie priešo padėtį, pajėgumą, veiksmų eigą, vietovę ir orą. Jo ypatingos pareigos:

1.    Prižiūrėti ir treniruoti b-no žinių rinkimo personalą.

2.    Ryšyje su S-3 planuoja ir prižiūri viso b-no žvalgymo ir kontržvalgymo treniravimą.

3.    Paruošia žinių rinkimo planus, įsakymus ir pageidavimus žinių rinkimo agentūrai.

4.    Įvertina ir interpretuoja informacijas ir jas perduoda komendantui, štabui, augštesniems, žemesniems štabams ir gretimoms dalims.

5.    Apklausinėja pagautus priešo asmenis ir civilius draugiškus ir nedraugiškus asmenis, kad išgautų b-nui naudingų informacijų. Tiria jų dokumentus ir rastą medžiagą.

6.    Parūpina ir b-nui išduoda žemėlapius, orines fotografijas, ir fotografuoja žemėlapius.

7.    Įrengia stebėjimo postus ir prižiūri jų veiklą.

8.    Paruošia ir prižiūri kontržvalgybos planus batalione.

9.    Derina b-no agentūrų veiklą. Palaiko žvalgymo ryšius ir pasikeičia informacijomis su augštesniais ir gretimais štabais.

Operacijjų ir mokymo karininkas (S-3) yra majoras. Jis rūpinasi b-no mokymo, organizaciniais ir kovų operacijų reikalais. Jam padeda leitenantas, kuris kartu yra ir b-no informacijų ir auklėjimo karininkas. Ypatingos pareigos:

1.    Studijuoja dalinių organizaciją ir paruošia pakeitimų siūlymus.

2.    Derindamas su S-l ir S-4 siūlo vienetų paskyrimus ir priskyrimus.

3.    Derindamas su S-l ir S-4 siūlo asmenų ir ginklų skaičių reikalingų operacijai.

4.    Ruošia nurodymus, programas ir įsakymus lauko mokymui ir manevrams.

5.    Organizuoja ir prižiūri b-no mokyklas.

6.    ruošia ir prižiūri b-no informavimą ir auklėjimo programas.

7.    Daro mokymo inspekcijas ir paruošia bei prižiūri mokymo egzaminų pravedimą.

8.    Kautynėse renka informacijas ir daro siūlymus b-no taktiškam panaudojimui.

9.    Derina b-no viduje žvalgymo priemones ir planuoja saugumo priemones žygyje, postovyje ir kautynėse.

10.    Siūlo priemones paslapčiai bei netikėtumams išlaikyti.

11.    Kontroliuoja ryšių personalą ir duoda jam instrukcijas.

12.    Ruošia b-no operacinius įsakymus, kuriuos pateikia b-no vadui tvirtinti.

Tiekimo karininkas (S-4) yra kapitonas. Vykdo tiekimo pareigas pagal b-no vado nurodymus. Jis yra atsakingas už tiekimą, evakuaciją ir transporto tarnybą. Ypatingos pareigos:

1.    Kontroliuoja transporto kuopos elementus, asmenis priskirtus iš pulko virtuvių ir municijos transportą.

2.    Steigia ir prižiūri b-no municijos tiekimo punktus.

3.    Derina evakuaciją sužeistųjų, mirusiųjų, sugadintų reikmenų, ginklų ir paimtos iš priešo medžiagos.

SPECIALAUS ŠTABO PAREIGŪNŲ PAREIGOS

Ryšių karininkas. Jis yra leitenantas ir vadovauja b-no štabo kuopos ryšių būriui. Jis duoda siūlymus b-no vadui ir štabui ryšių reikalais. Sudaro planus ir siūlymus steigtinos ryšių sistemos b-no rėmuose. Sudaro planus ir siūlymus derinti ryšius b-no viduje, su augštesne vadovybe, su kaimynais su b-ną remiančiais ir b-nui priskirtais vienetais. Daro siūlymus užpildyti atitinkamą operatyvinio įsakymo paragrafą ryšiams. Rūpinasi ryšių saugumu, priemonių taisymu ir pan. Padeda S-3 paruošti mokymo direktyvas ryšių būriui. Prižiūri technikinį ryšių personalo mokymą b-ne.

