Karinės žinios

JA VALSTYBĖS

Strateginės Aviacijos bombonešių skaičius padidinamas 50 nuošimčių. Iki šiol buvo 7 bombonešių grupės, dabar jų bus 11. Kiekviena grupė turės 30 B-52, 8—sprausmi-niais motorais bombonešių ir dar keletą atsarginių. Vienas toks bombonešis kainuoja 8.7 milijonus dolerių. Strateginei aviacijai vadovauja 48 metų gen. LeMay.

Nuleistas vandenin ir pakrikštytas naujas Amerikos lėktuvnešis “U. S. S. Forrestal”. Tai yra pasaulyje didžiausias karo laivas, 59,650 tonų, gali nešti 90 lėktuvų, kurių kiekvienas gali pakelti atominę bombą.

Kiniečiams nuteisus amerikiečius aviatorius už tariamą šnipinėjimą, Amerikoje pasigirdo balsų, kad JAV privalo paskelbti Raud. Kinijai blokadą; tai priverstų grąžinti nuteistuosius namo.

JAV kariuomenės štabų viršininkų samprotavimai blokados klausimu:

—    per paskutinius 5 metus JAV darė nuolaidas Kom. Kinijai.

—    kiekviena padaryta nuolaida veda prie kitos nuolaidos.

—    vieną kartą JAV bus priverstos su kitų valstybių parama, ar be jos pasakyti: Nė žingsnio toliau.

—    kuo ilgiau delsima tą žodį pasakyti. tuo didesnis pavojus, tuo problema darosi didesnė.

—    tvirtas JAV nusistatymas gali priversti Kiniją susimąstyti.

—    tvirto nusistatymo trūkumas gali Kiniją nuvesti į provokaciją.

—    laivynas buvo panaudotas panašiems veiksmas praeityje, bet dėl to karas nekilo. Aviacija panašiai irgi gali būti panaudota dabar.

Visi keturi štabų viršininkai sutinka, kad laivynas gali įvykdyti blokadą. Trys, be gen. Ridgway -Sausumos Armijos Št. v-o, sutinka panaudoti smarkesnes priemones už laivyno blokadą. Prez. Eisenho-weris, užsienių politikos sumetimais, atsisako dabartiniu laiku panaudoti bet kokią Kinijos blokadą.

ĮGUDUSIO šaulio žiūronas

Kariuomenė pradėjo vartoti naujai patobulintą specialų žiūroną įgudusiam šauliui (sniperscope), kuris infra raudonų spindulių pagelba padeda surasti taikinį nakties metu. Jis yra geresnis už vartotą II Pasauliniame Kare ir Korėjoje. Gali būti vartojamas su paprastu šautuvu.

VOKIETIJA

Naujasis Wehrmacht’as

Naujasis vokiečių Wehrmacht’as, kuris, berods, bus vadinamas “Die Streitkraefte”, vakarų Europos parlamentams sutinkant, net pageidaujant, atstovaus vakarų Vokietiją naujoje vakarų Europos gynybos sąjungoje.

Naujoji vokiečių kariuomenė susidės iš 12 divizijų, kiekvienoje apie 13.000 vyrų. Be esančių divizijų sudėtyje žmonių bus dar apie 180.000 vyrų korpų ir armijų branduoliuose ir kariuomenės tarnybose. (USA šiuo metu turi tik 17 divizijų, iš kurių 3 šarvuotos).

Vokiečių aviacijoj bus apie 1500 kovos lėktuvų, suskirstytų į 20 grupių; jų dalis bus naikintuvai, o kiti bombonešiai. Tačiau tolimo veikimo bombonešių nebus. Karo laivynas apribotas 180 laivų nedidesnių kaip 3000 tonų.

Naujai kuriamoj strategijoj pabrėžiamas “hard hitting” judrumas reikalingas gerai išbalansuotai gynybai, tačiau vokiečių tradicija einant bus mokoma ir puolimo. Kiekviena šarvuota divizija turės dvigubai daugiau tankų ir žymiai didesnį ugnies galingumą už II Pasaulinio Karo vokiečių tankų diviziją. Suformuota operuoti kaip atskiras junginys, tokia šarvuota divizija gali būti staiga padalinta į mažesnius dalinius, kad atominiam karui kilus sudarytų menkesnį taikinį.

USA jau turi paruošusi vokiečių kariuomenei pirmo reikalingumo ginklų; jų yra net už 500 milijonų dolerių: patrankų, šautuvų, muni-cijos, tankų ir lėktuvų. Tačiau vokiečiai tikisi, kad 1956 metais jie jau patys gamins lengvuosius ginklus, o 1959 net tankus ir sprausminius lėktuvus. Jiems neleista gamintis atominių ginklų, didelių bombonešių, vairuojamų raketų, bakterinių ir cheminių ginklų. Bonnos vyriausybė jau yra numačiusi savo biudžete $2,7 miliardų pirmiesiems savo atsiginklavimo metams.

