JAV VĖLIAVOS TARNYBOJE

Lapkričio 23-sios minėjimas pas mūsų kuopų vyrus Vokietijoje: kalba J. E. vysk. V. Brizgys. Šalia—minėjimo prezidiumas ir garbės sargyba prie kuopos vėliavos.

Fizinėms II-jo Pasaulinio karo ugnims užgesus, į vakarinės Vokietijos zonas likimo atblokšti Lietuvos vyrai, visokių “skryningų" persekiojami, retkarčiais ir apžlibusiu saviškių pakaltinami, vis dėlto buvo įvertinti okupacinės JAV armijos vadovybės ir neilgai trukus pradėjo telktis po baltažvaigžde Amerikos vėliava. Dar ir šiandien Vokietijos kareivinių aikštėse žygiuoja keliolika mūsų veteranų kuopų, kaip tautiniai pagalbiniai JAV armijoje daliniai.

-           -
Šių dalinių organizavimas amerikiečių zonoje prasidėjo 1946 m. vėlų rudenį, o 1948 m. vasarą panašūs daliniai buvo pradėti organizuoti ir britų zonoje.

Mūsų vadovaujančių organų įtaka į šių dalinių formavimą, žinoma, liko be efekto, tačiau bendram reikalui buvo daroma visa, kas įmanoma. Buvo suorganizuotas Apsaugos Sektorius, kurio pradžia laikoma 1945 m. birželio 1 d., kada gen. Plechavičius mūsų vadovaujančių organų buvo paskirtas Kar. Sektoriaus vadu. Sektoriaus štabas darbą pradėjo 1945 m. spalio 1 d. Iki 1946 m. pabaigos Sektoriaus darbas buvo daugiausia nukreiptas į mūsų vyrų išlaisvinimą iš vakariečių belaisvės. Didžiąja dalimi šį darbą atliko pats gen. Plechavičius. Jo pastangomis buvo išlaisvinta daug mūsiškių vyrų.

Vėliau, susidarius palankesnėms sąlygoms, Sektoriaus darbo sritis ir organizacija labiau išryškėjo. 1948 m. birželio 15 d. VLIKo patvirtintu Apsaugos sektoriaus statutu galutinai nustatyta Sektoriaus organizacija ir uždaviniai. Darbo sritis nesiribojo vien tautiniais daliniais, bet taip pat ir mūsų tremtinių Stovyklų bendruomenės apsauga bei evakuacija galimo karo pavojaus atveju.

Po 1948 m. rugpjūčio 20 d. Apsaugos Sektoriui buvo atsiųstas jau patvirtintas Tautinių Dalinių statutas, kuris tų pat metų rugpjūčio 27 d. buvo išsiuntinėtas dalinių vadams ir ryšio karininkams vadovautis, šio statuto 2 str. buvo pasakyta, kad “Taut, dalinių komplektavimas ir priežiūra yra Aps. Sektoriaus žinioje. Taut. Dalinių priežiūros sąvokoje reikia suprasti visus reikalus, kurie rišasi su LTB gyvenimu ir lietuvių tautos laisvės siekimais. Čia įeina vien tik tautinio solidarumo, susidrausminimoir gero lietuvių vardo išlaikymo reikalai, o taip pat švietimo, kultūros bei propagandos klausimai. Jokių klausimų, kurie rišasi su Tautinių Dalinių tarnyba, Apsaugos Sektorius nesprendžia. Tai yra grynai okupacinių armijų karinis reikalas. Gi visos šios organizacinės priemonės iš LTB pusės — yra tik lietuvių tremtinių pastangos ir bendra talka, kad mūsų T. D. kuo garbingiau, racionaliau padėtų JAV okupacinėms jėgos Europoje.

žuvusiojo tarnybos pareigas einant kuopos vyro paskutinis atsisveikinimas Vokietijos žemėje


Lietuvių ir amerikiečių karininkai prie bendro alučio

 

Šiandien tenka konstatuoti, kad šie mūsų lietuvių tautai turi gana svarbios, teigiamos reikšmės. žmonių verbavimas, komplektavimas, tinkamas vadų parinkimas, kultūriniai ir bendruomeniški dalinių reikalai — yra sritys, kur mūsieji organai galėjo ir gali pasireikšti.

Būdinga sargybų - darbo dalinių žymė yra ta, kad jie yra amerikiečių ar britų kariuomenių pagelbiniai vienetai, sudaryti individualiu savanoriškumo principu. Mes juos vadiname tautiniais daliniais dėl to, kad juos sudaro mūsų tautos sūnūs, kad jiems vadovauja savi patyrę karininkai, kad jie yra įpareigoti, savo uždavinius vykdydami, garbingai atstovauti lietuvių tautą ir ištikimai pildyti visas jiems pavestas alijantų karinės vadovybės pareigas.

Glaudesniam kontaktui su mūsų vyrais palaikyti, buvo organizuotas dalinių lankymas. Sargybų ir darbo kuopų Sekcijos vadovas ir kiti Sekcijos pareigūnai jau 1947 m. pradžioje pradėjo lankytis Mokymo Centre. Jie taip pat nuvykdavo dalyvauti ir į kuopų mokymo pabaigtuvių iškilmes, kurių metu būdavo kuopoms įteikiamos mūsų tremtinių stovyklų paaukotos vėliavos, o kuopos specialiais aktais būdavo pavadinamos tautiniais lietuvių karžygių vardais. Tokių iškilmių progomis mūsų atstovai asmeniškai susitikdavo su aukštesniaisiais JAV armijos vadais ir patirdavo jų nuomonę apie mūsų dalinius. Reikia pasakyti, kad jų atsiliepimai būdavo puikūs. Už šią gražią rekomendaciją — garbė mūsų vyrams, garbė jų dalinių vadams — lietuviams karininkams.

Per eilę metų buvo suorganizuota visa eilė Tautinių Dalinių Vadų ir Ryšio Karininkų suvažiavimų. 1948 m. liepos 19-20 d.d. Kaefertalyje įvyko visų trijų Pabaltijo tautų (lietuvių, latvių, estų) Ryšio Karininkų ir Dalinių vadų suvažiavimas.

Jau nekalbant apie Dalinių vyrų žymią ekonominę pagalbą savo šeimų bei artimųjų DP stovyklose pusbadžiai gyvenantiems nariams, mūsų kuopų vyrai yra suaukoję ne vieną tūkstantį markių mūsų vadovaujančių veiksnių dispozicijon, Lietuvos išlaisvinimo kovai tęsti. Nė kiek neabejojama, kad jie ir dabar laisvu noru ir pakilusia nuotaika, nors kukliai parems ir JungtinėseAmerikos Valstybėse atgijusį mūsiškį senąjį, visame pasaulyje išblaškytų, Tėvynėje ir Sibire kenčiančių ir žūstančių visų lietuvių karių karį — “KARĮ”.

A. G.