B-no štabo komendantas.Jis yra b-no štabo kuopos vadas. Jo ypatingos pareigos:

1.    Žygio kelių ženklinimas ir vadovų priežiūra.

2.    Veikia kaip butininkas S-l priežiūroje.

3.    Prižiūri vadovybes postų kilnojimus.

4.    Prižiūri maitinimą ir sutalpinimą vadovietės (vadovybės posto) pareigūnų.

5.    Užtikrina vadovietčs saugumą, maskavimą ir judėjimo kontrolę.

Motorinio transporto karininkas yra ir b-no štabo kuopos vado pavaduotojas (executive officer). Jis duoda b-no vadui siūlymus, kurie liečia b-no transporto panaudojimą. Jo ypatingos pareigos:

1.    Padeda S-4 kontroliuoti transportą.

2.    Derina kuopos ginklų vežimų judesius b-no rėmuose.

3.    Padeda S-3 vesti šoferių parengimo mokyklą.

Municijos karininkasyra pionierių ir municijos

būrio vadas b-no štabo kuopoje. Jo ypatingos pareigos:

1.    Vykdo pionierinį žvalgymą ir vadovauja būrio vykdomiems inžinieriniams darbams.

2.    Padeda S-4 parinkti ir įsteigti b-no municijos aprūpinimo punktą.

3.    Prižiūri būrio veiksmus postovio vietoje, suradimą minų ir spąstų ir jų pašalinimą.

Chirurgas(gydytojas) vadovauja pulko sanitariniam būriui, priskirtam prie b-no. Derindamas su S-3, jis prižiūri b-no asmeninės higienos technikinį paruošimą, lauko sanitarinius įrengimus, pirmosios pagalbos teikimą. Jo ypatingos pareigos:

1.    Siūlo vietą b-no sanitarinei stočiai įrengti, prižiūri jos veikimą, rūpinasi sužeistaisiais ir juos gydo.

2.    Prižiūri sužeistųjų evakuaciją į b-no stotį.

3.    Informuoja b-no vadą ir pulko chirurgą apie b-no medicininį stovį.

Informacijų ir auklėjimo karininkasyra S-3 padėjėjas. Jis atsako už b-no dalinių informavimo ir auklėjimo veiklą, kuri turi tikslą kelti kareivio individualinio išsilavinimo lygį ir pagerinti jo moralę. Jo ypatingos pareigos:

1.    Organizuoja ir vykdo dalinių informavimo programą, paruošia ir skleidžia žinių santraukas.

2.    Organizuoja ir prižiūri laisvų nuo pareigų karių auklėjimą.

B-NO ŠTABO KUOPA

B-no štabo kuopa yra aprūpinta asmenine sudėtimi ir priemonėmis veikti ir ginti b-no vadovietę. Kuopos vadas yra atsakingas už mokymą, drausmę ir administravimą visų kuopos elementų, tačiau jis nekontroliuoja jų operacinių funkcijų. Tai atlieka b-no vadas ir jo štabas. B-no štabo kuopos vadas taip pat atsakingas už b-no štabo asmeninės sudėties administravimą, maitinimą ir sutalpinimą.

B-NO ŠTABO KUOPOS ORGANIZACIJA

Bataliono štabo kuopą sudaro:

1.    Kuopos vadovybė.

2.    B-no štabo sekcija.

3.    Žinių (intelligence) sekcija.

4.    Pionierių ir municijos būrys.

5.    Ryšių būrys.

PĖSTININKŲ BATALIONO ŠTABO KUOPA

Kuopos elementai yra organizuoti ir aprūpinti taip, kad galėtų padėti šaulių ir sunkiųjų ginklų kuopoms vykdyti jų uždavinius.

