Liepos 15-16 d. žuvę partizanai

Memorialas šioje vietoje buvusiose žvyrduobėse užkastiems 1944–1956 m. Biržų apylinkėse žuvusiems Dariaus ir Girėno bei Biržų rinktinių (vėliau Algimanto apygardos ir Vyčio apygardos Pilėnų tėvūnijos) partizanams, taip pat Biržų apskrities ir valsčiaus NKVD–MVD–MGB skyriuje bei poskyriuose nužudytiems suimtiems partizanų ryšininkams ir rėmėjams, civiliams gyventojams atminti. Biržų r. Biržų m. Švyturio g. Atidengtas 1992 m. rugpjūčio 9 d. Fotogr. V. Striužas, 2004

- Prieš 65 metus, 1956 m. liepos 15 d., Rokiškio (dabar – Biržų) r. Runikių k. žuvo paskutiniai Algimanto apygardos partizanai Mykolas Suveizdis-Budrys ir Edvardas Žilinskas-Vanagas.

 Žuvusiųjų palaikai, kaip teigiama, užkasti Biržų m. milicijos kieme.

http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2011/20110708_pries55.pdf

SAUKAS Albertas - Merkys. Kovojo Kraujelio būryje. Žuvo 1950 07 15. Kūnas buvo išniekintas Radviliškyje.

ŠUKYS Antanas, g. 1925 Aušrinėje, Šiluvos v. Žuvo 1950 07 15 Tyruliuose.

ŠUKYS Jonas (Antano brolis), g. 1928 Aušrinėje, Šiluvos v., ūkininkų šeimoje. Žuvo 1950 07 15 kartu su broliu.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Juodis Algirdas - Merkys, Vermachtas iš Klebiškiu k. Prienų raj. 1924 - 1947 07 15. Žuvo Ašmintos k. prie Pakuonio.

Kasperavičius Vytautas - Mokytojas. ? - 1945 07 15. Žalgirio rinkt.

Overa Motiejus, Jono s. - Žaibas iš Daukšių k. Gudelių vlsč. 1919 - 1945 07 15. Žuvo Žuvinte. Daukšių būrio partizanas.

Pūkas Juozas, Juozo s. - Griausmas iš Daukšių k. 1921 - 1945 07 15. Žuvo Buktos pelkėse. K. Degučio būrio partizanas

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Gudaitis Jonas iš Altoniškių k. Zapyškio vlsč. 1947.07.15 stribų sušaudytas Paulausko sodyboje kartu su Paulausko šeima. Žalgirio rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

SARGŪNAS ALFONSAS, g. 1920 m. Žiogų k., Skiemonių vls. Priklausė Sakalo būrio partizanams. Dalyvavo susišaudyme prie Kudoriškio k. (1945 07 12). Liko gyvas, bet buvo išduotas ir 1945 07 15 nušautas. Užkastas prie Skiemonių kapinių, o 1989 05 13 perkeltas į kapines.

VILDŽIŪNAS DANIUS, g.1922 m. Vaikšniūnų k., Alantos vls., netoli Skudutiškio bažnytkaimio. 1944 m. pavasarį buvo įstojęs į Lietuvos vietinę rinktinę. Praėjus frontui, 1945 m. žiemą buvo išėjęs į Labanoro girią. Žuvo 1945 07 15 netoli tėviškės.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Stanišauskas Jonas, Andriaus 1919 Kaunas, 1952 07 15

Junevičius Kazys, Zigmo 1916 Šiauliai, 1952 07 15

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-13-1995.pdf

– Prieš 70 metų, 1946 m. liepos 16 d., Tauragės aps. Eržvilko vls. Globių k. žuvo Jungtinės Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės vadas Petras Ruibys-Žigas, Garbštas ir partizanė Ona Mockevičiūtė.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Eržvilko mstl. aikštėje, vėliau užkasti Balandinės miške. 1989 m. palaikai artimųjų rasti ir palaidoti Varlaukio k. (Jurbarko r. Eržvilko sen.) kapinėse.

PETRAS RUIBYS- ŽUKAS, ŽIGAS, GARBŠTAS

1916 11 02–1946 07 16

Petras Ruibys, Juozo, gimė 1916 m. lapkričio 2 d. Tauragės aps. Eržvilko vls. Rimšų k. Kartu augo seserys Rozalija ir Petronėlė, broliai Antanas, Jonas, Kazys ir Stasys.

1933 m. P. Ruibys baigė Eržvilko vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Elektrotechnikos skyrių. 1938 m. apsigynė inžinieriaus diplomą ir tų pačių metų liepos 1 d. įstojo į Karo mokyklą. 1939 m. kovo 25 d. P. Ruibiui, baigusiam šią mokyklą (XIV asp. laida), suteiktas inžinieriaus atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis.

1940 m. sausio 10 d. jis pradėjo mokytojauti Panevėžio 1-ojoje amatų mokykloje, o sausio 20 d. tapo Lietuvos šaulių sąjungos nariu. 1941–1944 m. dirbo inžinieriumi Šiaulių aps. veikusioje Rėkyvos elektrinėje.

