Karys 1 1955m. Turinys, metrika

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus


1955 M. SAUSIS NR. 1 (1306)

    TURINYS

Redaktorius — Nauji Metai, naujos viltys 2   

V. Mingėla — Dr. Jurgis Sauerveinas-Girėnas  3

A. Žygmantas — Kariniai mokslai  5

L-as — Iš Rytų į Vakarus  8

A. Opčra — Nauja karinės gynybos programa    10

O. Urbonas — Gier Casimir Siemienowicz   11

H. Sienkiewićius — Kryžiuočiai    13

J. L. — Kodėl rusai nedezertyruoja  19

Kariuomenės šventės atgarsiai    21

Karinės žinios    23

Karinės spaudos apžvalga     25

Laiškai ir mintys  26

Kariai ir Jaunimas     27

Kuprinės pabiros     29

Žurnalo fotografinė kopija PDF: 

KARYS

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Subscription .5.00 per year. Single copy 50 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION:    680  Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

*

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys BrazdžionisLietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas KezysKariai ir Jaunimas,

Justinas Liaukus— Karinės žinios.

 *

Bendradarbiai:

K. Ališauskas, P. Alšėnas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. Jonikas, dr. K. Jurgėv la, P. Jurgėla, J. Juodis, V. K. Jonynas, K. Jankūnas, V. Karečkaitė. J. Kiaunė, J. Lukas, kan. J. Meškauskas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, Marių žuvėdra, S. Miglinas, P. Plechavičius. M. Rėklaitis. V. Raulinaitis. A. Rėklaitis, J. Skaržinskas, A. Sodaitis, A. Sperauskas, O. Urbonas, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, T. Žiūraitis.

*

Administratorius Leonas Šileris

*

Atstovas Vytautas Kamantas, Cleveland, Ohio

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE
AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md.— K. Bradūnas.
Boston, Mass.— “Baltic Florists”. 
Brooklyn, N. Y.—-“Gabija”,
Chicago, III.— J. Karvelis, P. Švelnis.
Cleveland, Ohio — V. Rocevičius. 
Detroit, Mich.—“Neringa”,
Grand Rapids, Mich.— J. Belinis,
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius, 
Newark, N. J.— K. Trečiokas, 
Rochester, N. Y.— P. Saladžius. 
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.— J. Pleinys,
Toronto, Ont.— V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas.
Verdun, Montreal, Que.—“Parish Library”.

ANGLIJOJE:

Nottingham — K. Bivainis.
London — D. Daunoraitė.

AUSTRALIJOJE:

Abbotsford, Vic.— L. Baltrūnas,
Canberra, ACT—V. Balsys,
Carlton, Vic.—V. Šalkūnas,
N. Geelong, Vic.—“L. K. Fondo Sp. Kicskas”,
Hindmarsh, Adelaide, S. A.— J.Glušauskas,St. Kilda, Vic.— N. Butkūnas.

VENEZUELA:

Caracas — Dr. V. Mažeika.

Įvairių autorių straipsniai skelbiami KARYJE nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

KARYS išleidžiamas kiekvieno mėnesio viduryje. Todėl jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją iki to mėnesio 1 dienos.

Rankraščiai reedakeijoje nesaugomi.

*

Leidžia Kario leidykla

Prenumerata JAV ir užsienyje:

Metams — $5.00, pusm. — $3.00, atsk. nr. — 50c. Skelbimai pagal susitarimą.

Adresas:   KARYS, 680 BushwickAven., Brooklyn 21, N. Y.

VIRŠELYJE: KARO MUZĖJUS KAUNE

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Ameri kos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲKARIŲ - VETERANŲMĖNESINIS ŽURNALAS

N r. 1 (1306)  SAUSIS JANUARY 1955