Karinės žinios

Galimi pasikeitimai

Šiuo metu svarstoma Tol. Rytų karinės vadovybės problema gali būti išspręsta taip: gen. MacArthuras grįžtų į Vašingtoną, Jungtinio štabo viršininku, o pakeistų jį gen. Omar Bradley.

Naujas lėktuvnešis

1951 m. pradžioje būsiąs pradėtas statyti naujas superlėktuvnešis, šiek tiek didesnis, negu 45.-000 to Midway. Nuo jo denio atomines bombas nešą sprausminiai bombonešiai galės nuskristi apie 1.500 mylių ir grįžti atgal į lėktuvnešį.

Svarbus dalinių judėjimas

Jugoslavija prie Bulgarijos pasienio siunčia ne tik savo geriausius, kautynėse išbandytus vienetus, bet ir Tito asmeninės apsaugos vyrus. Apgultame krašte toks dalinių judėjimas yra normalus reiškinys, tačiau gerai informuoti sluoksniai tvirtina, kad Tito šią žiemą tikrai laukiąs bulgarų įsiveržimo. Bulgarai esą geriausiai ginkluoti iš visų satelitų. Amerikos žvalgyba tiki, kad Tito baimė gali būti visiškai pagrįsta.

Rems Turkiją, Graikiją,Ispaniją

Tikriesiems Amerikos sąjungininkams bus padidintas ir pagreitintas ginklų siuntimas. Atėnai ir Ankara įtikino Vašingtoną, kad, susidūrimo atveju, jie kietai kovosią, ir yra tikra, kad gaus papildomos paramos. Planuojama naujų ginklų siuntimas ir į Lotynų Ameriką. Karių tarpe auga sentimentai Ispanijos atžvilgiu. Į šį strateginiai svarbų kraštą patariama siųsti ginklų ir įsirengti atramos taškus.

Stiprins Vakarų gynybą

Amerika, nežiūrėdama įvykių eigos Tol. Rytuose, dės visas pastangas, kad kuo greičiausiai apginkluotų V. Europą. Paskubomis planuojama perkelti dar daugiauJAV divizijų į Europą. Vyriausybė ir Jungtinio štabo V-kai yra įsitikinę, kad atitinkamas V. Europos apginklavimas, nesiskaitant su jokiomis išlaidomis, yra tiek svarbus bendrai gynybai ir karinei sąjungai, kad, jam nepasisekus, Amerika turėtų užsidaryti pati viena savo kiaute.

Aviacija, šarvuočiai ir kt.

Consolidated Vultee B-vės sunkusis bombonešis B-36, dėl kurio buvę daug ginčų, dabar yra papildomas kitu sunkiu bombonešiu, tik žymiai greitesniu ir galingesniu. Naujasis oro milžinas būsiąs arba B-36F, pagerinta B-36 laida, su atgal atsuktais sparnais ir turbo-propeleriniais varikliais, arba aštuonių sprausminių variklių B-52. šis sprendimas būsiąs netrukus paskelbtas.

Sprausminių variklių jėga varomi nauji selikopteriai (autoži-rai) yra pakelėje į karines jėgas. Jie, pvz. galėsią pakelti net tankus per minų laukus...

Naujai bandomi revoliucionieriški auto varikliai, per kelis metus galį visiškai pakeisti tankų planavimą ir šarvuočių kovos metodus.

Naujausiuose bandymuose pasiekta, kad rekognoskavimo vaizdai buvę perduoti žemėn iš aukštai skrendančių raketų, televizijos pagalba.

Karo laivynas

Douglas B-vės ištobulintas vikrus, atomines bombas galįs nešti lėktuvas, veikdamas nuo lėktuvnešių ir galįs pasiekti ligi 1,800 km priešo gilumą, būsiąs tarnyboje 1953 m.

Laivyno vadovybė stengiasi, pritaikinti trumpų atstumų magnetinius detektorius saviems helikopteriams, povandeninių laivų naikintojams, kurie juos galį lengviau surasti, kybodami vos virš vandens paviršiaus.

Korėjos vandenyse surastos rusų gamintos minos buvo užtaisytos RDX sprogstamąja medžiaga, kuri 50% galingesnė už TNT. RDX masinės gamybos paslaptys buvę išvogtos raudonųjų šnipų tinklo Amerikoje ir Kanadoje...

Stiprins JAV vidaus frontą

Aukštieji kariai nori, kad Amerika per 30 dienų turėtų kautynėms parengtas bent 25 divizijas. Tai reikštų: 1) galingesnes apsaugos ir rezervo divizijas, pasirengusias kautynėms, ir 2) vyrai, atlikę visuotinę (privalomą) kauro prievolę, liktų pirmos eilės atsargoje, mažiausiai 5 metus.

Priims privalomos karo tarnybos įstatymą

Kai kurie ženklai rodo, kad 82-sis Kongresas žiūrės palankiai į privalomos karo tarnybos įstatymą, čia trumpai vadinamą UMT (Universal Military Training). Kai kurie Kongreso atstovai, šiam įstatymui buvę priešingi ir net balsavę prieš jo projektą, pradeda keisti savo pažiūras. Priežastis — spaudimas rezervistų ir Tautinės Apsaugos (National Guard) vyrų šeimų, kurių dalis, jau yra tarnavę užjūriuose, vėl pašaukti į Korėjos karo lauką.    (“Newsweek”)