LIETUVOS GENOCIDO PARODA

Jau dešimt metų, kai Lietuva teriojama žiaurių okupantų, o pati lietuvių tauta planingai naikinama.

Pasaulyje išblaškyti lietuviai negali būti abejingi partizanų vedamai kovai dėl Lietuvos laisvės, todėl visomis priemonėmis turi drauge su jais kovoti žūtbūtinę kovą.

Viena kovos priemonių yra tikslus bolševikų-komunistų kėslų ir jų genocido metodų pavergtuose kraštuose iškėlimas.

Šia kryptimi tarp kitko ir dirba Lietuvos Antinacinės Rezistencijos buvę politiniai kaliniai.

Prie LAR b PK Sąjungos veikiantis Lietuvos Tautinės Martirologijos skyrius, vadovaujamas Jono Rimašausko, buvusio bolševikų ir nacių kalinio, per eilę metų rinko dokumentinę medžiagą ne tik apie mūsų tautos aukas nacių okupacijos metais, bet ir apie raudonųjų mūsų tautai daromas skriaudas.

Šiandien tos medžiagos yra kiek surinkta, kad yra galima suruošti Lietuvos Genocido parodą ir tuo būdu Amerikos ir kitų kraštų žmonėms parodyti begėdišką bolševikų nusikaltimą prieš visą žmoniją.

Visa surinktoji medžiaga jau atatinkamai sugrupuota ir pilnai paruošta parodai. Iš viso yra 250 pavienių skydų, 21x34 colių dydžio.

Medžiaga suskirstyta į šešis skyrius.

Pirmasis skyrius yra lyg ir įvadas į visą parodą: jame parodomi lietuvių tautos laimėjimai Lietuvos nepriklausomybės metais.

Antrajame skyriuje vaizduojama pirmoji bolševikų okupacija Lietuvoje (1940-1941 metais).

Tretysis skyrius pavaizduoja nacių okupaciją, o ketvirtajame skyriuje sutelkta gausi medžiaga iš antrosios bolševikų okupacijos Lietuvoje iki 1950 metų. čia atvaizduota mūsų tautos kova su žiauriaisiais pavergėjais.

Penktajame skyriuje telpa mūsų diplomatinės kovos dokumentai, o šeštajame skyriuje dokumentais parodyta bolševikų-komunistų žudančioji ranka Vakarų pasaulyje.

Visa medžiaga paruošta trijuose egzemplioriuose, todėl galima parodyti trijose vietose iš karto.

Yra užsimojimas tą parodą surengti visuose didesniuose Amerikos ir viso pasaulio miestuose.

Toji paroda yra naujas veiksnys ne tik Lietuvos laisvinimo akcijoje, bet drauge ir viena priemonių kovai su bolševikų-komunistų propaganda Vakarų pasaulyje. Todėl, rengiant tą parodą paskirose kolonijose, reiktų sueiti į sąryšį su kitų tautų atstovais, ypač tų kraštų, kurie šiandieną randasi raudonojo despoto nelaisvėje.

Visais parodos rengimo reikalais reikia kreiptis į tos parodos vyriausią vykdytoją, kurio adresas yra sekantis:    Jonas Rima

šauskas, 1847 E. 86th St., Cleveland 6, Ohio.

Medžiaga surinkta ir paruošta, o jos panaudojimas atiduodamas į visuomenės rankas.

Lietuvos Antinacinės Rezistencijos buvusių politinių kalinių Sąjungos Valdyba.