Karys 1954 m.

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS  1954 m.

Simas Urbonas — vyr. redaktorius, Stasys Butkus — redaktorius, Zigmas Raulinaitis — redaktorius, 

REDAKCINĖ KOLEGIJA:

plk. Itn. K. Ališauskas dr. K. Jurgėla, plk. inž. dr. Vėbra.

   T U R I N Y S

NAUJĄ BARĄ PRADĖJUS

PREZIDENTĄ PRISIMENANT

SAUSIO PENKIOLIKTOJI

LEMIAMŲ SPRENDIMŲ IŠVAKARĖSE

1904 —1954

ŽAIZDA PRIEŠ MŪŠĮ

TAU, TĖVYNE, MŪSŲ KANČIOS IR GYVYBĖ!

RUSIJA VISADA LIETUVAI REIŠKĖ MIRTĮ 

ŠAUNAUS POLITRUKO LIŪDNI UŽRAŠAI

DARIAUS IR GIRĖNO IDEALAS

MARIŲ ŽUVĖDRA

SAVANORIŲ KRAUJAS ĮPAREIGOJA

DARIAUS IR GIRĖNO TRAGEDIJA PRISIMINUS

Kunigaikščio Žirgas

SUNKIOS BUVO PIRMOSIOS DIENOS

KOVOJE UŽ TAUTOS LAISVĘ

PRISIMINKIME GARBINGĄSIAS GRETAS

BALF’O DEŠIMTMETĮ MININT

Karinės žinios 

KARIO patriotiniai straipsneliai

MŪSŲ ŽUVUSIEJI IR MIRUSIEJI 

LIETUVIAI KARIAI LAISVAJAME PASAULYJE

KŪČIOS KARIŲ TARPE

Kario Istoriniai straipsniai

KARO ISTORINĖ RAIDA

Kario Atsiminimai

Kario Politiniai straipsniai

Kario Poezija

Kario fotografijos

MIRTIS LYDĖJO VISĄ KELIĄ

RUSIJOS ARMIJOS SILPNYBĖS

VERGIJAI SIAUČIANT TAIKA NEĮMANOMA

Kario Žmonės

KARIAI IR JAUNIMAS

Kuprinės pabiros

Žurnalų fotografinės kopijos PDF: 1954m. 11954m. 2, 1954m. 3, 1954m. 4, 1954m. 5, 1954m. 6, 1954m. 7, 1954m. 8, 1954m. 9, 1954m. 10, 1954m. 11,