KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

DIDINAMA GAMYBA

Prieš metus laiko JAV pramonė išleisdavo rinkon vos 17 sprausminių variklių per dieną. Šiandien šių variklių gamyba jau pasiekė 60 gabalų per parą.

JAV Navy vairuojamiems sviediniams gaminti per šiuos fiskalinius metus ligi 1953. VII. 1 išleis 152 milionų dolerių. Prieš metus laiko šiems reikalams tebuvo išleidžiama vos 11 milionų dolerių.

Prie Inyokern, Calif., Navy stato 11 mylių ilgio raketoms leisti bėgimo kelią. Šių raketų pradžios greitis būsiąs 2,000 mylių val.

“NAUTILUS” JAU PAGAMINTAS!

JAV Karo Laivyno vadovybė dar tebetyli, prieš įvykdydama dramatišką pranešimą: pirmasis atominis JAV nardlaivis jau veik baigiamas statyti.

ATOMINĖS ARTILERIJOS PRATYBOS

Nevados valstijoje esančiame Armijos poligone vyksta atominės artilerijos šaudymo pratybos.

IŠTOBULINO SPRAUSMINĮVARIKLĮ

Amerikiečių ir britų sprausminių variklių įmonės, pasinaudodamos “kompresoriaus skaldymo” principu, tikisi pakelti šių variklių varomąją jėgą iš 10,000 į 15,000 spaudžiamųjų svarų, šito patobulinimo tikimasi pasiekti po 2-jų metų, kartu padidinant sprausminių lėktuvų skridimo spindulį ir sumažinant kuro suvartojimą.

MIRTINOS SKEVELDROS

Armijos Medicinos Tarnybos šio meto studijos rodo, kad 50%, t. y. pusė vyrų nukautųjų fronte yra žuvę nuo artilerijos sviedinių skeveldrų. Anksčiau tik 35 iš 100 žūdavo nuo artilerijos tiesioginio vei-

AMERIKA PRALENKIA BRITANIJĄ

Ne taip seniai britai pralenkė JAV sprausminių variklių gamyboje. Tačiau dabar vien tik Allison General Motors įmonės išleido 2,000,000 skridimo valandų sprausminių variklių, dvigubai daugiau negu Rolls-Royce Ltd., pats stambiausias Britanijos sprausminių variklių agmintojas.

AVIACIJOS BLYKČIOJIMAS

Netrukus į svarbiuosius centrus, kaip atominių ginklų fabrikų ir jų sandėlių vietove, Armija vietojepriešlėktuvinės artilerijos perkels “NIKE” priešlėktuvinės artilerijos vairuojamų sviedinių batalijonus.

NAVY naujoji 7,5 tonų 42 pėdų ilgio raketa pasiekė naują augščio rekordą, pakildama į 135 mylių stratosferinį augštį. Šie bandymai vyko Las Cruces, N. M. valstijoje. Raketos greitis — 3,900 mylių val.

IŠ SEOLO Į BELGRADĄ

Korėjoje paimti kaip priešo karo grobis rusiškieji ginklai šiuo metu keliauja į Jugoslaviją. Armijos vadovybė pradžioje nežinojo, ką daryti su ten surinktais raudonųjų ginklais, tik kie vėliau augštieji kariai prisiminė, kad Jugoslavijos armija yra apginkluota po II-jo Pasaulinio karo su pas juos likusiais rusiškais ginklais, kada dar Stalinas ir Tito buvo sąjungininkais. Ir taip, vietoje to, kad šį grobį suverstų į vandenyną, jis dabar keliauja į Jugoslaviją.

STRATEGINIAI SKRIDIMAI

Amerikos B-29 Supertvirtovės visai neseniai pradėjo vykdyti strateginius perskridimus iš Philipinų bazių į RAF bazę Singapore. Lėktuvai skrenda išilgai Malajų ligi Singapūro 1500 pėdų augštyje ir sekančią dieną grįžta į Philipinus. Žemas skridimo augštis turįs parodyti malajiečiams, kad už Britanijos pečių stovi Amerika. Pažymėtina, kad 1948 m. po panašių strateginių pratimų į Anglijos salas buvo atidarytas kelias, leidęs JAV Anglijoje įsirengti avio bazes.

DŽIUGIOS PRANAŠYSTĖS

Kai tik naujoji administraicja užims State Departamento vadovybę, tučtuojau būsią iššluoti visi kairiųjų pažiūrų pareigūnai. Ir po to Ike-Dulles pereis į ofenzyvą!

Be to ir tikrovėje bus vedama griežta politika SSSR atžvilgiu. Bus daugiau rizikuojama. Bus imtasi rimtų žygių sukurti ir skatinti neramumų židinius satelituose ir Kinijos žemyne. Bus vedamas puolamasis propagandinis karas. Ir Kremlius turės daug darbo!

AR PAKEIS JUNGTINIO ŠTABO VIRŠININKUS?

Manoma, kad prezidentas Eisenhoweris su dabartiniais Jungtinio Štabo viršininkais generolais Bradley, Vandenbergu ir Collins bendradarbiausiąs ligi ateinančios vasaros vidurio, kol pasibaigs jų dabartinės sutartys.

