KORĖJOS POLIGONE PASIDAIRIUS

BR. MICHELEVIČIUS

Korėjos klausimui šiandieną priduodama pirmaeilės reikšmės. Šio “Kryžiaus” karo prieš raudonojo komunizmo hordas Korėjoje didžiausia materialinė ir atsakomybės našta krenta ant amerikiečių pečių, ypač oro ir jūrų veiksmuose, taip pat apginklavimo, aprūpinimo ir vadovavimo srityse. Bet ir kiti sąjungininkai nėra vien pasyvūs žiūrovai šiame moderniškame poligone. Didžiuma laisvojo pasaulio valstybių šiame kietame kare yra atstovaujamos jų geriausių pulkų, batalijonų. Iš sąjungininkų fronto 15 linijinių divizijų tik 5 divizijos yra amerikiečių. 155 mylių ilgumo frontas yra užimtas 60% R. O. K. (Korėjos Respublikos - pietų korėjiečių), 15% fronto tenka kitų sąjungininkų junginiams ir tik už 25% fronto yra atsakomingos amerikiečių divizijos. Be to, kiekvienoje amerikiečių kautynių divizijoje yra 2,500 taip vadinamų KATUS’ų, t. y. pietų korėjiečių karių, kurie petys į petį kovoja drauge su amerikiečiais prieš raudonuosius. Taigi, šiandieną Korėjos fronto 75% laiko užėmę šių sąjungininkų jėgos: R. O. K., Australijos, Belgijos-Luxemburgo, Kanados, Kolumbijos, Ethiopijos, Prancūzijos, Did. Britanijos, Graikijos, Naujosios Zelandijos, Olandijos, Filipinų, Thailando ir Turkijos. Jei šios sąjungininkų pagelbos nebūtų, amerikiečiams tektų savo 8-ją Armiją papildyti dar 10-čia savo divizijų.

Korėja yra bandymų laukas — poligonas pirmosios Jungtinių Tautų armijos, kurios pagrindinis tikslas ir uždavinys yra sutriuškinti komunistų agresiją. Didžiumos tų junginių vyrai yra savanoriai esantieji toli nuo savo namų. Skaitlingų ir sunkių kautynių eigoje jie įrodė, jog jie žino ir supranta dėl ko jie čia kariauja. Nesuskaitomi narsumo, pasiryžimo ir augščiausio laipsnio pareigos supratimo pavyzdžiai yra geriausias įrodymas ir atsakymas tiems, kurie sako, kad sąjungininkai nebenori kovoti Korėjoje. Kolumbiečiai trijų mėnesių kautynėse atmušė visas kiniečių atakas padarydami jiems 50 kartų skaitlingesnius gyvybėmis aukomis nuostolius už savuosius. Etiopijos kariai nepaprastu narsumu ir pasiryžimu įvykdo sunkiausius žvalgybos uždavinius, o ypač jie yra geri priešo “liežuvio” — belaisvių medžiotojai. Turkų vienas būrys iš 39 karių penkių valandų nakties kautynėse atrėmė visas kiniečių batalijono atakas, išaušus buvo suskaityta virš 2500 nukautų ir sužeistų kiniečių. Britų pulko 1-as batalijonas ypatingai pasižymėjo operacijose ant Imjin upės: jis trijų dienų kautynėse, nė pėdos iš savo pozicijų nesitraukdamas, atrėmė masines kiniečių atakas, tuo išgelbėdamas tūkstančius sąjungininkų gyvybių. 8-ji armijos vadovybė augštai vertina taip pat ir visas kitas sąjungininkų jėgas. Ypatinga drąsa, atkaklumu ir pasiryžimu kautynėse pasižymi pietų korėjiečių kariai. R. O. K. armijos štabo viršininkas gen. lt. Paik Sun Yup savo karių apmokymą ir parengimą bazuoja dviem kautynių fazėmis: puolimu ir gynimosi. Pietų korėjiečiai visomis išgalėmis stiprina bei organizuoja savo tautinę kariuomenę. Amerikiečiai, vertindami jų pasiryžimą ir aukas dėl savo krašto laisvės, visokiariopai padeda jiems savystoviai atsistoti ant kojų. 8-sios armijos vadas Generolas Van Fleet neseniai per spaudos atstovus tarp kita ko pareiškė :

“Kiekvienas sąjungininkas mums šiandieną brangus. Tačiau, prieš jį aprūpinus bei apginklavimus, reikia įsitikinti jo turimų kvalifikacijų tinkamumą: jis turi degti pasiryžimu kovoti prieš komunizmą; jis turi mylėti ir branginti savo laisvę ir būti pasiryžęs dėl jos numirti. Graikai galėtų būti pavyzdžiu kitoms tautoms: jie buvo pasiryžę dėl savo laisvės kovoti ir savo nepriklausomybę ginti, bet jie neturėjo tai kovai reikiamų priemonių. Kada juos amerikiečiai aprūpino moderniškais ginklais, jie po 4-6 mėnesių apmokymo išvijo Kominformo vadovaujamus komunistų partizanus iš savo krašto. Nuo to laiko aš atstovauju nuomonę ir skelbiu idėją apie tautinių dalinių panaudojimą savo krašto laisvinimui ir jo gynimui. Pietų korėjiečiai kautynėse įrodė, kad jie turi visas gero kario kvalifikacijas kovai prieš raudonuosius“.

Ir tikrai. Amerikiečių bei korėjiečių instruktorių ir mokyklų tinklo dėka šiandieną pasiekta efektyvi R. O. K. armija iš 10 divizijų. Šio karo eigoje korėjiečiai įrodė, kad jie savo laisvę brangina, už ją kovoja, nesibijodami net, jei reikia, ir mirti.

Korėjos armijos mokymo centre patyrusių kautynėse instruktorių dėka per kelis mėnesius parengiama gerų tankistų, artilerininkų, mechanikų ir kitų reikiamų specialistų. Pėstininkai atlieka pagrindinį 4 mėnesių apmokymą. Už vieno amerikiečio kario išlaikymą ir atlyginimą dabartinėse sąlygose Korėjoje parengiama ir išmaitinama 16 korėjiečių karių. Amerikiečių vadovybė ypatingai vertina korėjiečių karių sugebėjimą prisitaikyti prie vietos, jų sumanumą žvalgyboje ir jų partizaniškus veiksmus kalnuotoje vietovėje. R. O. K. armija šiandieną dar nepilnai atatinka jos paskirčiai, bet ji milžiniškais šuoliais daro progresą. Jau ir dabar ji yra didžiausia, patikimiausia ir moderniškiausia anti-komunistinė armija visų Azijos tautų tarpe. Tėvynės bei laisvės meilė uždega ir veda korėjiečius į žygdarbius.