DAINIAUS MIRTIS

BALYS AUGINAS

Baladė

(Iš ciklo “Užgesusių kovų vaizdai’’)

Jis buvo jauniausias kuopoje
Ir žygy visad su daina —
Kulkosvaidis klaikiai užgroja —
Jo skruostuos drąsi šypsena.

     Ne vieną mes naktį budėjom
     Drėgnam apkase ir šaltam — 
     Dainavo jis rudenio vėjam, 
     Niūriems Augustavo miškams —

Liepsnodami švietė Giedraičiai,
Ir brėško laisvoji diena: —
Ar girdite — trupa jau pančiai —
Suskambo mūšy jo daina — — —

     Jo dainos užburdavo kulką —
     Ji dūgzdama lėkė šalin,
     Lyg bitė žiedų lengvą dulkę
     Čia neštų ramian avilin — —

Ir kartą kovoj ties Perloja
Apsupo mus priešo saugai —
Mačiau, kaip didžiausiam pavojuj
Žaibavo akių jo žaibai — —

     Kai drąsiai pralaužėme žiedą,
     Išretinom priešų eiles —
     Niūniavo: — Pavasariai gieda
     Laisvosios tėvynės šile — — —

Jo dainos mus vedė į mūšį,
Gaivino drąsi šypsena —
Tarytum bedžiūstančią pušį
Šaltinio vandens vėsuma — —

     Sparnai juk ir paukščiui palūžta,
     Ir gulbės numiršta giesmė —
     Ir lieka ties tylinčia gūžta
     Tik smilgos liaunutės šlamėt — —

Tekėjo aušra ties Širvintais —
Saulėteky geso daina: —
Bitelės ... juk laisvė ... jau švinta —
Kam skaudžiai įgėlėt mane? —