Kario fotografijos

 

1954m. 2

Lietuvos kariai Kauno gatvėse

Nežinomojo Lietuvos Kareivio karstas. Jis palaidotas Karo Muziejaus sodelyje

Lietuvių pavilijono fragmentas Pasaulinėje parodoje 1939 m. New Yorke

 

Vytauto Didžiojo paminklas A. Panemunėje

Paminklas žuvusiems kariams širvintuose

 

Lietuvos pajūryje (“Darbininko klišė)


1954m. 3

LIETUVOS RAITININKAI PARADO METU

 

 


1954m. 4

USS Nautilus, pirmasis povandeninis laivas, varomas atomine energija.

 

1919 m. fronte. Vidury a. a. plk. dr. A. Petraitis


1954m. 5

Nepriklausomybes kovų metu Pakeliui į frontą    Nuotrauka gauta iš J. Valicko


1954m. 7

2 p.p. karininkai lauke pratimų pertraukos metu 1937 metų vasarą.

 

P. Rimša — Artojas


1954m. 8

Respublikos Prezidentas priima Rugsėjo 8 d. paradą Kaune

 

Lietuvos paežeryje...

 

L. S. Ramoves Bostono skyriaus valdyba su prof. V. Biržiška.


1954m. 9

Lietuvos partizanai N... miškuose.

V. K. Jonynas    “IŠLAISVINTOJAI”

 

MARSO TRIUMFAS, V. Leyniers sieninis kilimas, padarytas 1720 m. Briuselyje

NUGALĖJIMAS, statula iš Samotrakijos, sukurta 300 m. pr. Kr.

 

V. K. Jonynas    PARTIZANAS

 

MISKO BROLIS  J.Juodžio pav.


1954m. 10

Prancūzų Svetimšalių Legionas paraduoja. Jame tarnavo ir dar tebetarnauja keliolika lietuvių.    Leg. Vrublevičiaus nuotr.


1954m. 11

 

Buenos Aires Lietuvių Klube 29 rugpiūčio 1954, Pabaltijo Karių Sąjungos Draugingumo Aktą pasirašo: (iš kairės) estas dr. A. Okas, latvis kpt. F. Gaišais ir Argentinos Lietuvių G. Karių Sąjungos pirm. kpt. V. Diminskis. Trečias iš dešinės gen. T. Daukantas.

A. Kirstuko nuotr.