Karinės žinios

J. A. VALSTYBĖS

—    Atominės pratybos. Visų ginklų rūšių kariai pratinami išgyventi atominius sprogimus. Tokiuose pratimuose jų dalyviai įsitikina, jog baisioji atominė bomba nėra viską naikinanti.

Ten asmeniniai įsitikinama, kaip žemė ir plienas apsaugoja nuo atominio sprogimo smūgio, kaitros ir radioaktyviųjų spindulių. Savanoriai sprogimą išgyvena tik 1000 jardų nuo sprogimo centro 6 pėdų gylio sustiprintam apkase. Kiti pratimo dalyviai slepiasi 3,500 jardų atstume 4 pėdų apkase sustiprintam smėlio maišais.

Kartu yra bandomi įvairūs ginklai ir susisiekimo priemones. Trys tankai (be įgulos) buvo šešiuose atominiuose pratimuose ir yra vis dar geram naudojamam stovyje. Sekančiuose pratimuose tankai dalyvaus jau su įgulomis. Kadangi tankai gerai atlaiko atominius sprogimus, tai jie pasidaro labai veiksmingais ginklais ateities kare.

—    Marinams gaminamas naujas tankas “Ontos”. Jis turi lengvus šarvus ir yra greitas bei judrus. Vietoje įprastos tankui patrankos jis turi 6 beatatrankinius 106 mm pabūklus ir 4 prisišaudymo (.50 kal.) šautuvus.

Tankas, šautuvų pėdsakinėm kulkom prisišaudo į taikinį, surasdamas tikrą atstumą iki taikinio. Tik po to jis iššauna savo beatatrankinius pabūklus taikinį sunaikinti. Beatatrankiniai pabūklai gali būti iš naujo užtaisyti tik tankui esant uždangoje.

Tanko motoras yra 145 arklio jėgų. Gali įlipti į 60° pakilimus ir nugalėti 2,5 pėdos augščio stačias kliūtis.

— Greičiausias povandeninis laivas USS Albacoreatlieka bandymus. Jis turi žuvies išvaizdą ir vairuojamas panašiai kaip lėktuvas. Jei bandymo daviniai bus patenkinami, tai ateityje atominiai povandeniniai laivai bus statomi jo pavyzdžio.

Jo įgulą sudaro 49 vyrai. Jis sveria apie 1,200 tonų. Kainuoja $20, 000,000. USS Albacore greitis laikomas paslaptyje, bet tikras dalykas, kad jis gali pasinėręs plaukti greičiau negu 20 jūros mazgų į valandą. Senieji pov. laivai pasinėrę darydavo tik iki 9 mazgų. Jis pasineria giliau kaip 350 pėdų. Plaukiant didesniu greičiu įgulos nariai prisiriša diržais, kitaip neišlaikytų lygsvarą posūkių metu.

—    Išrastas bakterijų skaičiuotojas (aerosoloskopas), kurio pagalba galima nustatyti bakteriologinį puolimą ir koncentracijos stiprumą. Juo suskaičiuojama tam tikrame oro tūryje esančios bakterijos, dulkės ir vandens dalelytės, taip pat radioaktyvios dulkės, kartu nustatant jų dydį.

—    Jau apie 30,000 lakūnų ir kito aviacijos personalo lankė specialius kursus, kuriuose supažindinama su aplinkybėmis, į kurias atsiduria pašauti karo lakūnai komunistų užfrontėje.

Kursantai supažindinami kas darytina, kad išliktų gyvi, kaip prasiveržti iš užfrontės į savo dalinį; o jei pagautas, kaip laikytis belaisvių stovykloje ir tardymo metu.

Visa kursų programa stengiamasi pravesti kiek galima tikriau ir praktiškai. Amerikiečių spaudoje buvo pasirodę žinių, kad tuose kursuose vyksta kursantų kankinimas naudojant komunistų kankinimo būdus, šios žinios paneigtos kaip pikti gandai.

SOVIETŲ RUSIJA

—    Neseniai rusų povandeninis laivas baigė paslaptingą kelionę iš Murmansko į Antarktika (Pietų Ašigalį) ir atgal, viso atlikęs apie 21,000 mylių. Jis praplaukė skersai visus strateginius jūrų kelius Atlante.

Nors ši kelionė vyko didelėje paslaptyje, vakariečiai apie ją žino. Taip pat žino, kad rusai turi virš 350 povandeninių laivų, dar daugiau stato, kad rusų laivų judėji mas gyvėja Atlanto ir ašigalių srityse ir žino apie rusų mokslinių ekspedicijų plaukiojimą Ramiajame Vandenyne.

Į šį rusų veiklumą jūrose vakariečiai žiūri kaip į Rusijos ruošimąsi vesti puolamo pobūdžio karą toli nuo Rusijos sienų. Vakariečiams tenka peržiūrėti Rusijos karinės strategijos įvertinimą.

Atrodo, Rusija savo akis kreipia į tolimą Australiją, kurią užėmus, ji galėtų kontroliuoti pasaulio vandenis. Pietų Azija būtų atsispyrimo akmuo šuoliui į Australiją.

KOM. KINIJA IR JOS KAIMYNAI

— Amerikiečių štabų žiniomis Kom. Kinija lėktuvų skaičiumi stovi ketvirtoje vietoje po Amerikos, Rusijos ir Anglijos su nemažiau, kaip 2500 lėktuvų. Ji turi ir atitinkamą skaičių aerodromų.

Be to, geležinkelių linijos Kinijoj pastatytos, statomos ar projektuojamos statyti taip, kad tiekimas galėtų eiti iš Rusijos. Pietuose, prie Kinijos geležinkelių tinklo prijungta ar jungiama Šiaurės Vietnamo gelž. linijos.

Š. Vietnamo aviacija, buvusi visai silpna karo metu, norima padidinti iki š. Korėjos dabartinio pajėgumo (600—700 lėktuvų, jų skaičiuje apie 300 MIG-15).

Toks geležinkelių tvarkymas ir aviacijos didinimas labai sustiprina Kinijos sugebėjimą vesti modernišką karą, žinoma, su Rusijos pagalba.    J. L.