Kuopa ginkluota asmeniniais ir tarnybų ginklais, kurie naudojami vietiniam saugumui užtikrinti, prieš šarvuočius ir žemai skraidančius lėktuvus. Asmeniniai ginklai yra šautuvas, karabinas ir pistoletas. Tarnybų ginklai yra: 3,5 colio raketinis svai-dytojas ir 50 calibro kulkosvaidis.

Kuopa turi transporto priemones vadovybei, žvalgymui, administracijai ir tiekimui. Transporto priemonės kuopos virtuvei, maistui, municijai, degalams, vandeniui, sanitarijai priskiriamos iš pulko.

Dabar iš eilės suglaustai peržvelgsime štabo kuopos atskirų dalinių paskirtį.

1.    Bataliono štabo sekcijasusideda iš 7 žmonių. Dirba b-no štabe. Padeda b-no vadui ir štabo karininkams atlikti įvairius darbus. Sekcija aprūpinta palapinėmis, sudedamais stalais, rašomomis mašinėlėmis ir transporto priemonėmis.

2.    žinių sekcijaprižiūrima b-no štabo žinių karininko. Jos personalas mokomas žvalgymo ir stebėjimo. Jai pavedami uždaviniai:

a)    įsteigti stebėjimo postus ir ten veikti;

b)    lydėti dalinius, patrulius, užpuolimus darančius dalinius, kaip žinių stebėtojai;

c)    padėti tikrinti iš priešo paimtus dokumentus ir kitą medžiagą;

d)    padėti tikrinti karo belaisvius, priešo žuvusius, civilinius, tuojau informuoti b-ną apie taktinę žinių vertę;

f)    padėti b-no štabo S-2 žinias atžymėti ir paskleisti;

g)    vykdyti specialius žvalgymo ir ryšio uždavinius.

Žinių sekcija susideda iš dviejų skyrių. Skyrių vadai yra kvalifikuoti žvalgai ir stebėtojai ir paruošti užimti b-no žinių seržanto vietą. Kiekvieno skyriaus trys žvalgai-stebėtojai yra išmokyti žvalgyti ir patruliuoti, skaityti žemėlapius, ir iš oro padarytas nuotraukas, žymėti ir pranešinėti žinias apie priešą.

3.    Ryšių būrys įrengia, operuoja ir palaiko ryšių sistemą tarp vadoviečių iki kuopų.

Ryšių būrį sudaro: būrio vadovybė, trys ryšių sekcijos, žinių centro sekcija, ryšių laidų sekcija, radio ir optikos sekcija.

Ryšių būrio vadovybę sudaro: būrio vadas, ryšių viršininkas — seržantas ir šoferis.

Žinių centro sekcija: centro vadovas, kodo pareigūnas, žinių centro pareigūnas, pėstieji ir motorizuoti pasiuntiniai.

Ryšių laidų sekcija: sekcijos vadovas, linijų tiesėjai, tlf. centrinių tarnyba ir šoferis.

Radio-optikos sekcija: sekcijos vadovas, radistai, radio technikas (jis atlieka remontus) ir šoferis.

Ryšių būrio transporto priemonės:    penki 1/4 to

sunkvežimiai, trys 1/4 to priekabos, vienas 2/4 to sunkvežimis ir viena 1 to priekaba.

4. Pionierių ir municijos būrysatlieka paprastus inžinerijos ar pionierinius darbus, kurie nereikalingi nei techniško pasiruošimo, nei specialaus aprūpinimo inžinerinių dalių priemonėmis. Be to padeda tiekti municiją, deda minas ir stato spąstus.

Būrį sudaro: būrio vadovybė, trys pionierių ir municijos skyriai. Būrio vadovybė: būrio vadas, būrio seržantas ir šoferis. Kiekvienas skyrius susideda iš skyriaus vado, septynių pionierių, ir municijos nešėjų.

Būrio transportas: vienas 1/4 to sunkvežimis ir viena 1/4 to priekaba būrio vadovybės ir žvalgymo tikslams. Vienas 2,5 to sunkvež. su vienos to priekaba būrio žmones, įrankius ir medžiagą transportuoti.

