1954 metų Kario Anketos daviniai

Pereitų metų gruodžio mėnesį KARIO redakcija išsiuntinėjo savo skaitytojams anketą norėdama sužinoti jų nuomonę apie žurnalą ir jų pageidavimus ateičiai.

Nors užpildytų anketų grįžo tik apie 5% ir susidaryti pilną vaizdą apie mūsų skaitytojų pažiūras į žurnalą, jo geras ir blogas puses, negalima, tačiau tos grąžintos anketos duoda gerų minčių, pasiūlymų, pagyrimo ir pabarimo. Visi jose iškelti pageidavimai yra redakcijos svarstomi ir tie kurie yra įmanomi bus įvykdyti.

Tik apie 10% užpildžiusių anketas (juos toliau vadinsim trumpai — skaitytojais), atsakė jog KARIO turiniu jie nepatenkinti, tačiau net 75% atsakė, jog jiems turinys patinka.

Karo dalyvių prisiminimai yra straipsniai, kurių daugiausia norima, už juos pasisakė 70% skaitytojų, o apie 66% norėtų daugiau straipsnių iš karinių mokslų srities: karybos, karinės technikos ir karo istorijos.

Į klausimą kokių naujų skyrių pageidaujama, gauta visa eilė įdomių ir vertingų pasiūlymų: Gražioji Lietuva, geografinė kelionė po Lietuvą; Mūsų Lobynas, tautosaka; Gyvenimas Nepriklausomoje Lietuvoje; Lietuvos Atstatymas; Gyvenimas šių dienų kariuomenėje; Kitų tautų karių prisiminimai iš II Pas. Karo; Patarimai ir žinios besirengiantiems karinei tarnybai; Aktuali informacija; Lietuviškų karinių terminų žodynėlis; Skyrius ginti Lietuvos kariuomenę nuo šmeižtų; II Pas. Karo ir Korėjos Karo duomenys; Naujieji Ginklai; Šaudymo teorija ir lauko pratimų aiškinimas jaunuomenei; Vidaus, pasienio ir pajūrio policijos prisiminimai; Karinis romanas ar prisiminimai, vertimas ar originalas; Lietuves karų ir sukilimų istorija; Lietuvos Didvyriai ir Narsieji Vyrai; Paskutinės Karo Technikos Naujienos; Karinių paveikslų ir straipsnių iš praeities skyrius; Patriotinis skyrius; Lietuvių Bendruomenės reikalai; Partizanų kovos ir jų karinė technika; Trimito skyrius (šauliams).

1954 metų geriausias straipsnis, gavęs 10% visų balsų yra plk. O. Urbono “Mirtis Lydėjo Visą Kelią” tilpęs KARIO 11 Nr. Sekantis — gavės 9% balsų — Marių Žuvėdros “Tragedija Kartojasi”, tilpęs KA-

Geriausiai pavykęs 1954 metų numeris

RIO 6 Nr., po 6% balsų gavo gen. Plechavičiaus “Vergijai Siaučiant Taika Neįmanoma”, KARYS Nr. 11 ir A. Žygmanto straipsnis “Karo Istorinė Raida”, KARYS Nr. 10 ir Nr. 11.

Geriausiai pavykęs 1954 metų KARIO numeris, gavęs 11% balsų yra gruodžio mėn. Nr. 11, sekantis Nr. 9 gavęs 10% balsų.

Gražiausio viršelio titulą laimėjo Nr. 2 gavęs 12% balsų.

Pusę skaitytojų norėtų vienos spalvos viršelio, kita pusė — keletos spalvų, tačiau dauguma, apie 66%, norėtų, kad viršelis būtų nuotrauka, bet ne piešinys (28%).

Gražiausias viršelis 1954 metais

Jie taip pat pageidauja KARIO skiltyse daugiau nuotraukų (65%). Dauguma nori KARĮ skaityti kartą per mėnesį (48%), tačiau apie 30% norėtų jį matyti išeinantį dažniau, kai kurie net kas savaitę.

Apie 51% norėtų KARIO didesnio nuo 32 psl., koks jis jau leidžiamas, iki 48 psl. ir tik 4% būtų patenkinti 24 psl. KARIU.

Linkėjimų, kurių būta labai malonių, ir pageidavimų gauta daug įvairių ir naudingų, nors kai kurie jų ir prieštarauja vieni kitiems:

Tapti KARIUI tokiu koks jis ir Lietuvoj buvo; nereikšti niekam pataikavimų, nedaryti niekam reklamos; nedėti žinomų informacijų; jokių pamokslų ir polemikos; nedėti modernių viršelių ir piešinių; nedėti ilgų straipsnių; duoti straipsnių, kurie ugdytų jaunimo karinę dvasią ir pasiaukojimą; nedėti žinių iš lietuviško vidaus politinio gyvenimo; yra perdaug žinių nieko bendro neturinčių su kariais; kovoti su “baronizmu”; atstoti “Mūsų Žinyną”; laiku pasiekti skaitytojus ir nesustoti; nekaitalioti formato; mažiau bendro pobūdžio straipsnių; duoti to ko nėra kituose žurnaluose ir laikraščiuose; kuo daugiau beletristikos; daugiau nuotraukų iš Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės; mokslo įvairenybių; daugiau kariško tautiškumo; nevėluoti; atsiriboti nuo partijų ir nepasiduoti per daug religijai; eiti krikščionišku, karišku teisingumo keliu; tapti kelrodžiu kovoje už laisvę ir atstatymą; nevengti ir nekarinių straipsnių; vengti vertimų, daugiau originalų; nekartoti tų pačių paveikslų; daugiau straipsnių iš kovų su bolševikais ir špionažo srities; apie KARĮ suburti be karių, policiją. šaulius ir ugniagesius; kad patrauktų jaunimą, dėti daugiau paveikslų; gera. kad nededat politinių pamazgų ir vengiat asmenų niekinimo; siųskit kvitą už prenumeratą; išspausdinti karių organizacijos statutą; skelbti demokratiška Lietuvą su Vilniumi ir Karaliaučiumi: Leisti KARĮ kol grįšim į Lietuvą ir ten tęsti jo leidimą.

Įdomios yra žinios ir apie pačius KARIO skaitytojus, kurios yra ank-tos gale.

Iš atsakiusių anketas, tik 8% perka KARĮ atskirais numeriais, visi kiti jį prenumeruoja. Vieną KARIO egzempliorių, be savininko dar skaito ir jo šeimos nariai, viso 2,3 žmonės.

Truputį mažiau kaip 10% skaitytojų, (žinoma išskyrus jų šeimų narius) yra netarnavę kariuome-nėje; 20% tarnavo eiliniais ir grandiniais ar buvo šauliai; apie 28% yra buvę puskarininkiai ir viršilos; 40% skaitytojų sudaro buvę Lietuvos kariuomenės karininkai.

Apie 26% skaitytojų priklauso Ramovės organizacijai ir 3% kitom veteranų organizacijoms.

Jauniausias atsakęs KARIO anketą yra 23 metų ir vyriausias 65 metų. Skaitytojų dauguma yra apie 40 metų amžiaus.

KARYS labai dėkoja visiems skaitytojams, nepagailėjusiems savo laisvo laiko atsakyti į anketos klausimus ir duoti naujų skaitytojų antrašus. Skaitytojai savo atviru minčių ir pageidavimų išreiškimu nutiesė nematomą, bet mus visus jungiantį tiltą, kurį redakcija visomis išgalėmis stengsis stiprinti. Dar kartą širdingas ačiū už tokį nuoširdų ir moraliai padrąsinantį bendradarbiavimą.