Karys 3 1952 m. Turinys, metrika

ŠIAME NUMERYJE ĮDOMIAUSIA

I. M. K.   Kovo mėnuo Lietuvos-Vokietijos santykiuose

PLK. M. KARAŠA Šaulių Sąjungos įnašas Nepriklausomybės kovose

JŪRŲ PSK. V. Pasitraukimas iš Klaipėdos

ADV. K. R. JURGĖLA 1830 - 31 Metai

PLK. O. URBONAS  Lietuves Vietinė Rinktinė 1944 m.

LEG. BR. VRUBLEVIČIUS Kartą Indokinijoje...

VL. RAMOJUS Prietiltyje

J. NOREIKA  Trys velniai (apysaka)

A. GRAŽIŪNAS Laidotuvės pagal tabeles

Red. Jon. Pr. Palukaitis Akiratis

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Redaguoja: kpt. Sim. Urbonas, Dom. Penikas, Br. Aušrotas ir St. Butkus. VYR. REDAKTORIUS KPT. SIM. URBONAS. Leidžia KARYS. Prenumerata: metams 4 dol., pusm.— $2.50, atsk. nr. 45c. Adresas: administracijos — 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y., redakcijos — 158 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y. Spausdinamas Tėvų Pranciškonų spaustuvėje, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y. Subscription $4.00 per year. Single copy 45 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. EDITORIAL OFFICE: 156 Steamboat Road, Great Neck, L. I., N. Y.

Nr. 3 (1276)  1952 M. KOVAS-MARCH   ĮSTEIGTAS 1919 M.

Atskiro nr. kaina 45c.