Karys 7 1955m. Turinys, metrika

Viršelyje: Nepriklausomosios Lietuvos karo aviacijos—2 oro eskadrilės lakūnų dalis. Pirmasis iš dešinės kpt. R. Marcinkus.

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Ameri kos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1312)  LIEPA-RUGPIŪTIS, JULY-AUGUST   1955

    T U R I N Y S

Romualdas Kezys — Žvelkime pirmyn    193

Paskutinis žuvusio Lakūno atvirukas    194

St. Butkus — Dr. Kazys Grinius     195

A. Žygimantas — Karas ir taika    196

Dr. V. Sruogienė — D. L. K. Žygimantas ir Barbora Radvilaitė  200

Teodoras Papartis — Rodos, taip    neseniai    buvo    205

V. Augustinas — Bėgimas į laisvę,    nuotrauka     207

H. Sienkevičiaus — Kryžiuočiai  208

Pranys Alšėnas — Anuos laikus prisiminus    212

Zigmas Rumša — L. S. Ramovė kryžkelėje  . 213

E. Bulaitis — Sportas JAV kariuomenėje    214

J. Kiaunė — Būkime praktiški . 215

St. Butkus — Įdomu skaityti ir prisiminti     215

Kariai ir Jaunimas  217

Karinės Žinios    218

Kariai laisvajame pasaulyje    220

Kuprinės Pabiros  223

Žurnalo fotografinė kopija PDF

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Subscription .5.00 per year. Single copy 50 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION:    680

Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

*

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

*

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys — Kariai ir Jaunimas,

Justinas Liaukus — Karinės žinios

*

Bendradarbiai

K. Ališauskas, J. Apyrubis, P. Alšėnas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, V. Karečkaitė, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S. Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, VI. Mingėla, T. Papartis, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skaržinskas, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, T. žiūraitis, O. P.

*

Administratorius Leonas Bileris *

Atstovai

Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija.
Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Petras Jaudegis, Omaha, Nebr.
Vytautas Kamantas, Cleveland. Ohio. 
Morkus Šimkus, Baltimore, Md. 
Kazys Trečiokas, Newark. N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.—-K. Bradūnas, Boston, Mass.— “Baltic Florists”, Brooklyn, N. Y.—“Laima”

Chicago, III.— J. Karvelis, P. Švelnis, Cleveland, Ohio — V. Rocevičius, Detroit, Mich.—“Neringa”,

Grand Rapids, Mich.— J. Belinis. Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius, Newark, N. J.— K. Trečiokas, Rochester, N. Y.P. Saladžius, Waterbury, Conn.— V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.— J. Pleinys,

Toronto, Ont.— V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės Žiburių” Knygynas,
Verdun, Montreal, Que—“Parish Library”.

ANGLIJOJE:

Nottingham — K. Bivainis,

London — D. Daunoraitė.

AUSTRALIJOJE:

Carlton, Vic.—V. Šalkūnas,

N. Geelong, Vic.—“L. K. Fondo Sp. Kioskas”,

St. Kilda, Vic.—N. Butkūnas.

VENEZUELA:

Caracas — Dr. V. Mažeika.

Įvairių autorių straipsniai, skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

*

KARYS išleidžiamas 10 dienų prieš kiekvieno mėnesio pradžią. Jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją dvi savaites prieš išleidimą.

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi. *

Leidžia Kario leidykla

Prenumerata JAV ir užsienyje:

Metams — $5.00, pusm. — $3.00, atsk. nr. — 50c. Skelbimai pagal susitarimą.

Adresas:    KARYS, 680 Bushwick

Ave., Brooklyn 21, N. Y.