Karinė spauda

ORDNANCE, Gegužės — Birželio men., 1955.

Plaukiojanti Ugnis,C. S. Thomas, Laivyno sekretorius. Įžanginiame straipsnyje, autorius nubrėžia karo laivyno programą: laivynas yra nuolat moderninamas; laivų statybai skirta bilijonas dolerių; statomas penktas 60,000 tonų lėktuvnešis, trys atominiai povandeniniai ir keletas vairuojamų sviedinių laivų. Viso statoma 24 nauji karo laivai ir 28 seni perstatomi naujom paskirtim, ypač šaudyti vairuojamus sviedinius.

Nauji oriniai Ginklai, Vern Haughland. Raketinio principo ginklai užviešpatauja erdvę. Jie pakraujami sprogstamosios medžiagos arba neša atominį sprogalą. Lėktuvai skrenda nepaprastu greičiu. Naujausias modelis Bell X-1A garso greitį pralenkė jau 21/2 karto. Sperry Sparrow raketa, lengvai valdoma ir skrendanti greičiau už garsą yra lengva ir tinka apginkluoti bet kurio tipo lėktuvą. Sakoma, ,jog ta raketa pradeda naują erą išstumdama patrankas ir pastovias raketas. Kovos laivas Mississippi paverstas raketų šaudymo bandomuoju laivu ir šaudo Terrier raketas. Atominiui krūviui gerai tinka užsieninės kilmės Oerlikon raketa, kuri sveria 545 svarus ir skrenda 850 mylių/sek. Martin B-61 Matador, kurio dvi eskadrilės stovi Vokietijoj yra raketa iš sausumos į sausumą. Raketa Corporal su atominiu krūviu daug veiksmingesnė už atominį 280 mm pabūklą. Atominių pabūklų gamybos sustabdymas rodo, kad armija pereina prie valdomų raketų. Fantastišku greičiu šaudantis lėktuvinis pabūklas M39, išmėgintas baigiantis Korėjos karui, pasirodė nepaprastai veiksmingas. Jis sveria tik 170 svarų su revolverio tipo spyna. Amerikos pirmas vienvietis raketomis ginkluotas naikintuvas neša 224 “Mighty Mouse”, 2.75 colių raketas ir gali jas šaudyti salvėmis nepaprastu tikslumu. Tų raketinio tipo orinių ginklų ir juos nešančių lėktuvų modelių yra visa eilė ir jie vis gerinami ir išrandami nauji.

Karjera Ginklavimo Tarnyboje,

M. S. Watson. Išsamus straipsnis apie tarnybą ir galimumus armijos karininkams specializuojantiems ginklavimo srityje.

Jūrinės Galybės Progresas,Rear Adm. W. G. Switzer. Užtikrinti laivyno kontrolę jūrose, vandens, oro ir povandeninės jėgos turi būti integruotos į vieną jėgą. Korėjos karui prasidėjus laivynas turėjo 450 aktyvių laivų, šiuo metu jų yra virš 1100. U.S.S. Forrestal, lėktuvnešis. neseniai nuleistas į vandenį, šį rudenį bus įjungtas į laivyną. Jis atitinka visus paskutinius technikos reikalavimus ir turi įrengimus reikalingus moderniškam karui. Dar keturi tokio tipo lėktuvnešiai yra statomi. Jie visi yra 60,000 tonų, 1036 pėdų ilgio ir jų motorai yra virš 200,000 arklio jėgų.

Po 10 metų bandymų vairuojamos raketos virto vienu iš pagrindinių laivyno ginklų. Raketa Regulus gali būti paleista nuo laivo (ir nuo povandeninio) į taikinį už 400 mylių. Sunkiausią problemą sudaro povandeniniai laivai, kurių sovietai turi 375. dvigubai daugiau už mus ir kelis kart daugiau už vokiečius, kai jie pradėjo II Pas. Karą.

Šiuo metu mūsų laivai turi geriausiai parengtas įgulas, kurių kasmet apmokoma apie 20,000 vyrų. Tačiau bloga yra. kad atlikę 4 metų karinę tarnybą, vyrai nenori pasilikti menkai apmokamoje jūrinėje tarnyboje, vos 4% iš jų pasilieka tolesnei tarnybai ir tik jie sudaro įgulų nugarkaulį.