ŠAULIŲ KUOPA

Puolant kuopos uždavinys yra priartėti prie priešo ir jį sunaikinti ar paimti į nelaisvę (capture). Ginantis — laikyti savo pozicijas ir atmušti priešo puolimus.

Šaulių kuopa yra pajėgi priartėti prie priešo ir jį sunaikinti, naudodama ugnį ir manevrą; atmušti jo puolimus ugnimi, artimomis kautynėmis ir priešpuoliais; ji gali manevruoti įvairiausių rūšių vietovėse ir įvairiose klimatinėse sąlygose.

ORGANIZACIJA

Šaulių kuopa yra pagrindinis pėstininkų vienetas su administracinėmis ir aprūpinimo funkcijomis. Ji susideda iš kuopos vadovybės, trijų šaulių būrių ir vieno ginklų būrio.

Kuopos vadovybę sudaro: vadovavimo grupė ir administracinė grupė. Šių grupių sudėtis kuopos vadui padeda vykdyti jo taktines, administracines ir aprūpinimo pareigas. Vadovavimo grupę sudaro: kuopos

ŠAULIU KUOPA

vadas, jo padėjėjas (executive officer) pirmas seržantas, pirmo seržanto padėjėjas (derk), ryšių pareigūnas (liktinis puskarininkis), trimitininkas (buglar), radio tarnyba, ryšių pasiuntiniai (trys), pasiuntiniai, ir papildymai (Filler personnel). Šiais papildomi kuopos nuostoliai, o šiaip jie vykdo įvairius kuopos vado skirtus darbus ir mokomi naudoti visus kuopos ginklus ir eiti tam tikras pareigas kuopos vadovybės skyriuose.

Administracinę grupę sudaro:    grupės vadovas(warrant officer), aprūpinimo seržantas, maistininkas, virėjai, maisto tarnybos mokiniai (apprentices), ginklininkai ir šoferis.

Pastaba: trimitininkas kartu yra svarbiausias ryšių pareigūno padėjėjas. Jis dirba tlf. centrinėje, pastato ir palaiko visus kuopos ryšių reikmenis.

Šaulių būrį sudaro:    būrio vadovybė, trys šauliųskyriai ir vienas ginklų skyrius.

Ginklų būrys: būrio vadovybė, 60 mm mortyrų sekcija ir 57 mm šautuvų sekcija. Kiekviena sekcija turi po tris skyrius, skyriuje po vieną pabūklą. Prie kiekvieno pabūklo yra penkių žmonių tarnyba, būtent: skyriaus vadas, taikytojas (gunner), jo padėjėjas ir du municijos nešėjai.

Kuopos asmeniniai ginklai: šautuvas, durtuvas, karabinas, pistoletas, rankinės ir šautuvų granatos.

Kuopos tarnybų aptarnaujami ginklai:

1.    — 57 mm šautuvas. Jis vartojamas iš arti remti puolančius dalinius tiesiai taikant į aiškias taikinių vietas. Jo tikroji ugnis į judančius taikinius siekia iki 800 y. ir į pastovius iki 1.200 y. Jo šovinys pramuša lengvus šarvus.

2.    — 60 mm mortyra vartojama iš arti remti šaulių vienetus. Ji gali būti vartojama plotiniams taikiniams šaudyti. Jos didžiausias šaudymo tolis siekia iki 2.000 y., tačiau dėl sklaidos retai šaudoma toliau 1.000 y.

3.    — 30 kalibro lengvasis kulkosvaidis vartojamas papildyti šautuvų ugnį. šaudoma koncentruotais ugnies smūgiais į atpažintas bei spėjamas priešo žmonių grupes.

4.    — 50 kalibro kulkosvaidis yra įmontuotas vežimuose ir vartojamas į priešo asmenis ir vežimus. Pagal įsakymą jis vartojamas šaudyti į priešo lėktuvus. šaudoma padegamąja, pėdsakine ir prieššarvine municija. Kulkosvaidis gali būti įmontuotas į trikojį ir vartojamas kaip žemės ginklas.

5.    — Automatinis šautuvas teikia šaulių skyriui lengvai valdomą ginklą, galintį duoti stiprią ugnį. Jis vartojamas į žemės taikinius, paprastai prieš lengvuosius kulkosvaidžius.

