Karys 1955m. Nr.10 - Turinys, metrika


Viršelyje: Ulonas Lietuvos kavalerijos konkūruose.

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Ameri kos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 10 (1315)   LAPKRITIS—NOVEMBER  1955

     T U R I N Y S

VI. Mingėla — Mūsų kariuomenė   *

Dr. V. Sruogienė — Konstantinas Ostrogiškis ir Oršos mūšis *

Nežinomas Dailininkas — Oršos Mūšis, paveikslas *

G. Butkus — Nuo dragūnų užsisklendė duris *

P. Alšėnas — Kariuomenė—mūsų Jaunimo mokykla *

A.  Žygimantas — Karo reiškinys gyvulių pasaulyje  *

H. Sienkievičius — Kryžiuočiai  *

J. Kęsgaila. — Tautinių vertybių bejieškant  *

J. L. — Amerikos Legionas  *

Karinės žinios *

Karinė spauda *

Kariai ir Jaunimas *

B.    Svalia — Įspūdžiai  *

Kuprinės pabiros *

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except August by “KARYS”, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Subscription $5.00 per year. Single copy 50 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

*

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Dailiosios literatūros dalį redaguoja Vincas Jonikas

*

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys — Kariai ir Jaunimas,

Justinas Liaukus — Karinės žinios

*

Bendradarbiai

K. Ališauskas, J. Apyrubis, P. Alšėnas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, V. Karečkaitė, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių Žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S. Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla. T. Papartis, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skaržinskas, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, kun. Dr. S. Valiušaitis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, T. Žiūraitis, O. P.

*

Administratorius Leonas Bileris *

Atstovai

Albinas Baranauskas, Kaiserslautern, Vokietija.
Balys Brazdžionis. Chicago. Ill.
Andrius Mart. Cicmin's, Rochester. N. Y.
Petras Jaudegis, Omaha, Nebr.
Vytautas Kamantas, Cleveland, Ohio. 
Morkus Šimkus, Baltimore, Md. 
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.— K. Bradūnas,
Boston, Mass.— “Baltic Florists”, 
Brooklyn, N. Y. “Laima”
Chicago, Ill.— J. Karvelis, P. Švelnis,
Cleveland, Ohio — V. Rocevičius, 
Detroit, Mich.—“Neringa”,
Grand Rapids, Mich.— J. Belinis,
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius, 
Newark, N. J.—
K. Trečiokas, 
Rochester, N. Y.—
P. Saladžius. 
Waterbury, Conn.—
V. Vaitkus.

KANADOJE;

Hamilton, Ont__J. Pleinys,
St. Catharines, Ont.—J. Vyšniauskas,
Toronto, Ont.— V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas, 
Verdun, Montreal, Que.—“Parish Library”.

ANGLIJOJE:

K.    Bivainis, 85 Queens Dr., Nottingham.

D. Daunoraitė,49 Thornton Ave., London, W. 4.

Santarvė, 46 Aberdare Gdns.,

London, N. W. 6, Gr. Britain.

AUSTRALIJOJE:

L.    Bertašius, c/o L. K. Fondo Sp.
Kioskas, 152 Watson St.,
N. Geelong, Vic. N. Butkūnas, 9 Cowper St.,
St. Kilda. Vic.
V. Šalkūnas, 240 Lygon St.,

Carlton. N. 3, Vic.

VENEZUELOJE:

Dr. V. Mažeika, Apartado 369, Caracas, Venezuela, SA

VOKIETIJOJE:

Alb. Baranauskas, 2040 Labor Service Co., Kaiserslautern, Postfach 556

*

Įvairių autorių straipsniai, skelbiami KARYJE, nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

*

KARYS išleidžiamas 10 d enų prieš kiekvieno mėnesio pradžią. Jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją dvi savaites prieš išleidimą.

*

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi.

Leidžia Kario leidykla

Prenumerata JAV ir užsienyje:

Metams — $5.00, pusm. — $3.00, atsk. nr. — 50c. Skelbimai pagal susitarimą.

Adresas:    KARYS, 680 Bushwick

Ave., Brooklyn 21, N. Y.