ŽIEDAI LIETUVOS LAISVĖS VAINIKUI

“DAINAVOS” ANSAMBLIS CHICAGOJE

VLADAS BŪTĖNAS

Lietuvos sūnūs ir dukros už savo tautos egzistenciją, jos vardą, garsą, laisvę ir ateitį kovoja dviejuose didžiuliuose frontuose — vieni veda kruviną kovą tėvynėje, kiti, išsibarstę laisvajam vakarų pasauly, daina, spausdintu žodžiu ir kitais dvasiniais ginklais garsina Lietuvos vardą, žadina merdinčią lietuvybę, atskleidžia tautos dvasinių turtų grožį svetimtaučiams. Vienas tos dvasinės kovos avangardų lietuvių išeivijoje yra “Dainavos” ansamblis Čikagoje, šis ansamblis savyje sujungęs apie 80 dainos entuziastų, vadovaujamų muz. Step. Sodeikos, režis. G. Veličkos, taut, šokių vadovės I. Eidrigevičiūtės-Sprindienės ir valdybos pirm. Alb. Dzirvono, savo darbo, pasišventimo, ryžto ir energijos dėka toje didžiulėje 150 mil. Amerikos gyventojų masėje yra iškilęs į pirmaeilius meninius vienetus ir atkreipęs didžiųjų meno kritikų ir šiaip žymių žmonių dėmesį.

Štai šios didžiulės šalies pats teisingumo ministeris HOWARD Mc GRATH su ansambliu susidraugavo, išgirdęs jų koncertą Vokietijoje — Hanau, ir dabar rašo laiškus, sveikinimus, linki sėkmingai skleisti lietuviškos dainos grožį JAV. Senatorius MARRY P. CAIN laiške džiaugiasi “Dainavos” pakviestas į jų koncertą. Buv. Metropolitan operos solistė POLYNA STOSKA ansamblio garbės svečių knygoje lietuviškai rašo: "Buvo didelis malonumas su jumis dainuoti ...”. Metropalitan operos solistas, neperskiriamas “Dainavos” draugas, daug kartų kartu koncertavęs— ALGIRDAS BRAZIS džiaugiasi "Dainavos” pasiektais laimėjimais; baltiečių federacijos pirmininkas Kanadoje po “Dainavos koncerto ten rašo: "... puikiausiai perdavėt lietuviškos dainos grožį ir pasiekėt aukštą meninį lygį...”

Ansamblis keletą kartų yra koncertavęs pirmaeilėse Čikagos koncertų salėse, kur koncertų klausosi didžiųjų laikraščių meno kritikai. Po vieno tokio “Dainavos” koncerto santūrus panegirikoje ir be pasigailėjimo plakąs ir didžiąsias pasaulio garsenybes už pastebėtas klaidas kritikas apie “Dainavą” didžiuliame dienraštyje “Tribune’ rašo:    “Energetic

and antusiastic ...” Čikagos dienraštis “Sun Time” deda “Dainavos fotografiją, gi valdžios finansuojamo žurnalo “American Family Magazine” redaktorius, susižavėjęs “Dainava”, sueina į artimą kontaktą ir netolimoj ateity žada minėtam žurnale apie “Dainavą” plačiau prabilti.

Didelis kapitalas Lietuvos vardui ir lietuviškos kultūros garsui gruodžio mėn. tarpe keliosdešimt kitų tautų programų. “Dainava” čia davė kūčių ir kalėdinių lietuviškų papročių montažą, paruoštą režis. G. Veličkos, muz. S. Sodeikos ir taut, šokių vad. Irena Eidrigevičiūtės-Sprindienės. Ir štai konkretūs atsiliepimai apie “Dainavos” pasirodymą kalėdinėje programoje: 1) “Mūsų nuoširdus, kiek pavėluotas ačiū jums už nuostabiai gražią, išskirtiną šv. Kalėdų programą per Lietuvių dieną muziejuje. Tai buvo labai spalvuota ir tikra programa, kuri patinka publikai.” (pas.) Ruth Crossel, Muziejaus Kultūros Vadovas. 2) “... Lietuvių programa buvo gražiausia mano atminime muziejuje” (pas.) Robert Brown — Muziejaus pareigūnas. 3) “. . . Lietuvių programa buvo graži, išsiskirianti iš kitų ir aš buvau labai patenkintas”— American Family Magazine fotografas.