NAUJAS KORĖJOS FRONTO VADAS

Tikima, kad leit. gen. Maxwell Taylor perims Korėjos fronto vadovybę, kai 1953 m. pradžioje gen. Van Fleet išeisiąs į atsargą.

LAIVYNO RAKETA

Deacon (ištark: Dykon) naujoji Laivyno tyrinėjimo raketa, neseniai iššauta virš Grenlandijos, kur yra studijuojami kosminiai spinduliai, pasiekė beveik 40 mylių aukštį, ši raketa, skiriama mokslo reikalams, yra 10 pėdų ilgio ir 8 colių diametro. Savo nosyje ji nešasi įvairius kosminių spindulių veikimą registruojančius aparatus.

TIRIA NAUJAS GALIMYBES

Pentagono raketų specialistai dirba prie naujų elektroninių projektų, kurių pagalba būtų galima vesti vairuojamus sviedinius aplink žemės rutulį be radaro ir radio paramos. Kaip žinoma, radaro ir radio spindulių veikimą gali priešas sutrukdyti, šie sviediniai vadovautųsi žvaigždžių šviesa. Esą šie projektai būsią užbaigti ir įgyvendinti po 3-4 metų.

SOVIETAI NEATSILIEKA

Laukiama, kad spaudoje netrukus tilps žinių apie naują sovietų šešių motorų sprausminį bombonešį, kurį esą matę virš Maskvos skraidantį aviacijos žvalgybos pareigūnai.

PRAKTIŠKI MOTYVAI

Ne vien dėl mokslinių išskaičiavimų ar šios srities idealistinio ir gilesnio pažinimo Navy pradėjo atkakliai studijuoti kosminius spindulius. Jeigu būtų įmanoma sulaužyti aukštosios sferos paslaptis, kuriose yra kosminių spindulių tikrieji šaltiniai, tada atominės energijos mokslininkai sugebėtų išvystyti fantastiškus naujus ginklus, žymiai galingesnius savo naikinamąja jėga, negu atominės ar vandenilio bombos. Sprogstamosios jėgos neturėtų jokios ribos. Bet kurią medžiagą būtų galima paversti į energiją.

PAGRINDINIAI “BOSAI” TIE PATYS

Nors Sovietai oficialiai atsisakė nuo Politbiuro, tačiau pagal pačius geriausius Vakarų diplomatų apskaičiavimus Politbiuro senųjų narių rankose tebėra sukaupta visa senoji jėga. Vakarų žvalgyba mano, kad naujajame kompartijos prezidiume ankstyvesnieji Politbiuro nariai sudaro galingą vykdomąjį komitetą. Tai rodą aiškūs ženklai: lapkričio revoliucijos minėjime Maskvoje tebuvę išstatyti tik senųjų narių galvos.

NEPASISEKĘS ATENTATAS

Neperseniai rytų Berlyne tariami elektros laidų tvarkytojai bandė nudėti sovietų ambasadorių rytų Vokietijai W. S. Semionovą. Maža bomba buvusi įšmugeliuota į naujuosius ambasados rūmus ir sprogo 10 minučių prieš Semionovo atvykimą. Ji tesužeidė tik 2 ambasados valdininkus. Spėjama, kad šio atentato rengėjai esą buvę Liaudies Policijos nariai.

MINISTERIS P. ŽADEIKIS REIKALAUJA TARDYTI SOVIETŲ SĄJUNGĄ

š. m. sausio 2 d. Vašingtone išeinąs laikraštis “Times-Herald” politinių žinių skyriuje išspausdino straipsnį:    “Baltietis pasiuntinysreikalauja tardymo dėl raudonųjų agresijos”. Straipsnis parašytas, remiantis minėto laikraščio korespondento pasikalbėjimu su min. P. Žadeikiu.

Lietuvos ministeris Jungtinėse Amerikos Valstybėse P. žadeikis, kuris savo vyriausybės čia yra akredituotas nuo 1935 metų, korespondentui pareiškė, jog jis sveikintų Amerikos delegacijos prie Jungtinių Tautų žygį iškelti tardymą prieš rusų agresiją, kurios rezultate pavergtas jo kraštas ir kitos Baltijos valstybės. Nors tokį tardymą dėl Baltijos valstybių užpuolimo, Sovietų Sąjungai protestuojant, Jungtinės Tautos greičiausiai negalėtų pravesti, bet pats nusistatymas siekti tardymo būtų didelės moralinės vertės visiems suinteresuotiems, o laisvojo pasaulio akyse Rusiją parodytų “kaip valstybę už-puolikę”, pareiškė p. Žadeikis. Anot jo, tardymo reikalavimas prieš sovietinę agresiją dėl Sovietų veto neturėtų būti sustabdytas, bet vėl ir vėl kartojamas.

Laikraščio korespondentas be eilės kitų min. P. Žadeikio pasisakymų paskelbė ir tai, jog JAV Valstybės departamentas tebelaiko Baltijos valstybių reprezentantų pripažinimą ir po sovietinės agresijos, nepaisant raudonųjų protestų.

