Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Henrikas Vladas Bankaitis, gyvenantis    Baltimoreje,    aviacijos kadetas Detroito universitete, išvyko vasaros aviacijos pratybom į karinę bazę Texas valstybėje. Kadetas Bankaitis yra vedęs Aldoną Dulytę, gyvenančią Baltimorėj. Amerikos pilietybę gavo 1955 m. pavasarį. Po Detroito universiteto baigimo 1956 m. Bankaitis galės gauti antrojo leitenanto laipsnį, karo aviacijos rezerve.

Shenandoah, Pa., birželio 14 d. mirė Edvardas Steponavičius. Jis buvo rastas birželio 11 d. sužeistas gatvėje. Velionis turėjo tik 33 metus, buvo II karo veteranas, paliko senus tėvelius ir brolius. Karinės laidotuvės buvo birželio 18 d. Palaidotas iš šv. Jurgio parapijos bažnyčios.

Albertas Švagždys - Schwartz,36 m., Reading, Pa., netikėtai, širdies smūgio ištiktas mirė liepos 1 d. Tik prieš metus jis palydėjo į amžino poilsio vietą savo motutę, Veroniką Švagždienę, mirusią taip pat širdies liga.

Velionis II Didž. karo metu buvo jūrininkų eilėse.

Kęstutis Vaičius, Cicero miesto gyventojas, paskutiniu metu studijavęs architektūrą Illinois un-te Urbanoje, liepos 8 d. išvyko į JAV armiją karinės prievolės atlikti. Kęstutis yra pasireiškęs ir sporto srityje: pradžioje priklausė Cicero lietuvių sporto klubui, o vėliau žaidė ASK Lituanicos eilėse.

Majoras chirurgas F. V. Kaunastarnauja JAV kariuomenėje Rock Island Arsenale. Jis buvo pašauktas 1955 m. gegužės 8 d. ir pasiųstas į Medicinos Lauko Tarnybos Mokyklą, Ft. Sam Houston, Texase; iš ten jis buvo paskirtas į Rock Island Arsenalą.

Majoras Kaunas, gimęs Lietuvoje, Skuode, 1950 m. atvyko į JAV. Jis yra baigęs 1944 m. Vytauto Didžiojo Universitetą Kaune.

Vyriausias Zujų sūnus, seržantas Matas P. Zujus, Jr., devinti metai tarnauja U.S. armijoj. Arti trijų metų ištarnavo prie U.S. militarinės misijos Graikijos sostinėje Atėnuose, šių metų gegužės mėnesį priskirtas tarnybai prie U.S. Embassy Olandijos sostinėj Hagoje.

Jaunesnysis sūnus Kazys, atlikęs karinę dviejų metų tarnybą, lanko Kings Kolegiją, Wilkes-Barre, pasirinkęs Public Accountant kursą.

Jonas Navickas,valstybinio Californijos universiteto Los Angeles karo technikos fakulteto 7 semestro studentas, birželio 22 d. išvyko į Washingtoną vasaros kariuomenės pratimams, kur išbus iki rugsėjo mėn. pradžios. Šis jaunuolis rengiasi dviems diplomams, būtent: inžinieriaus ir karininko.

Don Varnas Amerikos Legionoposto patalpose birželio 24 d. įvykęs tremtinių karių veteranų susirinkimas sutraukė arti 30 žmonių. Kalbas pasakė posto vadovybės nariai ir IV distr. Amerikos Legijono komanduotojas . Susirinkimą pravedė Alb. Kerelis, o po jo vyko vaišės, kurių metu buvo padainuota. Visi naujai atsilankiusieji įstojo posto nariais, tuo žymiai padidindami jame esančiųjų tremtinių karių veteranų būrį.

Augustinas Dumčius, baigęs karinę prievolę, grįžo į namus. Augustinas tarnavo Fort Lewis, Wash., kariuomenės stovykloje kartu su ciceriečiu Ed. Šulaičiu. Naujasis veteranas pradėjo lankyti vasaros semestrą Illinois un-te Chicagoje. Studijuoja prancūzų kalbą.

Gen. St. Raštikisišsikėlė į Monterey, Calif., kur gavo vietą JAV karininkų svetimų kalbų institute.

Gražus darbas.Žinomi Toronte lietuviškų reikalų rėmėjai dr. J. Yčas, dr. A. Pacevičius ir dr. A. Valadka yra pažadėję už pusę honoraro gydyti LK Kūrėjų — Savanorių S-gos Toronto skyriui priklausančius narius kūrėjus — savanorius. Taip pat vaistininkas V. J. Margis, kuris savo dosnia ranka yra parėmęs ne vieną lietuvišką reikalą, pažadėjo skyriaus nariams už atleistus vaistus padaryti ketvirtadalį nuolaidos.

