MŪSŲ MIRUSIEJI

MEŽELIS ANTANAS,

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjas Savanoris, mirė 1954 m. gruodžio mėn. 17 d. 7 vai. 30 min. savo bute, 1440 So. 49th Court, Cicero, Illinois; palaidotas gruodžio mėn. 20 d. Šv. Kazimiero kapinėse, 30 blk. 1051 skl.

Gim. 1900. XI. 25. Zarasų apskr. Antalieptės valse. 1919. VII. 2. įstojo savanoriu į 1-mą pėst. pulką Vyžuonėlių dvare prie Utenos. Aktyviai dalyvavo visose šio pulko kautynėse. Iš kariuomenės pasiliuosa-vo galutinai pasibaigus Nepriklausomybės Kovoms. Pasiliuosavęs, visą laiką pasiliko valstybės sienų apsaugos tarnyboje.

Apdovanotas Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių ir Nepriklausomybės X-čio medaliais.

Jonas Juodvalkis.

PLK. LTN. LEONAS VALKŪNAS

Pr. m. gruodžio 8 d. Anglijoje staiga širdies smūgiu mirė Lietuvos kariuomenės ats. plk. ltn. Leonas Valkūnas.

Velionis gimęs 1900 m. balandžio 11 d. Bliūdžių kaime, Panevėžio aps., ūkininkų šeimoje.

1919 m. pradžioje stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę — į Panevėžio apsaugos būrį, iš kurio vėliau išaugo 4 pėstininkų L. K. Mindaugo pulkas, šiose gretose jam teko kovoti su raudonaisiais rusais.

Vėliau velionis stojo į Karo Mokyklą ir baigė artilerijos skyrių. Tarnavo pirmojoj baterijoj ir dalyvavo kautynėse prieš bermontininkus ties Radviliškiu. 1920 m. vasario mėn. kovojo ir prieš A. Panemunės raudonųjų sukurstytą kareivių sukilimą. Sukilėliai jį buvo suėmę ir nuteisę sušaudyti, tačiau nesuskubo. 6 pėst. P. K. Margio pulkas sukilėlius sumušė ir L. Valkūną ir kt. suimtuosius išgelbėjo. 1920 m. dalyvavo kovose su lenkais.

Karams pasibaigus, L. Valkūnas buvo paskirtas į Ginklavimo Valdybą. Paskutiniais Nepriklausomybės metais buvo paskirtas į Čekoslovakiją ginklų užpirkti Lietuvai. Besant jam Čekoslovakijoje, Lietuvą okupavo raudonieji rusai. Velionis į Lietuvą jau nebegrįžo ir persikėlė į Vokietiją.

1941 m. prasidėjus Sovietų Sąjungos - Vokietijos karui, plk. ltn. L. Valkūnas buvo įjungtas į vokiečių kariuomenę ir paskirtas vieno motorizuoto pulko vado pavaduotoju. Nužygiavęs iki Minsko, iš vokiečių kariuomenės pasitraukė ir grįžo į savo ūkį. Netrukus perėjo dirbti į apskrities viršininko įstaigą. 1943 m. vokiečių naciai velionį buvo suėmę ir kalinę Lietuvoj ir Vokietijoj už priklausymą lietuviškajam pogrindžiui. Negavę tikrų įrodymų, vėliau jį paleido.

1944 m. vasarą pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją, čia dalyvavo lietuvių tremtinių veikloje ir buvo Itzehoes stovyklos komendantu. 1947 m. persikėlė į Angliją ir gyveno Silsdene. Dirbo tekstilėje.