6.    — 2,36 colių raketinis svaidytojas, vartojamas į šarvuotus vežimus. Antriniai jo taikiniai: tarnybų aptarnaujami ginklai, įtvirtinti lizdai, žmonių grupės.

Šaulių kuopos transportas, šaulių kuopa neturi pakankamo skaičiaus priemonių transportuoti visą kuopą: žmones, ginklus ir reikmenis. Transportuojami ginklai su tarnyba, reikmenys ir aprūpinimo dalykai. Kiti vyksta žygio tvarka pėsti. Kuopos transportą sudaro: keturi po 1/4 to sunkvežimiai su 1/4 to priekabomis ir vienas 2,5 to sunkvežimis su vienos to priekaba.

SUNKIŲJŲ GINKLŲ KUOPA

Sunkiųjų ginklų kuopos uždavinys yra teikti nuolatinę artimos ugnies paramą šaulių kuopoms. Ji gali išvystyti galingą tiesioginio ir netiesioginio taikymo ugnį į priešo personalą, vežimus ir įrengimus dienos nr nakties metu. Batalionui ji teikia ribotą apsaugą prieš tankus. Ji gali vykdyti greitus taktinius judesius. Tačiau ji negali užimti ir išlaikyti vietovės be šaulių kuopos pagalbos.

Sunkiųjų ginklų kuopą sudaro: kuopos vadovybė, vienas būrys 30 kalibro kulkosvaidžių, vienas būrys 81 mm mortyrų ir vienas būrys 75 mm pabūklų.

Kuopos vadovybę sudaro vadovavimo ir administracijos grupės.

Vadovavimo grupės priešaky yra kuopos vadas. Jis be savo tiesioginių kuopos vadovavimo pareigų dar yra ir b-no štabo narys. Jis pataria ir padeda b-no vadui sudaryti ugnies planą, daro siūlymus panaudoti savo kuopos ir prie b-no priskirtų ar b-ną remiančių vienetų ginklus. Be kuopos vado į vadovavimo grupę įeina: žvalgymo karininkas, jis ir kuopos vado pavaduotojas, pirmas seržantas, ryšių pareigūnas (liktinis puskarininkis), žvalgymo pareigūnas (liktinis puskarininkis) trimitininkas, radio pareigūnai, ryšių pasiuntiniai, pasiuntiniai, šoferiai ir papildymai.

Administracijos grupę sudaro: grupės vadas (warrant officer), maistininkas, virėjai, maisto tarnybos mokiniai, tiekimo seržantas, motorinio transporto pareigūnas (liktinis puskarininkis), ginklininkai, automechanikai ir šoferiai.

30 kalibro kulkosvaidžių būrį sudaro:būrio vadovybė ir dvi kulkosvaidžių sekcijos.

Būrio vadovybė: būrio vadas, būrio seržantas, įrankių korporalas, transporto pareigūnas (liktinis puskarininkis), radio pareigūnas, du pasiuntiniai ir šoferis.

Kiekviena kulkosvaidžių sekcija susideda iš sekcijos vadovybės ir dviejų kulk. skyrių. Skyrių sudaro: skyriaus vadas, taikytojas, jo padėjėjas, keturi municijos nešėjai ir šoferis.

30 kalibro kulkosvaidžių būrys gali remti batalioną, arba gali būti priskirtas visas ar atskiromis sekcijomis remti šaulių kuopas.

81 mm mortyrų būrį sudarobūrio vadovybė ir dvi mortyrų sekcijos. Kiekviena sekcija susideda iš sekcijos vado, radio pareigūno ir dviejų mortyrų skyrių. Skyrius susideda iš skyriaus vado, taikytojo, jo padėjėjo, penkių municijos nešėjų ir šoferio.

