LIETUVIO KARIO LAIŠKAS IŠ JAPONIJOS

Petys į petį su JAV ir P. Korėjos vyrais. — “Lėkte lėkčiau į frontą”.... “Šiaip—viskas tvarkoj...”

Žūtbūtinėje pasaulio kovoje prieš komunizmą, po žydriąja Jungtiniu Tautų ir žvaigždėtąja JAV vėliavomis, šiandien dalyvaujanemaža ir lietuvių vyrų. Tai senieji šios šalies ateiviai, o taip pat ir naujai JAV armijon stoją bei pašauktieji lietuviai tremtiniai.

Baisusis epochinis visų dar laisvųjų pasaulio tautų hamletinis

Lietuvis serž. V. Z. Korėjos fronto užnugaryje — Japonijoj, su amerikiečių ir pietų korėjiečių ginklo draugais (stovi be šalmo).

šūkis — būti ar nebūti — šiandien neįkainuojama ginklo ir kraujo draugyste suriša tūkstančius ir milijonus įvairių rasių, religijų bei tautybių karo vyrų.

Štai trumpas mūsų tautiečio, seržanto Algio Z., laiškelis iš pilkos kareiviškosios kasdienybės tolimojoj Japonijoj, Korėjos fronto užnugarėje. Jis rašo savo kolegai V. Brooklyne:

“Mielas Juozai,

Gavau Tavo laišką. Labai dėkui. Kaip matai, aš dar vis saugioj vietoje... Dirbu labai sunkiai — apmokau korėjiečius. Aš manau gali įsivaizduoti, koks tai yra darbas, nesuprantant vienas kito kalbos... Jei galėčiau— lėkte lėkčiau į frontą...

Šiaip viskas tvarkoje. Japonija man patinka. Tik gaila, kad nėra laisvo laiko pasišvaistyti. Deja, ir pinigų mums čia daug neduoda...

Gyvename palapinėse, nors ruduo jau įpusėjo (1950 m. spalio 23 d. RED.)... Linkėjimų visiems! Lik sveikas ir “drūtas" !

Tavo ALGIS.”

Ištvermės, brangus ginklo broli! Lai Dievas ir kario laimė tau padeda šiame kryžiaus žygyje prieš raudonąją šėtono karaliją. Mes su tavim!    A. G.