Spalio 12 d. žuvę partizanai

Kęstučio apygardos partizanai - broliai Kybartai ir Kmitos.

Iš kairės: Andrius Kmita-Aušra, Jonas Bartkus-Jonyla, Ignas Kybartas, Eugenijus Kybartas-Vasaris ir Edmundas Kmita-Evaldas.
(L Laurinsko asmeninė kolekcija)

Bartkus Jonas-Jonyla gimė 1923 m. birželio 23 d. Raseinių apskrities Kražių valsčiaus Vaišviliškių kaime. Nuo 1947 m. - Kęstučio apygardos Raudgirio partizanų būrio ryšininkas ir rėmėjas, nuo 1949 m. sausio - aktyvus partizanas. Priklausė Audros būriui. Žuvo išduotas 1953 m. spalio 12 d. Kelmės rajono Gedminiuose, Kražių apyl., K. Peleckio sodyboje - KGB agentai Zita ir Gluosnis bandė partizanus užmigdyti apnuodytomis "vaišėmis”; partizanams atsisakius valgyti, pasaloje buvę enkavedistai juos nušovė. Kartu žuvo būrio vadas Andrius Kmita.

Kmita Andrius-Aušra gimė 1917 m. Tauragės apskrities Skaudvilės valsčiaus Butvilų kaime. Nuo 1944 m. - Raudgirio būrio partizanas, vėliau Kęstučio apygardos Audros būrio vadas. Žuvo išduotas 1953 m. spalio 12 d. Kelmės rajono Gedminių kaime kartu su bendražygiu J. Bartkumi-Jonyla. Spėjama, kad palaikai ilsisi masiniame kape Skaudvilėje. 

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Kubelskas Andrius - Aras iš Palnyčios k. Sangrūdos vlsč. 1909-1946.10.12. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanas, žuvęs Santakos k. pas Citavičių. Partizanuose nuo 1944 m.

Miliauskas Ciprijonas - Sopranas iš Palnyčios k. Sangrūdos vlsč. 1923-1946.10.12. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Žuvo Santakos k. pas Citavičių. Kartu žuvo V. Valenta-Dobilas.

Okas Albinas, Prano s., iš Vaitkabalių k. Gražiškių vlsč. 1929-1947.10.12. Vytauto rinktinė. Partizanuose nuo 1946.04. Žuvęs.

Valenta Vitalius - Dobilas, Amerikonas iš Sangrūdos vlsč. Zovodos k. 1925-1946.10.12. Žuvo Santakos k. pas Citavičių. Partizanavo ir Suvalkų trikampyje.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Petras Laučius-Pumputis, Pandėlio vls., Valiuliškio k. Ž.1951 10 12.

Stasys Liaudanskas-Virgutis, Rokiškio m. Ž.1951 10 12.

Bronius Mikonis-Cvinglys, Vabalninko vls., Buožių k., Siaubo b. Ž.1951 10 12.

Romas Petronis-Siaubas, Sierakausko b. Ž.1951 10 12.

Linas Pivoravičius-Kanapė, Pandėlio vls., Einorių k. 1951 10 12.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Grenda Stasys, Stasio, sl. Smarkuolis, g. 1921 Klūsų k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 09 - DKR, A rinktinės 2-o bataliono 2-os (Perkūno) kuopos, 6-o bataliono Vaidoto būrio partizanas. Žuvo 1949 10 12 Karmėlavos vlsč.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

Foto: Žemaičių apygardos vado susitikimas su Raudgirio (Kelmės r.) partizanais

(Kęstučio apygarda, Birutės rinktinė): Ignas Kybartas, ž.1956 m., Jonas Bartkus-Vėjelis, ž.1953 10 12, Edmundas Kmita-Evaldas, ž.1961 m., Kęstučio apygardos vadas Labanauskas-Justas (išdavikas), Vladas Montvydas-Žemaitis, ž.1953 08 23, Bronius Alūza-Bedalis, ž.1953 08 23, Andrius Kmita-Aidas, ž.1953 10 12, Vytautas Kybartas-Budrys (?). Apie 1953 m.

https://partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas-31-t-2002/3826-zemaiciu-priesaika-partizanu-vadas-vladas-montvydas-zemaitis-ir-jo-kariai