Karys 2 1955 m. Turinys, metrika

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 2 (1307) VASARIS FEBRUARY 1955

 

TURINYS

Jurgis Kiaunė, Vasario šešioliktoji . 33

St. Butkus, Tautos išgirstas balsas  35

Gen. št. plk. J. Lanskoronskis, Kariuomenės vaidmuo    36

Vl. Mingėla, žmonės plaukė lyg į atlaidus  38

A. L-as, Lietuviai kariai vakariečių nelaisvėje    39

J. L., To niekad nebūčiau išmokęs namie  41

Ignas Končius (nuotrauka)  43

H. Sienkievičius, Kryžiuočiai 44

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje . 49

Kariai ir Jaunimas . 51

V. Kareiva, Draugystė . 53

Karinės Žinios  57

Karinė Spauda  59

Veteranų Veikla  61

Kuprinės Pabiros 63

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Subscription .5.00 per year. Single copy 50 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION:    680

Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

*

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

'C

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje.

Romas Kezys Kariai ir Jaunimas,

Justinas Liaukus Karinės Žinios.

*

Bendradarbiai

K. Ališauskas, J. Apyrubis, P. Alšėnas, A. Balčiūnas. B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. Jonikas. V. K. Jonynas, V. Karečkaitė, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių Žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S. Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, P. Plechavičius, A. Rėklaitis. M. Rėklaitis. V. Raulinaitis, J. Skaržinskas, A. Sodaitis, A. Sperauskas, O. Urbonas. J. Valakas, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, kun. S. Valiušaitis. T. Žiūraitis.

*

Administratorius Leonas Bileris *

Atstovai

Salys Brazdžionis, Chicago,
Ill
. Vytautas Kamantas, Cleveland. Ohio. Kazys
Trečiokas,
Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.— K. Bradūnas,
Boston, Mass.— “Baltic Florists”, 
Brooklyn, N. Y.— “Gabija”,
Chicago, III.— J. Karvelis. P. Švelnis,
Cleveland, Ohio — V. Rocevičius, 
Detroit, Mich.—“Neringa”,
Grand Rapids, Mich.— J. Belinis,
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius, 
Newark, N. J.— K. Trečiokas, 
Rochester, N. Y.— P. Saladžius, 
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus.

KANADOJE;

Hamilton, Ont.— J. Pleinys,
Toronto, Ont.— V. Aušrotas. A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas,
Verdun, Montreal, Que.—“Parish Library”.

ANGLIJOJE:

Nottingham — K. Bivainis,
London — D. Daunoraitė.

AUSTRALIJOJE:

Abbotsford, Vic.— L. Baltrūnas,
Canberra, ACT—V. Balsys,
Carlton, Vic.—V. Šalkūnas.
N. Geelong, Vic.—“L. K. Fondo Sp. Kioskas”,
Hindmarsh, Adelaide, S. A.— J. Glušauskas.
St. Kilda. Vic.— N. Butkūnas.

VENEZUELA:

Caracas — Dr. V. Mažeika.

Įvairių autorių straipsniai skelbiami KARYJE nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

KARYS išleidžiamas kiekvieno mėnesio viduryje. Todėl jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją iki to mėnesio 1 dienos.

A

Rankraščiai reedakcijoje nesaugomi.

*

Leidžia Kario leidykla

Prenumerata JAV ir užsienyje:

Metams — $5.00, pusm. — $3.00. atsk. nr. — 50c. Skelbimai pagal susitarimą..

Adresas:    KARYS, 680 Bushwick

Aven., Brooklyn 21, N. Y.

Viršelyje: Didvyriu pagerbimas.

Nuotr. V. Augustino