Iliustruotasis KARYS

Lietuvos mokomasis karo laivas “Prezidentas Smetona” Baltijos vandenyse

Musų jūreivių dalinys kariuomenes ir visuomenes šventės iškilmėse Kaune 1938 m.

Lietuvos Universiteto 30 metų sukaktis

šiemet sukanka trisdešimt metų nuo Nepriklausomos Lietuvos Vytauto Didžiojo Universiteto įsikūrimo. šią reikšmingą sukaktį tinkamai paminėti New Yorke gyveną lietuviai akademikai rengiasi iš anksto. Jau yra sudarytas minėjimui ruošti Komitetas, kurio pirmininku išrinktas prof. V. KANAUKA. Minėjimą numatoma suruošti gegužės mėn. (šio mūsų žurnalo numerio viršelyje — V. D. Universiteto didysis antspaudas).

Kairėje — Universiteto rūmai Vilniuje, žemiau — KĘSTUČIO ZAPKAUS piešiniai, Madona ir “Laukia mamytės” (aliejus). Jaunas, 13 metų, menininkas gimė 1938 m. balandžio 22 d., Dabkinės dv., Mažeikių apskr. Kęstučio tėvas yra žuvęs Lietuvoje kaip partizanas. Pasitraukęs iš Lietuvos, su motina gyveno Vokietijoje, o 1947 m. atvyko į JAV.

Mokykloje pagarsėjo kaip geras piešėjas, jau pereitais metais laimėjęs garbės premiją, šiemet vėl laimėjo I-ją premiją — du auksinius miesto raktus — ir aukščiausią pagyrimą Hartford aukšt. mokyklų piešimo konkurse. Dabar jis galės dalyvauti visos Amerikos mokyklų meno konkurse. Sėkmės gabiam partizano sūnui!    ATEITIES klišės.

 

"PARARESCUE” VYRAI ŽYGIUOJA:    (iš viršaus) prie

“Gigant Rock” — didžiausias akmuo pasaulyje, Majove dykumoj, Californijoj, po kuriuo yra puiki kavinė; Meksikos įlankos džunglėse; “kažkur” tolimoje šiaurėje; prie palapinės Floridos pelkėse; keliamės per upę; palapinė Idaho sniegynuose.

Nuotraukas atsiuntė Cpl. R. V. MIŠAUSKAS.

Menas galingas ...;

Mūsų nuotaikingųjų dainininkių ir šokėjų būrelis Kanados metinėje parodoje.

New Yorko tunto skaučių paukštytės duoda įžodį šv. Kazimiero šventės proga, Lietuvos, Amerikos ir skautų vėliavų akivaizdoje.

P. Labanausko nuotr.

Operetės Choras, Brooklyne, N. Y., vadovaujamas nenuilstančio Lietuvos kariuomenės veterano Mykolo Liu-berskio.