Šarvai Atominiam Karui,Kpt. J. C. Burney, Jr. Geriausia apsauga nuo atominio ginklo yra greitis ir išsisklaidymas. Labai greitas tankas būtų idealus atomo partneris. Tankas atominio sprogimo yra nesunaikinamas. Tankų įgula yra saugiausia atominio karo kautynių lauke. Šarvo vertę atomas pakėlė nepaprastai augštai. Mūsų turimi tankai yra perlėti atominiam amžiui. Degalų tiekimas irgi sudaro didelę problemą. Žemės tiekimas bus per lėtas, tik lėktuvai pajėgs laiku aprūpinti tankus kuru. Šiuo metu reikia net 220 vadinamų skraidančiu vagonų. C-119 Flying Boxcars, aprūpinti parašiutais nuleidžiamais degalais vieną šarvuotą diviziją 100 mylių judesiui. Tankas M48 sunaudoja 5—7 galonus degalų myliai eidamas laukais. Naujas ir sunkesnis tankas T43, kuris sveria 60 tonų, sunaudoja dar daugiau. Toks tankas yra nepakeliamas lėktuvui. Strateginiam judrumui reikės lengvesnių oru transportuojamų tankų.

Armijos skraidantis sunkvežimis,H. A. Jacobs. 1954 metų gruodžio 7 d. buvo atidarytas pirmas pasaulyje karinis helikopterių aerodromas Fort Eustis, Virginijoje. Helikopterio karinė istorija pilnai prasidėjo Korėjos kare. Pirmoji helikopterių transporto kuopa buvo įsteigta 1950 metais. 1952 m. lapkričio mėn. helikopterių 6 kuopa buvo išsiųsta į Korėją. Pradžioje, neturėdama pasitikėjimo, ji buvo naudojama smulkiems sužeistųjų gabenimo uždaviniams. Tačiau netrukus buvo pažinti galimumai ką helikopteris gali ir vienoj stambioj misijoj 6 kuopa atlikusi 843 skridimus perkėlė fronto divizijai reikalingus 600,000 svarų

Naikintuvai F7U-3, ginkluoti 2.75 colių Mighty Mouse raketomis, pakilę nuo lėktuvnešio, pasiekia 650 m/val. greitį.

 

krūvio per tris dienas. Sekantys helikopterių žygiai buvo dar didesni.

Šiuo metu armija organizuoja 12 helikopterių transporto batalionų. Naujausi helikopteriai Sikorsky H-37 gali pakelti 3 tonas krūvio arba 24 kareivius, o Piasecki YH-16 kelia 5 tonas arba 46 kareivius.

Vairuojamųjų Sviedinių Priežiūra,C. C. Martin. Nauji raketiniai sviediniai yra labai komplikuoto mechanizmo ir jautrūs ginklai. Juos sviedžiantys ir jų skridimą vairuojantys instrumentai yra augštos precizijos įrankiai. Tokių ginklų ir reikmenų priežiūra, kad jie būtų tinkami greitam pavartojimui, reikalauja atidaus darbo ir ištisos sistemos saugumui ir jų tinkamumui užtikrinti.

Dešimtmilioninė Colio Dalis, Dr.

I. C. Gardner. Moderni masinė gamyba reikalauja nepaprasto tikslumo matuojant — kalibruojant instrumentų ar ginklų dalis. Daromi mėginimai tokius matavimus padaryti dešimtmilioninės colio dalies tikslumu. Straipsnis duoda naujausių metodų, tokio augšto tikslumo matavimams atlikti, apžvalgą.

Kolonijiniai Ginklai,J. Weller. Senųjų Amerikos šautuvų apžvalga.

MŪSŲ MIRUSIEJI

VINCAS ŠCIUKA

Kovo 20 d. New Britain, Conn. (AJV) mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Vincas Ščiuka.

