Karys 1 1950m. Turinys, metrika

KARYS

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ ŽURNALAS

TURINYS

LIETUVOS VYRAI, TĖVYNĖJE IR PASAULYJE!

Prieš lapkričio 23-ją

ISTORINĖ LIETUVA IR JOS KARIAI

Kariuomenės kūrimasis ir ir Nepriklausomybės kovos

Nebeužtvenksi upės bėgimo

LIETUVOS KARYS

PRIEŠ TRISDEŠIMT METŲ

Laisvės šauklys

Jie pereina istorijon

Lietuvos kariuomenes išformavimo dešimtmečio proga

Lemiamieji metai

KARIUI — tremtiniui

GEN. MacARTHUR - JAV PROKONSULIS PACIFIKE

LIETUVOS MIŠKŲ BROLIAI - MŪSŲ PARTIZANAI

Laisvųjų Armija

Teisingi JAV senatorių balsai

LIETUVIO KARIO LAIŠKAS IŠ JAPONIJOS

Žuvusiems ginklo draugams

ŽYGIS

JAV VĖLIAVOS TARNYBOJE

MAJORĄ TOMKŲ PRISIMINUS

Negęstanti žvakelė

PULKININKĄ DR. J. ÜSĄ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

„PAX SOVIETICA”

KLAUSYKITĖS, KŪDIKĖLIAI

Nedaugel mūsų

Batai

Jau anuomet laukė amerikiečių

KULTŪRINĖS NAUJIENOS

KODĖL RUSIJA NEDRĮSTA PRADĖTI KARO?

Karinės žinios

SLAPTOJI SOVIETŲ ŽVALGYBA

Buv. karių organizacijos Amerikoje

Kuprinės pabiros

Fotografinė PDF kopija: 

 

Redaguoja ir leidžia:

Kpt. Simas Urbonas, St. Butkus ir Aug. Astrauskas.

Vyr. redaktorius KPT. SIMAS URBONAS

1950 m. lapkričio 23 d.

ŠIO NUMERIO KAINA — 50 CT.

 

VIRŠELYJE: 1 psL — Lietuvos Karo Mokykla Tautos Šventės iškilmėse, Pr. Gaižučio nuotrauka; 4 psl. — V. K. Jonyno iliustracija iš “Lokio”. Vinjetės: P. Osmolskio.

 

Spaudė Lietuvių Universalinio Biuro, Inc., “Amerikos” spaustuve,. 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

KAS ĮDOMESNIO KITAME KARIO NUMERYJE?

—    Lietuvos vardas rusų-britų pokalbiuose, II-jo Pasaulinio karo akivaizdoje.

—    JAV karinė politika 1951 m.

—    Pasikalbėjimai su partizanu iš Lietuvos.

—    Vienas mėnuo bešališko stebėtojo įspūdžių ir pergyvenimu iš vokiečiu žygio į Rytus 1941 m.

—    žvalgybos karininkas pasakoja...

—    Netikėtas lietuvio karininko susitikimas su sovietų kapitonu (su kuriuo jam teko būti viename pulke, 29 teritoriniam šaulių korpe, pirmosios sovietų okupacijos metu) vienoje grįžtančių rusų belaisvių pereinamojoj stovykloje Vokietijoje.

—    Visuomeninėmis, kultūrinėmis temomis.

—    Beletristika, eilėraščiai, atsiminimai.

—    Gausu iliustracijų ir daug kita.

 

Malonūs mūsų bendradarbiai ir skaitytojai!


Tarp kitų rašinių ir straipsnių, tuojau pat siųskite suglaustus originalesnių Lapkričio 23-ios minėjimų aprašymus ir foto nuotraukas (blizgančiam popieriuje). Atsiprašome, kad ne visų ar kiek sutrumpinti rašiniai tilpo šiame nr-yje. Sunaudosime ateityje.

Rankraščius galima siųsti rašytus ir ne mašinėle, tik kad būtų aiškūs, ir vienoje lapo pusėje.

Atsiprašome mūsų skaitytojus, kad nelengvos redakcijos darbo sąlygos gal nepakankamai gerai leido šį nr. apipavidalinti bei iškoreguoti.


PADĖKA

Lietuvių Universalinio Biuro, Ine., vadovybei ir visiems maloniems, rūpestingiems spaustuvės bendradarbiams, tikrai nuoširdžiai ir rūpestingai padėjusiems šį 1-jį KARIO nr. išspausdinti, labai nuoširdžiai dėkojame.

Taip pat nuoširdus vyr. redaktoriaus ačiū senam Great Neck’o gyventojui Jonui Blažoniui, snj., sudariusiam sąlygas veikti.

“Kario” redakcija.

 

Pasaulio Lietuvių Karių Žurnalas

KARYS

yra artimas ir mielas bičiulis kiekvienam lietuviui, ginklu, darbu ar plunksna kovojančiam dėl laisvos, demokratinės Lietuvos atstatymo. Senimas ir jaunimas, tremtiniai ir čia jau seniai įsikūrusieji mūsų broliai lietuviai — jame visuomet ras sau tinkamos medžiagos, žinių ir vaizdų, bylojančių apie senosios Lietuvos praeitį, apie baisią mūsų Tėvynės dabartį ir apie tą kovą, kuri be jokios atodairos mūsų visų turi būti be perstogės tęsiama Tėvynės ir tautos ateičiai. Pagal išgales — visi į talką tremtyje atgijusiam KARIUI. Nelaukime pakvietimo ar prašymo! Šiandien visi esame Lietuvos laisvės kariai!

Kitas KARIO nr. išeis Naujiesiems Metams. 1 ir 2 nr. nr. kaina—po 50 ct. Visi, norintieji šiuos nr. nr. įsigyti, rašo redakcijai, pasiųsdami $1 (galima ir pašto ženklais). 2-me nr. bus paskelbta, kaip dažnai KARYS eis 1951 m., ir kokia bus jo prenumerata.

Redakcijos ir adm. adresas:


KARYS

156 Steamboat Rd.    Great Neck, L. I. N. Y.

Lietuviai biznieriai skelbiasi KARYJE, kuris pasiekia visus pasaulio kontinentus!

KUR KAS EINA, KĄ KAS DARO — VIEN TIK: KARYS! KARĮ, KARIO!