Kariai ir jaunimas

AŠTUNTOJOJ PASAULINĖJ SKAUTŲ JAMBOREE

Visuose laisvojo pasaulio kampuose jaunimas šios vasaros metu praleido dalį savo laiko stovyklose. Vienos iš jų buvo gausios ir iškilmingos, kitos — vos mažam būreliui težinomos. Į jamboree, apie kurią čia kalbėsime, pakliuvo vos keliolika lietuvių skautų, tačiau jos svarba viršija visas kitas stovyklas, žiūrint iš lietuviško ir iš skautiško taško.

Į šią jamboree lietuviai skautai pateko per mūsų Kanados Rajono vadeivos psktn. St. Naginionio ir psktn. kun. St. Kulbio, S.J., pastangas ir ryšius — Kanados Prancūzų Skautų Federacijos globoje.

Mūsų reprezentacinį vienetą sudarė skautai iš Bostono, Montrealio, Niagara Falls ir Toronto. Be to, dar viena pavyzdinga lietuvių skautų skiltis iš Venecuelos ten stovyklavo, tik Venecuelos skautų kontingente. Reprezentacinio vieneto vadovas buvo psktn. A. Banevičius. Jam talkininkavo kun. S. Kulbis. Skltn. V. Piečaitis buvo svetimšalių draugovės adjutantas, O psktn. O. Gešventas — vertėjas.

Dabar, kai tas mūsų skautų žygis 8-jon jamboree taip puikiai pavyko, kas beskaičiuos tas gausias įtempto darbo valandas, kurias padėjo mūsų skautai ir jų vadovai? Jie to ir nelaukia, tačiau jie su didžia padėka lenkia savo jaunas galvas prieš tuos, kurie atėjo jiems talkon, ruošiantis į jamboree. Bostono visuomenininkai skautams paremti sudarė Jamboree fondą, kurio komitete buvo: Lietuvos Garbės Konsulas adv. A. Šalna, adv. J. Grigalius, adv. K. Kalinauskas, prof. Ig. Končius, J. Tuinyla, A. Andriulionis ir kt. Stiprios materialinės ir moralinės paramos skautai sulaukė iš Lietuvos įgalioto Ministerio P. Žadeikio Washingtone ir Lietuvos Gen. Konsulo J. Budrio New Yorke. Jiems ir visiems lietuviams, kurie vienokiu ar kitokiu būdu savo parama įgalino mūsų skautus dalyvauti šioje jamboree, šiuo perduodama nuoširdi skautiška padėka.

Kelionė per svetingą Kanados žemę buvo įdomi ir trumpa. Montrealyje skautus apspito spaudos atstovai, paskui didžiulis paradas tūkstančio skautų gretose to miesto gatvėmis su lietuvių trispalvėmis gairelėmis.

Apie mūsų skautų — Alouette apygardoje — įrengtą stovyklą jau skaitėme puikius atsiliepimus. “Jamboree Journal” pirmajame numeryje buvo pabrėžta, kad lietuvių stovykla yra viena geriausių ir būtinai aplankytina. Alouette apygardos skelbimų lentoje buvo iškabintas informacinis biuletenis apie kenčiančią Lietuvą ir jos skautus. Svečiams ir lankytojams išdalinta daug informacijų apie Lietuvą. Stovyklinės įrangos bei parodėlė buvo efektinga Lietuvos propogavimo priemonė. Jamboree viršininkas Jackson Dodds buvo nepaprastai sužavėtas mūsų skautų stalu. Kanados kariuomenės vyr. kapelionui ir Quebecko arkivyskupui Roy įteikta sktn. prof. Ig. Končiaus knyga “Drožiniai Gimtajam Kraštui Atminti”. Jis pusryčiavo su mūsų skautais. Kardinolai McGuigan ir Leger, dėka kun. S. Kulbio pastangų, priėmė lietuvių atstovus ir perdavė savo laiminimus lietuvių tautai ir skautams. Mūsų skautai buvo primti ir šv. Tėvo Nuncijaus Kanadai. Mielas svečias buvo ir nepaprastas Lietuvos skautų bičiulis Lichtenšteino kunigaikštis Emanuelis ir vokiečių vyriausias skautininkas Kajus Roller. Pirmasis atidaromajame šios jamboree parade nešė lietuvišką trispalvę, o antrasis daug rėmė mūsų skautus 7-je jamboree Austrijoje, ir kartu pažadėjo 1957 m. vokiečių skautų kontigente vežtis lietuvių reprezentacinį vienetą į Auksinę Jamboree, kuri įvyks Anglijoje ir kuri skiriama pasaulinės skautybės dešimtmečiui atžymėti.

Ši jamboree buvo vadinta “Naujųjų Horizontų” vardu. Ji buvo pirmoji vakariniame žemės pusrutulyje.

Puikią progą mūsų skautams reklamuoti Lietuvą sudarė didžiuliai jamboree laužai, kuriuos stebėjo

Čikagos “Baltijos Jūros” Tunto “Gintaro Krašto” stovykla

Nuotr. L. Knopfmilerio

 

Malda “Baltijos Jūros” Tunto stovykloje

 

tūkstantinės minios skautų ir svečių. Mūsų tautiniai šokiai “Mikita” ir “Oželis” tapo nufilmuoti ir perduoti Kanados žiūrovams per televiziją, o dainos buvo įrašytos į juostas ir transliuotos per radiją.

Mūsų skautai, savo geležinio įstato vedini, pavyzdingai atliko savo pareigą Tėvynei. Tai neabejotinai buvo stiprus šauksmas į laisvąjį pasaulį, kad mes esame gyvi ir gajūs.

R. Kezys