Velionis buvo gimęs 1893 m. lapkričio 5 d. Kalvarijoje, Marijampolės aps. Savanoriu stojo pirmaisiais Lietuvos kariuomenės kūrimosi mėnesiais. Išėjęs iš kariuomenės į atsargą, tarnavo policijoje.

Į Ameriką atvyko su šeima 1949 m., priklausė lietuvių atsargos karių ir savanorių organizacijoms ir buvo “Kario” skaitytojas.

Palaidotas New Britam šv. Marijos kapinėse.

LTN. JONAS BRAZDŽIONIS

Gegužės 16 d. Chicagoje mirė Lietuvos kariuomenės leitenantas Jonas Brazdžionis.

Velionis gimė 1914 m. gruodžio 1 d. Žiaunių kaime, Subačiaus val., Panevėžio aps. Baigęs Pasvalio komercinę mokyklą, įstojo į Lietuvos Karo Mokyklą ir ją baigė. Vokietijoje 3 metus studijavo chemiją Bonnos universitete.

Velionis jau Lietuvoje buvo pradėjęs rašinėti į spaudą. Yra parašęs “Kariui” ir “Mūsų Žinynui”, čįia, Amerikoj«, buvo nuolatinis dienraščio “Draugas” bendradarbis. Rašinėjo politinius straipsnius ir reportažus.

CHICAGIECIAI UŽSIBRĖŽĘ DIRBTI

Balandžio mėn. įvykęs L- S. “Ramovės” Chicagos skyriaus visuotinis susirinkimas pateikė savo darbų planą šiems veiklos metams. Skyriaus pirmininkas P. Dirkis savo pranešime pabrėžė, kad numatoma atlikti šie darbai: 1) suruošti keletą politinio, visuomeninio ir karinio turinio paskaitų; 2) pademonstruoti nariams karinio turinio filmų; 3) suruošti “Kario” naudai gegužinę ; 4) suruošti Lietuvos Kariuomenės šventės minėjimą; 5) plačiau nušviesti spaudoje kariuomenės reikšmę; 6) aukštesniųjų mokyklų jaunimui suruošti Lietuvos istorijos ar kariuomenės aprašymų konkursą. Už geriausiai parašytus rašinius skirti premijas; 7) surengti visų lietuvių krepšinio komandų rungtynes ir skirti skyriaus pereinamąją dovaną; 8) surengti gegužinę mūsų studijuojančiam jaunimui paremti; 9) rūpintis mūsų kovų invalidais ir kitais tremtyje esančiais sunkioje medžiaginėje būklėje; 10) aukštesniųjų mokyklų mokiniams bei studentams suruošti mūsų istorinių karo epizodų paskaitą; 11) stengtis kuo glaudžiausiai bendradarbiauti su kitomis mūsų organizacijomis bei įstaigomis.

Buvo svarstytas Chicagos vyrų choro prašymas būti jų globėjais. Choro prašymas patenkintas ir jis perimtas globoti.

Ir Kunigaikštienės Birutės draugija Chicagoje pasižymi savo veiklumu. Balandžio mėn. įvykusiame jos susirinkime taip pat paaiškėjo jos nuveikti ir užsibrėžti darbai. Jos užsibrėžusios remti į vargą atsidūrusius Lietuvos karius, padėti jų šeimoms medžiagiškai ir dvasiškai, rūpintis ir lietuviška kultūrine veikla bei lietuvybės išlaikymu tremtyje.

Praėjusiais metais birutietės aukojo: Lituanistikos Institutui, Lietuviškai bibliotekai Illinois universitete, skautams remti draugijai, Vasario 16 gimnazijai, Lietuvių Studentų Šalpos Fondui, A.L.T. konferencijos ir Vasario 16 proga. Nutarta ateityje daugiausia rūpintis ir šelpti Vokietijoje likusius karius invalidus ir karių vaikus našlaičius.

Praeitais metais ši draugija turėjo pajamų 2,489 dol. 42 ct. ir išlaidų 2,088 dol. 24 ct.

Naująją valdybą sudaro: S. Oželienė — pirmininkė, B. Gustaitienė ir G. Musteikienė — vicepirmininkės, S. Duobienė — sekretorė ir A. Vadopalienė — iždininkė.