Karinės žinios

JA VALSTYBĖSE

Vairuojamos raketos.

Vašingtone ir Londone ruošiant naujus karo biudžetus spaudoje pasirodė daug žinių apie raketas, jau vartojamas, esančias gamyboje ir bandomas.

Žemiau nuotraukoje parodytos JAV keturių tipų raketos:

NIKE — jau naudojama didelių miestų ginybai nuo prieš oro puolimų.

TERRIER — panašaus į NIKE tipo raketa įrengta svaidyti nuo laivų. Ji gali būti naudojama prieš lėktuvus ir žemės taikinius. Taiklumas geras prieš lėktuvus skrendančius žemiau kaip 50,000 pėdų. Veikimo atstumas truputį per trumpas. Vandenilio bomba numesta 50 mylių nuo taikinio gali paliesti dalinai ir taikinį.

BOMARC — panašaus tipo, tik siekia toliau negu minėtos. Aviacija jas dar tik bando.

Priešlėktuvinė raketa Sakalas — Falcon

REGULUS ir MATADOR kaip bepilotiniai bombonešiai išmetami specialiom katapultom nuo laivo ar specialios platformos žemėje, toliau varomos sprausminių motorų. Gali nešti atomines bombas.

Panašaus tipo tik mažesniems atstumams CORPORAL raketa jau yra kariuomenės rankose. Ji vairuojama elektroniniu taikikliu, labai taikli.

SPARROW — paleidžiama iš lėktuvo į lėktuvą, nutaikoma ir iššaunama automatiškai; jau gamyboje.

Paskutinis žodis priešlėktuvinių raketų klasėje yra FALCON (sakalas) : sveria apie 100 svarų, aprūpinta elektroniniu taikikliu, pasigauna lėktuvą kad ir kaip jis bandytų išsisukinėti, kliudymas esąs užtikrintas. Nuotraukoj matyti: (1) pati FALCON raketa, (2) dūmų juosta rodanti raketos kelią persekiojant bandantį pabėgti lėktuvą ir (3) patį lėktuvo kliudymą.

Be minėtų mažesnių raketų jau yra bandomos trijų tipų tarpkontinentinės raketos: SNARK ir NAVAHO bepilotiniai bombonešiai, varomi sprausminių motorų. Ir ATLAS iššaunama raketa, jos greitis virš 8,000 mylių per val., 12—13 kartų didesnis už garso greitį. Lėkimo kryptį patikslinti jai lekiant negalima. Pirmom dviem bandoma įtaisyti vairuojamus įtaisus, kurie veiks pagal žvaigždes.

Šių raketų veikimo atstumas siekia 5,000 mylių. Taiklumas — skrendamo atstumo 0.2 nuošimčio. Taiklumo klaidą gali išlyginti nešamos atominės bombos sprogimo stiprumas. Į taiklumą įtakos turi žemėlapių tikslumas.

Nuo tokių raketų apsiginti yra tik vienas būdas: — sutrukdyti jų iššovimą.

Paprastai mažesnės raketos yra iššaunamos, o paskui varomos sprausminio motoro.

 

Vairavimo į taikinį yra keletas būdų:

1.    Raketa seka mūsų radaro spindulį, kuris yra visą laiką nukreiptas į taikinį.

2.    Raketa skrenda “namo” pasinaudodama pačiu taikiniu:

a.    pasyviai: — raketa vedama link taikinio pagelba jo pačio skleidžiamų spindulių, kuriuos nutveria raketos taikomas įtaisas.

b.    pusiau aktyviai — kada nepasitikima taikiniu, kad jis sužadins užtektinai raketos vairuojamą įtaisą, tada taikinys dirbtinai paveikiamas, kad jis “spinduliuotų”. Tokis spinduliavimas taikinyje sužadinamas kai tik taikinys yra surandamas — apčiuopiamas.

c.    aktyviai—kada taikinio spinduliavimo sužadintojas yra įtaisomas pačioje raketoje. Ji pati įžiebia taikinyje spinduliavimą, kuriuo vėliau pasinaudodama nusitaiko į taikinį ir jį sunaikina.

3.    Raketa vedama radaro spinduliu į taikinį, kurį seka atskiras radaro spindulys. Šiuo atsitikimu yra žinoma tiksliai taikinio ir raketos padėtys ir juodu lengva suvesti į vieną tašką.

Raketas kare pradėjo naudoti Vokietija pereitam kare. Amerika jas daug patobulino nuotolio, pajėgumo, greičio ir panaudojimo atžvilgiais. Reikia manyti rusai irgi nesnaudžia, nes turi vokiečių specialistų.