Apie 150.000 vyrų, daugiausia II Pasaulinio Karo veteranų, patys pasisiūlė savanoriais būsimon kariuomenėn. Iš jų bus sudaromi kadrai. Eiliniai kareiviai bus imami privalomai karo tarnybai vietos naujokų ėmimo komisijų ir turės tarnauti 18 mėnesių. Naujoji kariuomenė dėvės alyviniai pilkas, amerikiečių stiliaus uniformas, “Eizenhauerio švarkus”, panašius į amerikiečių šalmus, kelnes sukišamas į suvarstomus batus. Rikiuotėje nebus vartojamas paradinis žingsnis, vadinamas “žąsies žingsniu”. Kareiviai sveikinsis tik su generolais, vadovaujančio dalinio karininku ir viršila ir tai tik pirmą kartą tą dieną susitikę. Po tarnybos bus leidžiama dėvėti civiliniai rūbai. “Tai bus piliečių armija”, prižada II Pasaulinio Karo puskarininkis, vėliau dirbęs darbo unijose, Theodor Blank, kurio priežiūroje grupė vokiečių augštųjų karininkų sudarė planus būsimai vakarų Vokietijos kariuomenei.

Vyriausias vokiečių ginkluotų pajėgų šefas bus vakarų Vokietijos respublikos prezidentas Theodor Heuss. Sekantis po jo bus gynybos ministeris, kuriuo greičiausia bus dabartinis kanclerio igaliotinis kariuomenės reikalams T. Blank. Kariuomenėje bus 35—40 generolų, kai 1945 metais jų buvo 1400.

Jei kada nors vokiečių ginkluotos pajėgos pereis NATO vadovybėn, tai

U. S. S. Forrestal

jų parengimą ir apmokymą prižiūrės britų feldmaršalas Montgomery. Veiksmuose ir lauko pratimuose jos bus USA generolo A. Gruenther, vyriausio NATO vado Europoje ir jo žemyno kariuomenės vado prancūzų maršalo A. Juin vadovybėje.

Reikia tikėtis, jog pirmieji vokiečių kareiviai dar šį pavasarį vilkės savo naujas uniformas.

J. Skaržinskas

106 mm PABŪKLAS BE ATATRANKOS. Naujas ir galingas pėstininkų ginklas įvedamas Amerikos kariuomenėn. Batalionas gaus prieštankinį, be atatrankinį 106 mm pabūklą. — BAT. Jis turi dabartinių individuolių prieštankinių ginklų pramušamąją galią dvigubai didesniame atstume ir pramuša bet kokio žinomo tanko šarvus. Sveria mažiau kaip 500 svarų ir gali būti šaudomas nuo “džypo”, arba nuo trikojo stovo. BAT sukinėjamas 360 laipsnių horizontaliai ir tarp 20 ir 60 laipsnių vertikaliai. Virš pabūklo vamzdžio pritaisytas 50 kalibro kulkosvaidis, kuris naudojamas prisišaudyti šviečiamomis kulipkomis į taikinį.

The Army Combat Forces Journal nuotr.

INDOKINIJA

JAV perėmė atsakomybę už Inriokiniios ateitį. Amerikiečių planas yra toks:

—    du iš trijų dabar ginkluotų Piet. Vietnamo vyrų bus demobilizuoti ateinančių metų bėgyje;

—    prancūzų pajėgų atitraukimas iš Indokiniios bus paskubintas; daugiau kaip pusė ekspedicinio korpo bus išsiųsta namo iki 1955 m. pabaigos:

—    ekonominė JAV parama Indokinijai padidinama nuo $25 mil. 1954 metais iki $100 mil. 1955 m.

—    pilna parama bus teikiama Piet. Vietnamo Ministeriui P-kui Ngo Dinh Diem. kuris yra nusistatęs prieš prancūzus ir prieš komunistus.

Šį planą vykdo specialus JAV ambasadorius Indnkiniiai gen. Collins. Nors iš esmės prancūzai su amerikiečių planu nesutinka, bet sukeikė JAV laisvas rankas ir atsakomybę.

Amerikiečiai iš 270 000 vietnamiečių armijos paliks tik 90.000 suorganizuotu į judrius batalionus vidaus saugumui užtikrinti. Siena su š. Vietnamu bus paliekama neginama. Amerikiečiai nekreipia dėmesio į komunistų turimą 350,000 vyrų jėgą š. Vietname.

