Kariai ir jaunimas

Čikagos jūrų skautai su vainiku.

Čikagos jurų skaučių laivas “Vėtra”, iš kurio buvo nuleistas vainikas

JŪRŲ SKAUTAMS ATMINTINA DIENA

Nuo 1933 m. Jūrų skautų istorijoje liepos 15 diena turi ypatingą reikšmę ir tam tikras apeigas. Pasaulyje nėra lietuvių skautų vieneto, kuris vienokiu ar kitokiu būdu šios tragiškos dienos nepaminėtų.

1933 m. liepos 15 d. Klaipėdos uoste bangų užmestas ant siauros uolos, sudužo pirmas lietuvių jūrų skautų laivas, kartu nutraukdamas į jūros dugną tris jaunus jūros skautus.

Prisimindami tą dieną jūrų skautai Nepriklausomoje Lietuvoje susirinkdavo šiaurės molo gale, kur žuvo “Budys”, ir iškilmingai nuleisdavo į jūrų gelmes kuklų vainiką. Netekus Klaipėdos uosto, ši tradicija buvo tęsiama Šventosios uoste, čia vainikas buvo leidžiamas ne nuo molo, bet nuo karo laivo “Pr. Smetona” atviroje jūroje. Taip būdavo pagerbiami netik žuvę jūrų skautai, bet ir visi lietuviai jūrininkai, kurie žuvo už idėją: Lietuva — jūrinė valstybę.

Ir tremtyje šią dieną jūrų skautai mini iškilmingai, svetimuose vandenyse nuleisdami vainikus ir prisimindami “Budžio” žuvimą.

J. sktn. L. K.

MŪSŲ ŠEIMOJE

Liepos 4 d. savaitgaly Akademinis Skautų Sąjūdis buvo surengęs savo stovyklą Berlin rezervate, prie Deerfield miestelio, Ohio.

Studentai at-kai vasaros stovyklą rengia Bath miestely, Ohio, šioje stovykloje numatyta surengti korporacijų dieną. Stovyklos laikas: rugsėjo 5 iki rugs. 11 d.

—o —

Studentų skautų korporacija “Vytis” pradėjo savo korespondencinę sueigą. Jos tikslas pravesti Korp! organų rinkimus bei priimti kadenciją baigiančiųjų organų pranešimus. šiai sueigai pravesti iš detroi-tiškių vytiečių sudaryta rinkiminė komisija, kurion įeina L. Penčiūra, A. Maciulevičius ir A. Racka.

Birželio 18-19 dienomis Detroite įvyko Lietuvių Studentų Santaros sąskrydis, kuriame V. Kavolis skaitė paskaitą tema “Organizaciniuose ratuose”.

—o —

Lietuvių skautų vadovai stropiai ruošiasi pasaulinei jamborė. Šiam reikalui yra sudaryta speciali komisija, kuri ruošia parodėlę ir propagandinius leidinius. Reprezentaciniam lietuvių vienetui jamborė vadovaus ps. St. Naginionis iš Montrealio, Kanados.

—o —

New Yorke įsisteigė korporacijos Giedra skyrius, ši korporacija apjungia studentes ateitininkes — visuomenininkes. Giedros šūkis — “Į kalnus, į augštybes!” — augštų dorybių ir lietuvybės puoselėjimas. Laikinąją valdybą sudaro T. Ivaškaitė ir I. Banaitytė.

—o —

New Yorko ir New Jersey skautai ir skautės rengia savo stovyklą Patchogue, Long Island, N. Y., nuo rugpiūčio 27 iki rugsėjo 5 d.

—o —

Liepos 4 d. savaitgaly smagia stovykla buvo surengę New Yorko šviesiečiai ir santariečiai Port Jervis, N. Y.

—o —

Mūsų skautės ir skautai Vokietijoje šią vasarą numato stovyklauti įvairiuose Europos kraštuose — Anglijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ir Švedijoje. Vokiečių skautų s-ga pažadėjo paremti mūsų skautų išvykas.

Skautų Vyčių sąskrydis Waterbury, Conn., įvykęs balandžio 23 d.

V. Alksninio nuotr.

Birželio 19 d. Watertowne, Conn, p. Devenių ūkyje įvyko Atlanto pakraščio geriausių skautų vienetų skautiško pažangumo varžybos. Laimėtojais išėjo: jaun. skautų būrelis iš Hartfordo, skautų skiltis iš Worcesterio ir skautų vyčių būrelis iš New Britain. Laimėtojams Įteiktos vertingos dovanos, kurias parūpino rytinio Atlanto pakraščio skautų tėvų-rėmėjų komitetai.

—o —

New Yorko skautų draugovės vadovai yra V. Gobužas, V. Vaitaitis, V. Alskninis ir G. Surdėnas. Visi yra Korėjos karo veteranai.

—o —

Ps. J. Benešiūnas yra paskirtas naujuoju Hartfordo skautų vietininkų. Iki šiol vietininko pareigas ėjo sktn. V. Nenortas.