Pastebėta, kad dūmų, dulkių ir miglų debesys, gulintieji virš didelių miestų, yra palyginti gera apsauga nuo šiluminių spindulių, kurie atsiranda sprogus atominei bombai. Bandymai tęsiami.

Buvo susprogdinta atominė bomba žemiau žemės paviršiaus.

Texas valst. Civ. Apsaugos V-kas savanoriu nuėjo į požeminę slėptuvę, (kurios sienos 6 coliai betono, pati slėptuvė 1 mylia nuo sprogimo centro) ten išgyventi atominės bombos sprogimą,

ANGLIJA

Churchillis žem. Rūmuose pareiškė, kad atominės bombos srityje Rusija yra toli atsilikusi nuo JAV. Jiems net prireikė pademonstruoti anglų pabėgusį mokslininką Pontecorvo, kad parodytų, jog jie daug žino. Bet jie tik nori vakariečiams apdumti akis.

FORMOZA

Chang-Kai-šekas pareiškė, jog jis ginsiąs Quemoy ir Matsu salas iki paskutiniųjų, nežiūrint ar JAV padės ar ne.

Ar JAV padės Quemoy ir Matsu salas ginti taip ir neaišku. Turbūt, tai paaiškės tik tada, kai raudonieji pajudės jas užimti.

JAV spėjama, jog komunistai gali bandyti pulti Quemoy ir Matsu salas apie balandžio mėn. vidurį.

INDOKINIJA

Piet. Vietname religinės sektos, kurios turi net savo atskiras karines pajėgas, priešinasi centrinei vyriausybei pravesti valstybės sustiprinimo projektus. Prancūzų daliniai užėmė svarbius punktus apie sostinę Saigoną, kad užkirstų kelią galimam pilietiniam karui.

Šiaur. Vietname prancūzai dar neatsitraukė iš Haipong. Iš čia kaikurie prancūzai bando grįžti į komunistų Hanoi gelbėti paliktus turtus. Komunistai reikalingi karinių ir technikinių specialistų, bet vietoje prancūzų kviečiasi lenkus ir kiniečius.

KORĖJA

Komunistai sulaužė karo paliaubas Korėjoj:

Susitarimas reikalauja:

Neįgabenti š. Korėjon karo lėktuvų Neįvežti šarvuočių, ginklų ir šaudmenų

Nepadidinti karinio personalo Paleisti visus karo belaisvius Visus karinius judėjimus atlikti per penkius punktus esančius komisijos kontrolėj

Duoti pilnas žinias apie karo belaisvių likimą.

Daroma taip:

įgabeno nemažiau kaip 429, iš jų 339 sprausminiai

Padidino ugnies pajėgumą 1/3, įgabeno 150 tankų, 800—122mm. minų,

10.000    82mm. minų

Iš 12 divizijų padarė 20, aviacija iš

6.000    padidinta iki 20,600 vyrų Nepaleidžia 11 amerikiečių ir 60,000 piet. korėjiečių

Lėktuvus ir ginklus įšmugeliavo per nekontroliuojamus punktus Nesuteikia žinių apie 2840, iš jų 526 amerikiečių karo belaisvių likimą.

Logiškai, karo paliaubų sulaužymas turėtų vesti prie karo veiksmų atnaujinimo. Bet JAV to nepadarys, pasiliks prie kalbų ir spaudimo į “moralę”.

VAKARŲ VOKIETIJA

Pagal įvykių eigą, atrodo, Vokietijos 12 divizijų bus paruošta ne anksčiau kaip 1959 metais. Reikalinga apie 4 mėnesiai ratifikacijų užbaigimams ir reikalingų įstatymų pravedimui, 18 mėn. 150,000 savanorių kadro paruošimui, kita 18 mėn. pašauktųjų 350,000 vyrų apmokymui.

Atrodo, yra nemenkas trynimasis tarp seno Wehrmach to tradicijų ir naujų “demokratinių” tradicijų šalininkų kaip tvarkyti naująją vokiečių kariuomenę.    J. L.

NATO

NATO pereina prie atominės taktikos ginti Europą.

Iki šiol, komunistų į Europą veržimosi atveju, buvo numatyta ginti Reino liniją tol, kol vakariečių rezervai pasiruoš tolimesniems veiksmams — priešpuoliui ar atsitraukimui.

Pritaikant atominę taktiką nuspręsta gintis kur stovima — Vak. Vokietijos rytiniam pasieny. Tuo būdu gynimosi linija nustumiama 100—200 mylių į rytus. Į tą plotą įeina 50 milijonų vokiečių ir jų pajėgi pramonė.

Skaitoma, kad vakariečiai būdami pranašesni atominių ginklų srityje gali atsverti rusų masių jėgą.