Po paliaubų padėtis P. Vietname nepagerėjo, 350,000 pabėgėlių iš šiaurės tik pridėjo daugiau naujų problemų. Korupcija žydi. Kareiviai dezertiruoja. Tokioje padėtyje labai sunku pravesti bent kokias reformas. Tuo, žinoma, naudojasi komunistai. Jie skverbiasi iš šiaurės ir čia susirišę su vietiniais ruošia dirvą 1956 metų rinkimams. Mažai kas tiki, kad Piet. Vietnamas sugebės būt paruoštas tiek, jog 1956 m. balsuotų prieš komunistinės vyriausybės įsteigimą. Viena išeitis atidėti rinkimus vėlesniam laikui. Bet spėjama, kad tuo atveju komunistai vėl pradėtų karo veiksmus.

Nuo sausio 1 d. JAV pagalba eis tiesiog Vietnamui be prancūzų tarpininkavimo. JAV karininkai perima armijos perorganizavimą ir parengimą. Paliaubų sutartis neleidžia įvesti reikalingą skaičių amerikiečių karininkų. Mokymą ves daugiausia prancūzų karininkai amerikiečių metodais.

Iš viso, yra nuomonių, kad beveik nėra vilties P. Vietnamą išgelbėti iš komunistų gniaužiančių nagų. Viena yra tikrai aišku tai, kad amerikiečiai smarkiai sumažindami vietnamiečių kariuomenę pasiryžta labai rizikingam žaidimui Azijoje.

J. L.

KINIJA

Kinijos rytiniai pakraščiai nėra ramūs. Komun. kinai žvalgo nacionalistų laikomų salų gynybos stiprumą ir galimą JAV reakciją, jei jie pultų pakraščių salas ir pačią Formozą.

Rugsėjo mėn. raudonieji pradėjo artilerijos ugnį į Quemoy salas, lapkričio mėn. torpedavo nacionalistų karo laivą ties Tachen salom, ir bandė išsikelti Wuchiu salose.

Nacionalistai raudonųjų bandymus atmušė. JAV 7-sis laivynas, lėktuvai iš Okinavos ir Filipinų bazių ir nacionalistų aviacija patruliuoja Formozos sąsiaury ir seka komunistų veiksmus. Čiangkaišeko laivynas bando blokuoti pakraščių uostus.

Tuo tarpu JAV-bės sudarė savitarpinės gynybos sutartį su Nacionalistine Kinija, šia sutartimi Amerika įsipareigoja ginti Formozą ir Pescadorų salas nuo komunistų puolimo. Apie arčiau Kinijos žemyno esančių salų gynybą nieko nesakoma.

Neatrodo, kad šis susitarimas bus labai veiksmingas praktiškam gyvenime, nes įsipareigojimai bus

vykdomi tik “konstitucinės procedūros tvarka.” Tuo susitarimu Amerika uždraudė Čiangkaišekui bent kokius karinius veiksmus prieš komunistus, kad juos neerzintų ir neardytų “ramios koegzistencijos“ vilčių.

Peipingas į šios sutarties sudarymą atsiliepė pareiškimu, kad Amerika turi atitraukti savo rankas nuo Formozos, kitaip ji bus atsakinga už Raudonosios Kinijos žygio Formozai išlaisvinti pasėkas. Kiek tas pareiškimas yra realus ir kiek propogandinis žino tik Maskva ir Peipingas.

RUSIJA

Gruodžio pradžioje Maskvoje vyko Rusijos, jos satelitų Europoje ir komunistinės Kinijos pasitarimai apjungti visas komunistines armijas vienon vadovybėn, jei vakariečiai apginkluotų Vak. Vokietiją.

Atrodo, kad tokių pasitarimų tikslas yra gąsdinti Prancūziją, kuri turėtų priešintis Vokietijos apginklavimui. Rusija yra užtektinai stipri, kad darytų su satelitų armija ką nori. Bet permažai pasitiki satelitais, kad galėtų leisti jiems bendra vadovybe naudojantis daryti savo slaptus planavimus.

KORĖJA

Komunistai sulaužė Korėjos paliaubų susitarimą. Jie Š. Korėjoje pristatė aerodromų ir privežė lėktuvų naikintojų ir pritraukė kariuomenės ir tiekimo reikmenų daugiau, negu leidžia paliaubų sutartis. Kai kur pravedė naujas geležinkelio šakas, kad išvengtų paliaubų komisijos kontrolės. Jie nepaleidžia amerikiečių karo belaisvių kaip buvo susitarta, o juos teisia kaip paprastus šnipus.

Paliaubų sulaužymas turėtų vesti prie paliaubų pabaigos ir karo veiksmų atnaujinimo. Bet to nebus, nes vakariečiams yra per daug mielas tas “taikingas sugyvenimas”.

Kova perkelta į J. Tautų sceną. Stengiamasi naudoti “moralės jėgą”, kurios komunistai niekuomet per daug nebojo.    J. L.