Karys 5 1955 m. Turinys, metrika

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1310) GEGUŽIS—MAY 1955

  T U R I N Y S

A. Rėklaitis — Motina 129

A. Rėklaitis — Vakarų Europos Gynyba  131

Dr. V. Sruogienė — D. L. Kunigaikštystės ir Maskvos pasuntinybės 16 ir 17 amż.   134

A. Jonikas — Vienas tarp tūkstančio lenkų  139

J. Skaržinskas — Bertrand Russell pažiūros į karų priežastis    141

H. Sienkievičius — Kryžiuočiai  143

J. Vėgelis — Kriviečių kryžkelės 148

Kariai ir Jaunimas  151

Karinės žinios  153

Karinė spauda  154

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje  157

Kuprinės pabiros 159

Viršelyje:  BOTANIKOS SODAS KAUNE

V. Augustino nuotr.

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Subscription .5.00 per year. Single copy 50 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION; 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

*

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

*

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys — Kariai ir Jaunimas

Justinas Liaukus — Karinės žinios

*

Bendradarbiai

K. Ališauskas. J. Apyrubis. P. Alšėnas. A. Balčiūnas. B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. Jonikas, V. K. Jonynas. J. Juodis,. Dr K. Jurgėla, P. Jurgėla. V. Karečkaitė, J. Kiaunė, P. Labanauskaitė J. Lanskoronskis, J. Lukas. P. Mačiulaitis. Marių Žuvėdra, kan. J. Meškauskas. S Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis. P. Piechavičius, A. Rėklaitis. V. Raulinaitis. J. Skaržinskas, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė. V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Valakas, kun. S. Valiušaitis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, T. Žiūraitis, O. P.

*

Administratorius Leonas Bileris *

Atstovai

Balys Brazdžionis. Chicago, Ill.
Andrius Mart. Ciemin's,
Rochester. N. Y.
Petras Jaudegis, Omaha, Nebr.
Vytautas Kamantas. Cleveland. Ohio. 
Morkus Šimkus. Baltimore, Md. 
Kazys Trečiokas. Newark. N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.— K. Bradūnas,
Boston,
Mass.— “Baltic Florists”, 
Brooklyn,
N. Y.“Laima”

Chicago, III.— J. Karvelis, P. Švelnis,
Cleveland, Ohio — V. Rocevičius. 
Detroit, Mich.—“Neringa”,

Grand Rapids, Mich.— J. Belinis.
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius, 
Newark, N. J.— K. Trečiokas, 
Rochester, N. Y.— P. Saladžius. 
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus

KANADOJE;

Hamilton, Ont.— J. Pleinys,
Toronto, Ont.— V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės Žiburių” Knygynas, Verdun, Montreal, Que.—“Parish Library”.

ANGLIJOJE:

Nottingham — K. Bivainis.
London — D. Daunoraitė.

AUSTRALIJOJE:

Carlton, Vic.—V. Šalkūnas.
N. Geelong, Vic.—“L. K. Fondo Sp. Kioskas”,
St. Kilda, Vic.— N. Butkūnas.

VENEZUELA:

Caracas — Dr. V. Mažeika.

Įvairių autorių straipsniai, skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

KARYS išleidžiamas kiekvieno mėnesio viduryje. Todėl jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją iki to mėnesio 1 dienos.

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi. *

Leidžia Kario leidykla

Prenumerata JAV ir užsienyje:

Metams — $5.00, pusm. — $3.00. atsk. nr. — 50c. Skelbimai pagal susitarimą.

Adresas:    KARYS, 680 Bushwick

Aven., Brooklyn 21, N. Y.