75 mm pabūklų būrį sudaro:būrio vadovybė ir dvi sekcijos. Būrio vadovybė: būrio vadas, būrio seržantas, radio pareigūnas ir šoferis. Kiekviena sekcija susideda iš sekcijos vado, dviejų taikytojų, dviejų jų padėjėjų, keturių municijos nešėjų ir šoferio. Sekcija turi du pabūklus. Vietiniam saugumui užtikrinti kiekviena sekcija turi po vieną 3,5 colio raketini svaidytoją artimoms kautynėms prieš tankus. Prie būrio vadovybės yra vienas 50 kalibro kulkosvaidis.

GINKLŲ SAVYBĖS

1.    — Sunkusis 30 kalibro kulkosvaidis gali šau-dvti ilgas serijas nuolatinės ugnies ir gali šaudyti netiesiu taikymu. Nakties metu šaudoma iš anksto nustatytais atvejais. Dėl sunkaus svorio jis rankomis kilnoiamas tik trumpais atstumais.

Tinkamiausi taikiniai: žmonės, stebėjimo postai, įtvirtintų ginklų angos, kulkosvaidžiai, prieštankiniai ginklai ir vežimai.

2.    — Lengvasis 30 kalibro kulkosvaidis apytikriai duoda 60% sunkaus kulkosvaidžio ugnies. Rankomis gali būti kilnojamas reikalingus atstumus. Taikiniai toki pat kaip ir sunkaus kulkosvaidžio.

SUNKIŲJŲ GINKLU KUOPA.

3.    — 81 mm mortyra yra stataus kampo šaudymo ginklas, gali šaudyti iš uždengtos pozicijos. Dėl ginklo ir municijos svorio rankomis gali būti kilnojama tik iki 500 y atstumo. Dėl savo stačios trajektorijos tinka naudoti prieš uždengtus taikinius, prieš taikinius esančius priešinguose šlaituose, į taikinius miškuose, kurie negali būti apšaudomi lėkščios trajektorijos ginklais. Ji gali būti panaudota dūminei uždangai sudaryti.

4.    — 75 mm pabūklas paprastai vartojamas tiesioginiam šaudymui, tačiau šaudoma ir netiesiai taikant. Jis gali šaudyti stipraus sprogimo municija, prieštankine stipraus sprogimo municija ir balto fosforo municija. Kilnojamas, kaip ir 81 mm mortyra. Jis vartojamas šaudyti įtvirtintų ginklų lizdus, uolų pozicijas ir kitus įrengimus, kurie yra apsaugoti nuo stačios trajektorijos ginklų, bet yra pažeidžiami lėkštos trajektorijos ugnies.

5.    — 3,5 colių raketinis svaidytojas yra tiesioginės ugnies ginklas, kuris naudoja tiktai stipraus sprogimo municiją. Rankomis gali būti kilnojamas toliau kaip 500 y. Normaliai šitas ginklas paliekamas vežimucse ir yra nuimamas, kada grąso tankų ataka ar pasitaiko kiti tinkami taikiniai.

Šiam ginklui tinkamiausi taikiniai: šarvuoti vežimai, įtvirtinimai ir ginklų lizdai.

6.    — 50 kalibro kulkosvaidžio pagrindinis uždavinys yra priešlėktuvinė gynyba. Tačiau jis taip pat sėkmingai gali būti naudojamas ir į žemės taikinius. Normaliai jis yra įstatytas į stovą. Jis gali būti veiksmingai pavartotas į lėtai ir žemai skrendančius lėktuvus, lengvai šarvuotus vežimus, lengvus įtvirtinimus ir asmenis.

Kuopos transporto priemonės yra vartojamos vadovybei, žvalgymui, ryšiams, ginklų, municijai ir dalinio žmonėms transportuoti. Kuopos žmonių dauguma eina pėsti. Papildomas transportas municijai, tiekimui ir žmonėms yra parūpinamas pulko.

Organinį kuopos transportą sudaro: trylika 1/4 to sunkvežimių, astuonios 1/4 to priekabos, trys 3/4 to ginklų vežimai, vienas 2,5 to sunkvežimis ir trys vienos tonos priekabos.

Naudotasi “Tactics and Technique of Infantry, Volume I and II.

Braižinius darė V. Šventoraitis