GRĮŽTA iš JAV KARIUOMENES TARNYBOS

Pfc. Juozas Masaitis baigė savo karinės tarnybos laiką Korėjoje. Per 17 savo garbingos tarnybos mėnesių jis buvo netoli 38 paralelės, Koje saloje ir Pusane. 1953 m. gruodžio 22 d. J. Masaitis išplaukė Amerikos link. Vyksta į Chicagą (2233 W. 23rd PI.) pas tėvus, nes š. m. sausio 31 d. gaus atleidimą iš kariuomenės.

V. P.

INVALIDO LAIŠKAS

Didž. Gerb. Redaktoriau!

Ištisus metus lankydamas mane KARYS, jis suteikė man didelio džiaugsmo ir stiprią moralinę paramą šiose sunkiose tremties dienose. Tas mielas svetys visą laiką buvo laukiamas dideliu nekantrumu. Žinia, kad KARYS įpuolė į finansinius sunkumus, mane prislėgė. Deja, aš nieko negaliu pagelbėti, nes pats esu reikalingas paramos.

Maloniai prašau Redaktorių surasti galimybę, kad galėčiau džiaugtis KARIO draugyste ir 1953 metais. Dar prašyčiau, gal galėtumėt man paaukoti vieną egz. MEDINIS ARKLYS, už ką būčiau labai dėkingas.

Invalidas Pr. Valcukas,
(13b) Memmingen, Reg.
Lager Bl. l-62a, Germany.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGA VYKDO ORGANŲ RINKIMUS

Praeitų metų pavasarį, senosios LŽS valdybos nariams pritariant, LŽS New Yorko skyriaus valdyba (ją sudaro: A. Gražiūnas, Vyt. Gedgaudas, D. Penikas, S. Narkeliūnaitė ir A. Šalčius), pasikvietusi talkon žurnalistus V. Rastenį ir V. Dambravą, ėmėsi iniciatyvos atgaivinti - perorganizuoti Lietuvių Žurnalistų Sąjungą.

Reorganizacinė komisija, priėmusi atitinkamus nuostatus, paskelbė tuos nuostatus atitinkančių narių registraciją ir įvykdė dvejus visuotinius balsavimus, lygiagrečiai tęsiant tolimesnę narių registraciją. Pirmuoju balsavimu nustatyta, kad Sąjungos valdybos būstinė turi būti New Yorke, valdyba renkama iš 5 narių, Garbės Teismo — Los Angeles, renkamas iš 3 narių, Revizijos Komisijos — Chicagoj, renkama iš 3 narių.

Skelbdama antrą balsavimą, reorganizacinė kamisija pasiūlė nominuoti po dvigubą skaičių kandidatų iš žurnalistų tų vietovių, kuriose reziduos renkamieji LžS-gos organai. Įvykdžius šį antrąjį balsavimą ir individualiai atsiklausus kiekvieno kandidato sutikimo (kai kuriems atsisakius, jų vietą užėmė kiti), galutinai nustatyta į L. ž. S-gos organus tokia kandidatų eilė:

Į LŽS Valdybą:Vytautas Gedgaudas, Albinas Gražiūnas, Aleksandras Merkelis, Saliomėja Nar-keliūnaitė, Pranas Naujokaitis, Domas Penikas, Juozas Petrėnas, Vincas Rastenis, Algimantas Šalčius, Tomas Žiūraitis (viso 10, renkami 5).

Į Garbės Teismą:Vladas Bakūnas, Mykolas Biržiška, Antanas Skirius, Miltonas Starkus, Vincas Trumpa, Juozas Vitėnas (viso 6, renkami 3).

Į Revizijos Komisiją:   BroniusDirmeikis, Gediminas Galva, Vytautas Kasniūnas, Juozas Prunskis, Kazys Sruoga, Albinas Valentinas (viso 6, renk. 3).

Ligi šiol įsiregistravo apie 150 laisvajame pasaulyje gyvenančių lietuvių žurnalistų, kuriems sausio pradžioje išsiuntinėta balsavimo taisyklės ir kandidatų sąrašai. Balsavimo laiškai siunčiami iki 1953 m. vasario 1 d. Rinkimų Komisijai, į kurią yra paskirti: Antanas Sodaitis — pirmininkas, Antanas Mažiulis — vicepirmininkas ir Kęstutis Čerkeliūnas — sekretorius. Rinkimų Komisijos adresas šis: Mr. A. Sodaitis — LŽS, 57-56 63rd St„ Maspeth, N. Y.

Rinkimuose dalyvauja tik įsiregistravusieji žurnalistai. Įsiregistruoti dar galima suspėti iki 1953 m. vasario 1 d., t. y. iki balsavimo pabaigos, rašant reorganizacijos komisijos sekretoriui šiuo adresu: Mr. A. Šalčius, 741 McDonough St., Brooklyn, N. Y.

Beje, balsų skaičiavimo posėdis įvyks ne vėliau kaip vasario 12 d. Rinkimų Komisijos numatytoj patalpoj, stebint žurnalistams ir reorganizacinei komisijai.