1944 m. P. Ruibys grįžo į tėviškę ir tų pačių metų rugsėjo 15 d. pradėjo mokytojauti Eržvilko progimnazijoje. Įsitraukė į Lietuvos laisvės armijos (LLA) veiklą ir buvo paskirtas Eržvilko vls. štabo viršininku. 1945 m. balandžio mėn. jis paskirtas Lydžio rinktinės, apėmusios visą Tauragės aps. ir Raseinių aps. Nemakščių, Šimkaičių bei Viduklės valsčius, vadu.

1946 m. kovo 11 d. P. Ruibys buvo suimtas. Kalintas Panevėžyje, nuo 1946 m. kovo 21 d. – MGB Tauragės aps. skyriuje. 1946 m. birželio 13 d. 3 val. ryto iš kalėjimo pabėgo kartu su 22 kaliniais ir grįžo pas partizanus.

1999 m. spalio 19 d. leitenantui P. Ruibiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Pre zi den to 2000 m. vasario 11 d. dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius) (po mirties).

 

ONA MOCKEVIČIŪTĖ- ALDONA

1918 08 23–1946 07 16

Ona Mockevičiūtė gimė 1918 m. rugpjūčio 23 d. Tauragės aps. Batakių vls. Stegvilų k. Antano Mockevičiaus ir Petronėlės Šiaulytės-Mockevičienės šeimoje. Kartu augo sesuo Elena ir brolis Stasys.

Nuo 1945 m. rudens Jono Strainio-Saturno būrio partizanų ryšininkė.

Buvo suimta, kalinta ir tardyta NKVD Batakių vls. poskyryje. Labai kankinta, bet paleista. Grįžusi namo gydėsi. 1946 m. vasario 18 d. į Sverdlovsko sr. buvo ištremtas tėvas. Po šio įvykio vaikai paliko namus ir slapstėsi. Ona 1946 m. vasario mėn. tapo Lydžio rinktinės Antano Joniko-Rolando būrio partizane.

2006 m. balandžio 27 d. O. Mockevičiūtei pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).
http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201607_KA_zutis.pdf

Du paskutiniai rinktinės partizanai K.Gleckas-Vakaras ir B.Petkevičius-Pipiras buvo ypač atsargūs ir tik 1955m liepos 21d. agentams Vaciui ir Petrylai pavyko juos įvilioti į spąstus ir nušauti.

https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_partizanai.htm

Lenkaitis Klemensas iš Šiurpiškių k. 1925-1945.07.16.

Vasiliauskas Juozas. Iš Balbieriškio. 44 metų, darbininkas. Žuvo 1946.07.16.

Žilaitis Pranas iš Mozūriškių k. Gelgaudiškio vlsč. 1945.07.16 sušaudytas Baltkojų miške.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Juozas Jočys-Uosis, Troškūnų vls., Milaikiškių k. Ž.1949 07 16.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Vytautas Janavičius 1949 07 16 žuvo Gojaus miške, netoli savo tėviškės.

Cimbalas Petras, Igno, Nidos brolis, g. 1921 Paškonių (ar Šeimyniškių) k., Želvos vlsč. Nuo 1946 - B rinktinės Plieno būrio partizanas. Žuvo 1946 07 16 Juknonių k.. Palaikai užkasti Žemaitkiemyje. 

Janavičius Vytautas (Vytas), Jono, sl. Vytenis, Šernas, g. 1927 Mijaugonių k./Gojaus k., Žiežmarių vlsč. Nuo 1945 - A rinktinės 3-o bataliono partizanas. Žuvo 1949 07 16 Gojaus miške kartu su V. Sasnausku-Serbentu.

Sasnauskas Vladas, Jono, sl. Serbentas, g. 1919 Žaslių mstl./Žaslių vnk. A rinktinės 3-o bataliono partizanas. Žuvo 1949 07 16 Gojaus miške, Žiežmarių vlsč., kartu su V. Janavičiumi-Šernu.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

PETRONIS BRONIUS, g.1919 m. Plepiškių k., Leliūnų vls. Vedęs gyveno Terpežerių k. 1944-1946 m. priklausė Kirvio vadovaujamam būriui. Su būrio vado žinia legalizavosi, bet laikė bunkerį. Slėptuvę surado, bet be partizanų. Davė užduotį suimt Antaną Lapienį. Kai užduoties neįvykdė, atėję skrebai norėjo suimt. Šoko į Rubikių ežerą ir dingo. Manė, kad pašautas nuskendo, bet buvo tik sužeistas. Po to gydėsi ir slapstėsi Balteniškių k. pas Br. Tylą. Su juo 1950 07 16 Baltenių k. raiste ir žuvo.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Vladas Vilutis. Gimęs apie 1925 m. Debeikių vls. Varkujų kaime. Augo dėdės šeimoje ir buvo busimasis 12 ha ūkio paveldėtojas. Neginkluotas slapstėsi nuo kariuomenės. Kareivių užkluptas dėdės namuose, bandė bėgti ir buvo nušautas. Tai įvyko, rodos, 1945 m. liepos 16 d. Buvo numestas Svėdasuose, paskui užkastas pušynėlyje prie koplytėlės, bet netrukus slapčia palaidotas Butėnų kaimo kapinėse. 

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-20-1997.pdf

Dobilas Vincas iš Mozūriškių k., Gelgaudiškio vls., Šakių aps. Po Valkų mūšio sutelkė partizanų būrį ir jam vadovavo. Žuvo 1945 m. liepos 16 d. per puolimą Gelgaudiškyje. Palaidotas miške.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-25-1999.pdf