Vietos stoka neleidžia suminėti visų “Dainavos” koncertų, tų gražių atsiliepimų apie ansamblį, kuris yra iškilęs į menines aukštumas, kuris kiekviena proga garsina Lietuvos vardą, jos dainų grožį. Nepamanykit, mieli “Kario” skaitytojai pasaulyje, kad ansamblis vien amerikoniškai publikai tesirodo. Oi ne, ir JAV ir Kanadoje jis rengia koncertus, stato montažus lietuviškajai publikai, dalyvauja minėjimuose ir visur, kur tik randasi letuviškas reikalas, kur reikalinga atlikti pareigą lietuviškajai visuomenei ir Lietuvai.

Ansamblis jautrus lietuviškos šalpos reikaluose. Jis aukojo Diepholzo gimnazijai 500 dol. ir apsiėmęs pilnai išlaikyti vieną Diepholzo gimnazijos mokinį, o tai metams kainuoja 240 dol. Smulkesnėmis aukomis paremta V. Bielajus, J. Būga ir kiti. Keturi ansamblio dalyviai jau yra ginklo tarnyboje JAV armijoje.

Štai šį vėlų vasario mėn. vakarą lankausi “Dainavos” repeticijoje. Matau veidus jaunus, linksmus ir šviessius. Jie visi susirinkę po sunkaus fizinio dienos darbo, bet kupini energijos, jaunystės ir džiaugsmo, nes šitie neapmokami viršvalandžiai skiriami Lietuvos garsui. O viršvalandžiai nelengvi ir ilgi: 7 val. taut, šokių repeticija, 8 val. montažo su rež. G. Velička — moterims, choro su majestro S. Sodeika — vyrams, gi 9 val. — bendra choro. Ir taip savaitė savaitėn, mėnuo mėnesin. Užklausiu mane priėmusio nuoširdaus ir energingo valdybos pirm. Alb. Dzirvono: —- Iš kur tiek energijos ir ryžto imat dirbti šį brangų lietuvišką kultūrinį darbą?

Kiek susimąstęs jis atsako: — Turim pateisinti savo išvykimą iš Lietuvos. Kai partizanai kaunasi tėvynėj — turim ir mes rasti darbą, naudingą lietuviams ir Lietuvai.

O jų darbo žiedai pinasi į Lietuvos laisvės vainiką . . .

MARGUTIS STEIGIA MUZIKOS PREMIJĄ

MARGUTIS, norėdamas įsijungti savo įnašu į PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ jos tautinei dvasiai ir gyvybei palaikyti, paskatinant lietuviškos muzikos kūrybą, steigia 500 dolerių MUZIKOS PREMIJĄ ir ją skiria šiomis konkurso sąlygomis:

1)    Už dvi jury komisijos pripažintas geriausias dainas skiriama $500.00: I-ji premija $300.00 ir II-ji $200.00.

2)    Dainos turi būti originalios, lietuviškos minties, niekur nespausdintos ir nedainuotos, parašytos solo balsui.

3)    Jury komisijai dainos prisiunčiamos iki 1952 metų lapkričio mėn. 30 d. Autorius siunčiamą dainą pasirašo slapyvardžiu. Atskirame voke pažymi savo tikrą pavardę. Vienas asmuo gali konkursui patiekti ir daugiau dainų. Dainos turi būti perrašytos svetima ranka.

4)    Konkurse gali dalyvauti viso pasaulio lietuviai muzikai.

5)    Premijuotos dainos lieka Margučio nuosavybėje. Nepremijuotos dainos grąžinamos autoriams jų nurodytu adresu.

6)    Jury komisiją sudaro: pirmininkas Antanas Olis, nariai: Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė, Stasys Baranauskas, Juzefina Daužvardienė, Aleksandras Kučiūnas ir Antanas Pocius.

7)    Dainos siunčiamos šiuo adresu: MARGUTIS - “Dainos Konkursui”

6755 S. Western Avenue, Chicago 36, Ill.

8)    Jury komisija daro sprendimą absoliutine balsų dauguma.