DIDYSIS NEW YORKO BALF VAJAUS KONCERTAS

Didžiojo New Yorko BALF Vajaus Koncerto, įvykusio 1952 metų rudenį, Lost Battalion salėje programos pildytojai, žiūrint iš publikos į sceną. Programą išpildę dainininkai ėjo į publiką ir padėjo rinkti aukas likusiems Europoj lietuviams tremtiniams gelbėti. Dosnioji publika čia pat salėje suaukojo $1,161.00. Bendrai vajuje surinkta $8,730.86.

Didžiojo New Yorko BALF 1952 m. Vajaus Komiteto Pirmininkas, Metropolitan Operos solistas Algirdas Brazis įteikia BALF Pirmininkui Kan. Dr. J. B. Končiui vajaus proga Komiteto surinktųjų tremtiniams šelpti aukų čekį. Tremtinių vardu BALF pirmininkas dėkoja.

BALF Direktorių Valdyba su New Yorko BALF Vajaus Komiteto Pirmininku ir Iždininku

Paveiksle kairėj sėdi: BALF Centro iždininkas Albinas S. Trečiokas, BALF Pirmininkas Kan. Dr. J. B. Končius, vicepirmininkė Alena Devenienė, New Yorko BALF 1952 m. vajaus pirmininkas Algirdas Brazis, surinkęs $348.00 aukų, ir iždininkas Leopoldas Dymša. Stovi kairėj BALF Centro Finansų Sekretorius adv. S. Bredes, Jr., vidury vicepirmininkas Juozas Boley ir dešinėj Direktorius Juozas Ginkus.

Didžiojo New Yorko BALF 1952 m. Vajaus Komitetas, kurį sudarė Didžiojo New Yorko lietuvių draugijos, visų srovių bei visų partinių grupių, senųjų ir naujakurių draugijų atstovai ir visuomenės veikėjai.

KARIO SKAITYTOJAI KVIEČIAMI PRAILGINTON VAJAUS TALKON

Per trumpas buvo laikas, kad visi skaitytojai būtų suspėję įsijungti į paskelbtąjį praeitų metų gale KARIO talkos vajų. Tik šiuo metu jaučiamas pagyvėjimas, kurį įvertindaim ir norėdami per tą talkos vajų pasiekti apčiuopiamesnių rezultatų, skelbiame KARIO vajaus talkos prailginimą iki š. m. kovo 1 d. Per šį laiką visi kaip vienas suremkime pečius ir siekime to, kad KARYS pagaliau užsitikrintų savo egzistenciją ir kad jo ne tik šių metų, bet ir ateities kelias būtų eiklesnis. Visiems KARIO bičiuliams, skaitytojams ir platintojams per šį vajaus talkos metą bent kiek pasidarbavusiems tatai nebus sunku pasiekti: — padvigubinkime skaitytojų skaičių ir KARIO ateitis bus užtikrinta. Kviesdamas visus vajaus talkon, KARIO redakcinis štabas skelbia tokias sąlygas:

1.    Kas ligi š. m. kovo 1 d. sumokės pilną 1953 metų prenumeratą, aišku, būdamas atsiteisęs už 1952 m., jei jis yra senas skaitytojas, tas knygą MEDINIS ARKLYS, kurios oficiali kaina yra 2 dol., gaus nemokamai. Senas skaitytojas, užverbavęs du naujus skaitytojus, gauna tą knygą dovanų, jei jis to pageidauja;

2.    Kiekvienas, atsiuntęs keturias naujas 1953 metams pilnas (po 4 dol.) prenumeratas, ištisiems šiems metams gaus žurnalą nemokamai;

3.    Kas ligi minėto termino atsiųs adresus trijų naujų skaitytojų, nors prenumeratos pinigai tuojau ir nebus įmokėti, bet bus užtikrinta, jog tie naujieji skaitytojai 1953 metų bėgyje iš karto ar dalimis prenumeratą patys sumokės, tas gaus knygą MEDINIS ARKLYS dovanų.

Visi senieji skaitytojai ir bičiuliai prašomi kuo uoliausiai įsijungti į šią KARIO vajaus talką. Užsakymus bei prenumeratas siųsti tik šiuo vienu adresu:

K A RY S,

680 Busliwick Ave.,    Brooklyn 21, N. Y.