Kpt. dr. Ged. Bylaitisišvyko į JAV kariuomenę. Be jo į kariuomenę yra išvykę ir daugiau Chicagos gydytojų, tarp jų majoras dr. Kaunas, kpt. dr. Valatka, ltn. Al. Šmulkštys, dr. Jablonskis, dr. Makštutis. Eilė daktarų, kaip dr. Beinoravičius, dr. I. Labanauskas ir kiti grįžo atitarnavę.

Petras Jurgėla, buv. Lietuvos kariuomenės kapitonas, Lietuvos skautų įkūrėjas, prieš aštuonerius metus pradėjo rašyti Lietuvos skautų istoriją, baigia rašyti ir rudenį bus atiduota spausdinti. Knyga pavadinta “Lietuvių skautija”.

Dr. Vilimaitis, dantų gydymo specialistas, dvejus metus buvęs JAV kariuomenėje, grįžo atgal į Clevelandą ir pradėjo priiminėt ligonius.

Jonas Danis (Daniusevičius), buvęs gimnazijos mokytojas ir direktorius Lietuvoje ir Vokietijoje, dirbęs įvairiose Brocktono dirbtuvėse, išvyko į Kaliforniją, kur JAV kariams vienoje bazėje dėstys lietuvių kalbą.

Alfonsas Rimas,inžinierius, Lietuvos kariuomenės karininkas, vienos konstrukcijos bei statybos bendrovės, kurioje dirba, išsiųstas svarbioms pareigoms į Independence miestą, Kansas.

Vytautas Vidugiris,neseniai grįžęs iš karo tarnybos viršilos laipsniu, ruošiasi susituokti su panele Elena A. Mager. Panelė Mager yra gimusi Amerikoje, tačiau Vytauto iniciatyva išmoko lietuviškai. Jaunasis prieš išvykdamas į kariuomenę buvo aktyviai įsijungęs į Lietuvos vyčių, skautų organizacijas.

Kostantas Petrauskas,savanoris — kūrėjas, karininkas, buvęs Lietuvoj augštas policijos pareigūnas, dabar priklausąs daugeliui kultūrinių organizacijų, sunkiai serga. Yra dr. Jono Bakšio priežiūroje.

Clevelando Baltijos BudžiuiJ. Šiupiniui, Jarašiūnų bute, surengė išleistuves į JAV kariuomenę. Kiek anksčiau buvo atsisveikinta su kitais trimis budžiais, išėjusiais į kariuomenę: G. Motiejūnu, J. Šalteniu ir Melsbaku.

Grįžęs iš Europos,aviacijos leitenantas Fabijonas Gediminas Daužvardis viešėjo pas savo tėvelius Chicagoje.

Jis išvyksta 9 mėnesiams į mokyklą Belaxi, Miss., kur studijuos atomus, elektronus, radarą ir panašius dalykus.

Kpt. dr. Jonas Karvelisgrįžo iš kariuomenės, didesnę dalį tarnybos praleidęs Vokietijoj, ir šiuo metu pradėjo darbą Michaele Reese ligoninėj.

Rimas Vėžys, atlikęs karinę prievolę JAV kariniuos daliniuose Vokietijoj, grįžo į Chicagą pas savo tėvus. Pailsėjęs mano tęsti studijas, pradėtas prieš išvykimą į kariuomenę.

Aviacijos Akademijon(Denver, Colorado) paskirtas instruktorium ltn. Jonas Puodžiūnas.

Adolfas Eigelis, Lietuvos Nepriklausomybės Kovų Invalidų S-gos pirmininkas, persikėlė į naują buta: 629 Bristol St., Philadelphia 40, Pa.

Lionginas Gurtajus, Lietuvos savanoris, viršila, gimęs Obelių val., Aleksandravėlėje, mirė Adelaidėje, Australijoje.

Modestas Jakaitis, 4 metus ištarnavęs JAV karo aviacijoje ir pereitais metais sugrįžęs atgal į Chicagą, studijuoja inžineriją Illinois Un-te Chicagoje.

Julius Levanas, rašo iš Korėjos, kad jis gauna “Karį” ir kt. lietuvišką spaudą. Esąs netoli Seulo, tikįs už kelių mėnesių grįžti į Chi-cagą pas šeimą. Daugiausia laiko praleidžia prie atstatymo P. Korėjos, kurią karas labai sugriovė.

Antanas Vaivada,tarnaująs valdžios įstaigoje Washington, D. C., neseniai gavo kapitono laipsnį. Praeitojo karo metu jis buvo pirmasis leitenantas.

KARIUI Aukojo:P. Lapienė — $45.00.

Nuoširdi padėka p. P. Lapienei už tokį stiprų KARIO parėmimą.

Redakcija ir Administracija

 

PLK. LTN. MIKALOJUS GRIGALIŪNAS

Liepos 9 d. 12 vai. Chicagoje (JAV) staiga mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, pulkininkas leitenantas Mikalojus Grigaliūnas. Jį ištiko širdies smūgis. Buvo 71 metų amžiaus.