Pėstininkai bus reikalingi ir toliau. Atominiai sviediniai gali būti sprogdinami nearčiau, kaip 1 mylia užpakalyje priešo priekinių kautynių linijų, nes kitaip nukentėtų savi. Priešo priekinės linijos nepaliesto atominių sprogimų, turės būt nublokštos įprasto tipo staigiu puolimu iki priešas nespėjo pritraukti rezervų. Tokio prasilaužimo uždelsimas sumažintų atominio smūgio pasėkas.

Atominiai ginklai nebus naudojami tiesioginiam kautynių dalių rėmimui. Sausumos kariuomenės uždavinys bus: įprastiniais ginklais ir metodais priešą surasti, išaiškinti ir priversti susitelkti, kad tas susitelkimas pavirstų atominių ginklų taikiniu.

Savos pajėgos turės būti išskleistos gilumon ir platumon šachmatų tvarka, neužimant tolydinės linijos. Pro tarpus bandąs pralįsti priešas greit gali pasidaryti taikinys atominiam ginklam ir gali būti jų sunaikintas.

Pirmos eilės taikiniai atominiams ginklams bus priešo aerodromai, raketų leidimo punktai ir atominių ginklų sandėliai. Po to eis priešo rezervų susitelkimas, štabai, tiekimo sandėliai, uostai, geležinkelių mazgai ir tiltai.

Naudojant atominius ginklus per labai trumpą laiko tarpą gali atsitikti lemiamų įvykių. Pav. vienas lėkuvas su atomine bomba gali padaryti nuostolių tiek, kiek jų padarytų 3,700 bombonešių paprastom bombom tik per ištisas savaites. Viena savaitė atominio karo atatinka vieniems metams paprasto karo ir panašiai.

Atominiai ginklai reikalauja ypatingų apsisaugojimo priemonių. Pilnai apsisaugoti nuo priešo atominių ginklų neįmanoma. Bet reikia surasti būdus, kaip išlaikyti organizaciją ir sugebėjimą veikti ir dar nugalėti priešą, patiems būnant priešo atominių ginklų įtakoje. Pirmutinė ir pagrindinė priemonė yra išsiskleidimas, kad vienas atominis sviedinys kuo mažiausia žmonių išvestų iš rikiuotės. Prieita išvados, kad bataliono negalima išskleisti plačiau už atominio sviedinio mirtiną zoną nenustojant vadovavimo galimybės. Taigi išsiskleidimas bus vykdomas didesniuos daliniuos kaip batalionas.

Judesiai turės būt vykdomi išskleistose rikiuotėse ir ne keliais.

Atsiranda ypatingi reikalavimai tiekimui ir sandėliavimui. Kaiserslautern tiekimo bazė dar nebaigta statyti, o jau pradėta išskleisti, kad viena atombomba nesunaikintų viską.

Atominių ginklų akivaizdoje aerodromai atsiduria keblioje padėtyje, nes jie yra geri atominiai taikiniai. Vienintelė išeitis yra išsiskleidimas, nežiūrint kaip tas sunku bebūtų įgyvendinti.

Jau dabar amerikiečių divizijų Vokietijoj pusė personalo gyvena laukuose. O dalys yra pasiruošę dviejų valandų būvyje išeiti žygin. Lėktuvų bazėse visą laiką 4 naikintuvai pasiruošę pakilti per 5 minutes.

Europoje prieš rusus dabar gali būt panaudoti sekantieji atominiai ginklai:

550 Amerikos lengvų bombonešių ir bombonešių — naikintuvų, galinčių nešti atomines bombas,

75 bepiločiai Matador — bombonešiai, kurie siekia 300 mylių atstumą, trisdešimt 280 mm. atominių patrankų, šaudančių iki 20 mylių,

6 “Honest John” raketų svaidytojai šaudantys iki 20 mylių atstumo.

Jie visi kartu kelių valandų būvyje gali pasiųsti į rytus 300 atominių sviedinių.

Tarp kita ko, Europoje tos minėtos priemonės atominiam sviediniam paleisti yra, bet ten nėra nei vieno atominio sviedinio. Anglija išsikovojo sau privilegiją atominius sviedinius    laikyti tik Anglijoj.

Taigi, jei būtų reikalas šauti, tai pirma reiktų gauti Anglijos sutikimą tokį sviedinį panaudoti, o paskui dar atgabenti į Europos kontinentą, kad galėtum įdėti jį į pabūklą.

Kariai    supranta, kad tokia padėtis prieštarauja atominio karo vedimo principui (kelios minutės gali nulemti karo eigą), bet jie priversti klausyti politikų,—diplomatų.    J. L.