Karinės žinios

J. A. VALSTYBĖSE

Liepos mėn. nuleistas vandenin naujas atomine energija varomas povandeninis laivas “Seawolf”.

Jo atominė jėgainė jau skirtinga nuo pirmojo atominio povand. laivo Nautilus jėgainės. Atominio reaktoriaus šiluma perduodama į garo katilą, kuris gamina garą turbinoms varyti, natrio skysčio pagalba. Nautilus tam tikslui naudojo vandenį, kurį reikia suspausti, kad išvengtų nepageidaujamo virimo. Natrio skystis verda tik prie labai augštos temperatūros.

Jo jėgainė išbandyta dar ant kranto, sudarant sąlygas lyg ji būtų po vandeniu. Taip ji veikė be sustojimo patiekdama reikalingą energiją povandeninio laivo 2,250 mylių kelionei.

“Seawolf” laivo greitis pasinėrus yra didesnis negu 25 jūros mazgai per valandą. Jūros mazgas arba jūrmylė yra lygi 1,829 metram.

Po aviacijos dienos Maskvoj paspartinta naujų lėktuvų masinė gamyba. Masiniai gaminami dvimotoriniai sprausminiai naikintuvai F-101, kurie yra greitesni už garsą ir skiriami lydėti strateginės aviacijos junginius tolimuose atstumuose.

Kitas sprausminis dieninis naikintuvas, gali skristi dvigubai greičiau už garsą, apie 1,320 mylių per valandą 35,000 pėdų augštyje.

1-ji Divizija po 13 metų karo ir okupacinių pareigų Vokietijoje sugrįžta į Ameriką. Ją pakeičia 10-ji Divizija.

Amerikos Laivynas dar šią vasarą darys didelę išvyką į Arktiką (šiaurės ašigalio sritis). Dalyvaus 117 įvairaus tipo laivų, kurie gabens Tolimos Šiaurės Radaro Linijos bazėms tiekimo reikmenis ir bazių įrengimus. Išvykoje dalyvausiantieji ledlaužiai turės malūnsparnius lėktuvus, kurie žvalgys praplaukimo tarp ledų kelius. Laivai perveš apie 750,000 tonų krovinių ir 4,000,000 statinių degalų.

Šį ankstyvą pavasarį minėtas bazes reikalingu tiekimu aprūpino transporto lėktuvai.

J. A. Valstybės numato kai kurias sausumos kariuomenės dalis atitraukti iš Ramiojo Vandenyno erdvės. Dabar JAV minėtoje erdvėje turi tiek savo kariuomenės:

Japonijoj: 1 pešt. divizija (numatoma atitraukti), 1 parašiutininkų pulkas, 1 marinų pulkas ir 14 aviacijos grupių;

Korėjoj: 2 pėst. divizijos;

Okinavoj: 1 marinų pulkas ir 1 naikintojų — bombonešių dalinys;

Formozoj: 1 naikintojų — bombonešių dalinys;

Formozos sąsiauryje: 7-sis laivynas;

Filipinuos: 1 naikintojų — bombonešių dalinys, statomos jūrų ir aviacijos bazės.

Manoma, kad vietinės kariuomenės yra pakankamai stiprios, kad, remiamos Amerikos aviacijos ir laivyno, atremtų galimą komunistų puolimą.

Amerikos karinės pajėgos, plote nuo Alaskos iki P. Azijos, išskleistos plačiai, prisitaikant atominio karo taktikai, šitame 5,800 mylių ruože amerikiečiai turi apie 2.000 įvairaus tipo lėktuvų.

Komunistai, ruože tarp šiaurinio Sibiro ir pietų Kinijos, turi sutelkę apie 8,000 lėktuvų.

Taikos karvelio su alyvos šakele iškamšai virš Kremliaus bokštų siūbuojant, karo, kad ir vietinio pobūdžio, Ramiojo Vandenyno erdvėje artimoj ateity nenumatoma. Komunistų įsiskverbimas iš vidaus vyksta Indokinijoj.

VAK. VOKIETIJA

Parlamentas pravedė įstatymą leidžiantį tuojau pašaukti 6,000 karininkų ir puskarininkių, kadro užuomazgą būsiančiai 500,000 kariuomenei.

Nustatyta ir Belgijoj išbandyta nauja vokiečių uniforma. Pėstininkams ir aviacijai melsvai pilka, laivynui melsvai juoda. Sukirpimas panašus į amerikiečių, su kaklaraiščiu. Batai amerikiečių pavyzdžio.

Kautynių apranga slepiančios spalvos, atspari kaitrai ir ugniai, sugerianti ultra raudonus spindulius, kas pasunkina nusitaikinti nakties metu naudojant specialaus taikymo įtaisus. Šalmai visai panašūs į amerikiečių.

ANGLIJA

Britai nusprendė, kad piliečių apsauga nuo priešo lėktuvų yra karių reikalas. Jie skubiai sudaro 48 batalionus po 600 vyrų, kurie bus apmokomi greitai suteikti pagalbą gyventojams miestų nukentėjusių nuo atominių bombų.

Dabartinė pilietinės apsaugos savanoriška tarnyba pareigų negalės atlikti, nes Anglijai esant arti Rusijos, atominio puolimo atveju jos pareigūnai greičiausiai būtų sunaikinti.

Naujai sudaromieji Judrios Apsaugos Daliniai bus išskirstyti po visą Angliją, tokiose vietovėse, kuriose nėra atominių taikinių. Dalinių kariai bus aprūpinti guminiais batais ir pirštinėmis, kvėpavimo ir geigerio aparatais. Jie turės ugniagesių ir greitosios pagalbos automašinas. Jie nešios ir lengvus ginklus kovai prieš galimus priešo parašiutininkus, paniką ir plėšimus.

PRANCŪZIJA

Prancūzijos karinė vadovybė paruošė kariuomenės sumoderninimo planus, bet jų negali vykdyti, nes parlamentas nepaskyrė pinigų. Pertvarkymas kainuotų 1,225 bilijonus frankų, paskirta yra tik 991 bil. frankų, kurių vos užtenka išlaikyti esamą būklę.

Prancūzų ekspedicinis korpasIndokinijoj sumažintas iki 55,000, anksčiau buvo 175,000. Tuo sutaupoma 122 bil. frankų. Atrodo, jį mažins dar daugiau, nes neramumai š. Afrikoj verčia Prancūziją užmiršti tolimą ir neramią Indokiniją.

Karinio biudžeto 59,5% išleidžiama asmeninės sudėties išlaikymui, mažesnioji dalis lieka karinei gamybai. Beveik pusė karinės gamybos kaštų skiriama aviacijai. Numatoma 2,000 lėktuvų metinė gamyba.

Prancūzai daro pastangų , kad NATO (š. Atlanto Pakto Organizacija) įtrauktų Europos gynybos apimtin ir š. Afriką.    J. L.