Palaidotas liepos 13 d. Visų šventųjų parapijos bažnyčioje buvo atlaikytos už velionį gedulingos pamaldos ir palaidotas šv. Kazimiero kapinėse.

LTN. PULGIS LUMBIS

Tolimajame Sibire, bolševikų ištremtas į vergų stovyklas, mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, artilerijos leitenantas Pulgis Lunibis. Mirimo laikas ir vieta kol kas nežinoma.

Ltn. Lumbis istorinis asmuo Lietuvos nepriklausomybės kovose. Jis kilęs iš Utenos aps., Daugailių vai., Žadavainių kaimo. Kaune baigė “'Saulės” mokytojų seminariją ir buvo įgijęs mokytojo cenzą. 1911 — 1915 m. Petrapilyje buvo Politechnikumo studentas. Kurį laiką yra dirbęs kooperacijos ir mokymo srityse. 1917 — 1919 m. Kaune lankė dvasinę seminariją, ruošdamasis į kunigus.

1919 m. prasidėjo kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės. Narsus vyras nebenurimo seminarijos rūmuose. Tėvynės meilė jį šaukė prie ginklo. Apleidęs seminarijos sienas, savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, į artilerijos dalinius, čia jam teko atlikti istorinį žygį. Jis iššovė patį pirmąjį Lietuvos artilerijos sviedinį. Tai buvo 1919 m. kovo 26 d. Ir šis pirmasis sviedinys buvo labai taiklus. Pataikė į Deltuvos (Ukmergės aps.) kleboniją, pramušė sienoje skylę ir sprogo viduje.

Kažkaip nepaprastai skamba. Buvęs klierikas pataiko į kleboniją. Iš tikrųjų, Lumbis ne klebonijai keršijo, bet iš ten išbaidė patogiai įsikūrusį bolševikų štabą. Išsigandę bolševikai tuoj išlakstė iš klebonijos. Toj vietoj, kur sviedinys pro sieną įlindo, buvo prikalta paminklinė lenta. Bolševikai, okupavę Lietuvą, žinoma, tą lentą nuplėšė.

P. Lumbis vėliau įstojo į Karo Mokyklą ir ją baigė artilerijos iaun. leitenanto laipsniu. 1920 m. kovose su lenkais buvo patekęs į jų nelaisvę, bet vėliau pabėgo.

Ltn. Lumbis buvo išrinktas nariu į Lietuvos Steigiamąjį Seimą ir kitus Seimus, gindamas bežemių ir kitų neturtingųjų reikalus. Paskutiniu metu buvo grįžęs prie mokytojo pareigų.

1941 m. birželio 14 d. naktį bolševikų buvo suimtas ir išvežtas į Sibirą. Drauge buvo išvežta ir dalis jo šeimos.

Už pasižymėjimus kautynėse dėl Lietuvos Nepriklausomybės art. ltn. Pulgis Lumbis buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu. Be to, savanorių kūrėjų ir kitais medaliais.

Kas yra drauge su juo kovojęs fronte, būtų pageidaujama iš jų gauti atsiminimų “Kariui” apie ltn. Lumbio žygius karo lauke.

LIETUVIAI KARIAI SOVIETŲ VERGIJOJE

Grįžę iš Sibiro vokiečių karo belaisviai pasakoja, kad Kuršo apsupime 1945 m. gegužės mėn., drauge su vokiečių kariais, pateko į bolševikų nelaisvę apie 3000 lietuvių karių.

Įvairiose Rusijos vergų stovyklose, tarp kitų lietuvių karių, jie sutikę ir šiuos lietuvius karininkus: kpt. Šipailą, ltn. Ernestą Galvanauską, ltn. Lapašinską ir kt.

ALIASKOJE PAGERBTAS LIETUVIS KARO LAKŪNAS

Gegužės mėn. pabaigoje Amerikos Jungt. Valstybių Air National Guard Aliaskoje, Anchorage, atidarė naują karo aviacijos bazę ir aerodromą, pavadintą karo lakūno leitenanto Alberto Kūlio vardu.

Ltn Kūlys kilęs iš Brooklyno. N. Y. Jis buvo įstojęs į JAV National Guard karo aviaciją. Karo aviacijos pratimų metu (praeitų metų lapkričio mėn.) ltn. Kūlys žuvo Aliaskoje. Jis buvo laikomas vienu geriausių karo lakūnų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

PIRMASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DEŠIMTMETIS, P. Klimas, K. F. Kemėšis, J. Purickis, J. Savickis, M. Yčas.Pirmoji Knyga. 173 psl. Išleido NIDA, kaina $1.00.

BUECHERSCHAU DER WELT-KRIEGSBUECHEREI,1954 Heft 4. Pasaulinių karų dokumentinės medžiagos katalogas. Išleido Welt-kriegsbuecherei, Bibliothek Fuer Zeitgeschichte, Stuttgart-O, Urbanstrasse 19, Vokietija.