NAUJOS KNYGOS

PETRAS ŠIRVOKAS ŽEMĖJE, PRAGARE IR DANGUJE

Perskaitęs praeitais metais rudenop pasirodžiusią Juozo Švaisto knygą “Petras Širvokas”, taip ir nori kartu su autoriumi sušukti: “Et, kas dabar per laikai... Pradingo ir laumės su launinyčiom, ir velniai su raganom, ir milžinai su nykštukais, ir užburtos karalaitės ant stiklinio kalno ..Ir tikrai. Ot, anais laikais, kai gyveno Petras Širvokas, tegul tai buvo sunkios baudžiavos laikai, kada paprastą žmogų dvarininkas ir užplakti, ir parduoti, ir ant šuns išmainyti, ir carui į rekrutus atiduoti galėjo, — tai bent buvo laikai. Petras Širvokas anuos laikus gerai pažįsta: jis ir pas poną tarnavo, ir lupti gavo, ir caro kariuomenėje 25 metus atitaranvo. Užtat koks iš jo smarkus vyras pasidarė: begalės nuotykių patyrė ne tik žemėje, bet ir pragare ir danguje buvo. Gi ta jo galia atsirado tik po to, kai, grįžtant iš caro tarnybos, sutiktą savo mirtį prigavo ir į medyje išgręžtą skylę užkalė.

Kokių šiurpių nuotykių patyrė Petras Širvokas, čia neatpasakosi, nes ir vietos stoka to neleidžia. Kiekvienas tai patirs perskaitęs knygą:

Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS. Nuotykių nuotykiai žemėje, pragare ir danguje. Trijų dalių senų ir senesniųjų laikų vaizdas, parašytas lietuvių pasakų motyvais. Išleido Chicagos Lietuvių Kultūros Draugija 1952 metais. Viršelį piešė Mikas Šileikis. Spaudė NAUJIENOS. 230 pusl., kaina $2.75.

Šią knygą galima pavadinti pasakiškų nuotykių romanu, nes čia autoriaus patiektas vientisas, suteikiant atskiroms įvairiausioms pasakoms tą patį vyriausią veikiantį asmenį Petrą Širvoką, kūrinys, kuris tokio pobūdžio lietuvių literaturoje yra bene pats pirmasis. Norėčiau pasakyti, kad tai nuostabiai puikus kūrinys, kuris skaitytinas visiems, ir jaunimui ir suaugusiems. Dėl ypatingai turtingos kalbos — žodingumo ir lengvo stiliaus bei kompozicijos laikytinas grožinės literatūros šedevru. Stebėtina, kad literatūros kritikai dar nėra į ją atkreipę reikiamo dėmesio.

Čia malonu šią knygą, nors ir trumpokai, paminėti dėl to, kad jos autorius yra Lietuvos kariuomenės pulkininkas Juozas Balčiūnas, kuris kaip rašytojas žinomas Švaisto pseudonimu. Jis Lietuvoje ilgą laiką buvo KARIO redaktoriumi, o paskutiniu metu Kariuomenės Štabo Švietimo Skyriaus viršininku. KARIO skaitytojams rekomenduojama susipažinti su šiuo kariškio literato kūriniu.

* * *

Fulton J. Sheen SŪNUS PALAIDŪNAS. Studija apie Vakarų civilizacijos krizę. Vertė kun. Juozas A. Karalius. Išleido LKSD Knygos Klubas Chicagoje 1952 m. Spaudė “Draugo” spaustuvė. 174 pusl., kaina 2 dol. Gaunama pas platintojus ir leidykloje: “Draugas”, 2334 So. Oakley Ave., Chicago, Ill.

GABIJA Nr. 3, neperiodinis literatūros žurnalas. Redaguoja Step. Zobarskas, leidžia “Spaudos Centras Amerikoje”. Atskiro numerio kaina 1 dol. Adresas: 335 Union Avė., Brooklyn 11, N. L.

Šiame numeryje rašo: V. Ramonas — Miglotas rytas (novelė), Mykolas Aug. Buonarroti — Naktis (eilės), Juozas Krūminas — Lyriniai užrašai (eilės), Ant. Škėma — Nostalgija, Graž. Tulauskaitė — eilėraščiai, Aloyzas Baronas — Lyguma (novelė), Petras Babickas — Kaboklas (eilės), Jonas Rūtenis—    susimąstymas (eilės), Liudas Dovydėnas — Klementas Ripkus (novelė), Kleopas Jurgelionis — eilėraščiai, Ant. Gustaitis — humoristiniai eilėraščiai, Jonas Brazaitis — Veidai ir vardai, Faustas Kirša — Giesmės apie kapus (eil.), J. Stebeikis — Seksapilis, pagonybė ir balanos gadynė, Ben. Babrauskas — Naujas lapas, Vincas Maciūnas — Rašytojai apie kalbą. Viso 84 psl.

LIETUVA, Politikos Žurnalas. 1952 m. Spalio-gruodžio mėn. Nr. 2. Leidžia Lietuvos Laisvės Komitetas, bendradarbiaujant su Europos Laisvės Komitetu (ryšininkas V. Rastenis). Redaguoja Kolegija: Juozas Audėnas, dr. Bronius Nemickas, Vytautas Vaitiekūnas. 122 puslapių, kaina 50 centų.

Pagrindinių straipsnių skyriuje rašo: J. Kaminskas — Laisvinimo organizacijos klausimu, J. Girnius

—    Mūsų tautinių uždavinių akivaizdoje, prof. Č.Butkys — Busimieji civiliniai įstatymai, dr. D.Krivickas — Genocidas ir genocido-konvencija, V. Rastenis — Nuosavybės teisių atstatymas, J. Lanskoronskis — Taikos ir karo prielaidos, J. Puzinas — Proistorė apie lietuvių protėvynę. Toliau eina apžvalgos, dokumentacijos ir knygų skyriai. Medžiagos gausu, ir ji įdomi.    (dp)

REIKŠMINGA SENATORIAUS NUOMONĖ

Pasikalbėjime su žurnalistu senatorius Saltonstall (Mass.), būsimasis Senato Ginkluotų Pajėgų Komiteto pirmininkas, tarp kitko pareiškė:

“Aš visuomet buvau nuomonės, kad senatoriuaus Lodge įstatymo projektas sudaryti gerus karinius dalinius iš rūpestingai atrinktų kitų kraštų piliečių yra vertingas. Tik klausimas, kaip greitai reikėtų juos sukurti ir kiek tam specialiam tikslui reikėtų lėšų. Tai turėtų būti labai rūpestingai apgalvota”.